Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Філософія

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Філософія
 
Навчально-методичний посібник
 
 
          ББК 86. 2
К20 Капітон О. В.
Філософія: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит», 6. 030504 «Економіка підприємства», 6. 030505 «Управління персоналом та економіка праці – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 93 с.
Навчально-методичний посібник містить структуру програми навчального курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи, індивідуальні завдання і методичні рекомендації до їх виконання, завдання для домашніх контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання, контрольні заходи, критерії оцінки знань та вмінь студентів, перелік рекомендованої літератури.
 
Автор: 
 
О. В. Капітон -к. філос. н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: В. Ю. Федюк -
 
 
 
Зміст
 
Вступ
1. Програма навчальної дисципліни
2. Розподіл балів, що присвоюються студентам
3. Методичні рекомендації до самостійної роботи
4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
5. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи
6. Підсумковий контроль
7. Список рекомендованої літератури
 
 
ВСТУП
 
Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в складні умови соціального життя. Зростаюча напруга, пов’язана із зміною ціннісних орієнтацій, необхідність пошуку і швидкого знаходження рішень, стресові ситуації – все це проблеми людського буття, збереження і розвитку особистості, її внутрішнього світу, світоглядної культури.
У більшості країн світу філософія посідає чільне місце в системі гуманітарних дисциплін, які вивчаються у вищій школі. Загальновідомо, що від гуманітарної освіти значною мірою залежить творчий потенціал особистості. Вуз покликаний вчити студента сміливо висловлювати і захищати власну точку зору.
Основними видами аудиторних занять є лекції.
Однією із форм організації навчання з навчальної дисципліни є індивідуальні завдання. До індивідуальних завдань відносяться реферати.
Індивідуальні заняття з даного курсу спрямовують на поглиблення вивчення студентами навчальної дисципліни, проводяться з одним або декількома студентами. Індивідуальні завдання передбачають створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів.
У навчально-методичному посібнику передбачається самостійна робота студентів. Головним при самостійному опрацюванні курсу «Філософія» повинно бути вивчення літератури, рекомендованої у посібнику. Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці, навчальному кабінеті, а також в домашніх умовах.
У навчально-методичному посібнику на самостійне вивчення виносяться окремі теми навчальної дисципліни з метою:
Закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом.
Формування умінь і навичок самостійної розумової праці.
Розвиток самостійного мислення.
В організації навчального процесу з дисципліни «Філософія» застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється за результатами роботи студентів при виконанні домашніх контрольних робіт та індивідуальних науково-дослідних завдань. Підсумковий контроль проводиться у формі поточного модульного контролю та письмового екзамену, питання до якого вказані в навчально-методичному посібнику.
 
 1. Програма навчальної дисципліни
 
Мета: формування системи знань про буття людини, найістотніші взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх основних формах його існування; про суспільно-історичну природу релігії, закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі; про способи доведення і спростування, що забезпечують досягнення об’єктивної істини.
Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:
Інструментальні компетенції:
 • Здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet).
 • Здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання.
 • Здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.
 • Міжособистісні компетенції:
 • Здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію.
 • Здатність працювати у команді.
 • Прихильність до морально-етичних цінностей.
 • Системні компетенції:
 • Здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності.
 • Здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій.
 • Здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.
 • Спеціальні компетенції:
 • Засвоїти специфіку предмету навчальної дисципліни, якою є наукові дослідження релігії, тобто знання психологічних, соціологічних, етичних теорій, які з’ясовують природу сутність релігії, специфіку окремих її форм.
 • Усвідомлювати роль філософії у житті суспільства, її гуманістичну спрямованість.
 • Розуміти і вміти аналізувати особливості розвитку світової філософської думки на різних етапах її формування, особливості розвитку філософії України на різних етапах її становлення.
 • Вміти аналізувати предмет філософії, її понятійно-категоріальний апарат у межах програми.
 • Мати уявлення зміст філософських проблем буття, суть пізнавального процесу, його етапи та методи.
 • Володіти знаннями про основні проблеми людського існування, їх вплив на розвиток природи людини, суспільства, глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення в ім’я майбутнього людства.
 • Знати основний зміст усіх розділів, напрямки релігійної думки, її місце в системі духовної культури, у житті суспільства взагалі; вплив її на розвиток суспільних відносин.
 • Вміти самостійно та аргументовано мислити, формувати свою власну активну життєву позицію до проблем людського існування.
 • Використовувати набуті знання при аналізі проблем сьогодення.
 Тематичний план навчальної дисципліни
Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль І
Змістовий модуль І. Філософія
Тема 1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст і функції в суспільстві
Тема 2. Філософія античного світу
Тема 3. Філософія середньовічного суспільства
Фото Капча