Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
 
Зацепіна Наталя Олександрівна
 
УКД 371. 398 (420)
 
Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
 
13. 00. 07 – теорія і методика виховання
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Луганськ – 2008
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана в Запорізькому обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти, Міністерство освіти і науки України
 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Калашник Наталія Григорівна – заступник Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань
Офіційні опоненти: 
 
доктор педагогічних наук, професор Гребенюк Георгій Євгенійович – завідуючий кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Кримського гуманітарного університету (м. Ялта) 
кандидат педагогічних наук, доцент
Ігнатович Ольга Геннадіївна, 
доцент кафедри педагогіки Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України
 
Захист відбудеться 13 лютого 2008 року, о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29. 051. 06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Естетичне світобачення є важливим показником гармонійно розвиненої особистості, її духовної сутності. Тому естетичному вихованню молодого покоління приділяється значна увага в сучасній українській школі. Розвитку естетичного виховання у вітчизняній педагогічній науці і практиці сприяють офіційно-нормативні документи: “Національна доктрина розвитку освіти”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ сторіччя), Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Закон України “Про освіту” та закон “Про виховання дітей і молоді”. 
У зв'язку з цим першочергового значення набуває формування у старшокласників естетичних смаків, які значною мірою визначають рівень духовності особистості, впливають на її світогляд, творчі потенції, сприяють гармонійному розвитку. Наявність естетичних смаків забезпечує здатність людини до освоєння багатств світової і національної культури, як акумульованого досвіду минулих поколінь, а отже, і її соціалізацію, котра досягається через опанування ціннісних культурних орієнтирів. Формування естетичних смаків дає людині можливість не тільки освоювати дійсність за законами краси, а й сприяє розвитку її творчості. 
Актуальність дослідження обумовлена зростанням ролі естетичної освіти й виховання в духовному житті окремої людини і людства в цілому, гуманізацією й естетизацією життя в сучасних умовах, а також необхідністю оновлення змісту і технологій навчання та виховання, в тому числі й в художньо-естетичній галузі. 
Особливого значення набуває формування естетичних смаків у молоді віком від 15 до 17 років, яка навчається у старших класах загальноосвітньої школи, оскільки це період становлення самосвідомості особистості, формування стійких світоглядних позицій та навичок творчої самореалізації. За термін навчання у загальноосвітньому закладі молодь має опанувати не лише теоретичні знання, світоглядні ідеали і цінності, але й набути певні практичні вміння та фахові уподобання. Розвинений естетичний смак відіграє у даному разі важливу роль, оскільки слугує міцним підґрунтям формування й інших оцінок і суджень. Естетичні смаки свідомо чи підсвідомо визначають світогляд людини, впливають на спосіб її життя, ставлення до праці, людей, довкілля тощо. 
Реформування національної школи на демократичних засадах, участь України в Болонському процесі створює обнадійливі перспективи для подальшого удосконалення естетичного виховання старшокласників у загальноосвітній школі, що відповідає вимогам сьогодення. У зв’язку з цим значущість висунутої проблематики вимагає відповідних змін у професійній підготовці та духовній культурі самого вчителя, котрий працює в старших класах середньої школи, бо саме від нього залежить ефективність реалізації сучасних напрацювань в теорії і практиці естетичного виховання у навчально-виховному процесі.
Особливості та закономірності процесу естетичного виховання ґрунтовно висвітлюється в роботах А. Ахматова, І. Беха, В. Бутенка, О. Вишневського, Н. Миропольської, М. Кияшка, О. Сухомлинської, Л. Масол, О. Ігнатович, Г. Шевченко, Б. Нагорного, Т. Танько та інших дослідників. Сутність естетичних смаків як форми відображення дійсності вивчали такі відомі педагоги та психологи, як Л. Виготський, В. Скатерщиков, О. Молчанова, В. Кан-Калік та ін. Теоретико-методологічний аналіз проблем естетичного виховання, зокрема виховання естетичного смаку, знайшов відображення в наукових працях О. Бурова, Л. Столовича, С. Долуханова, М. Киященка, М. Лейзерова, Л. Левчук. Функціонування структурних елементів естетичної свідомості – ідеалів, смаків, оцінок, потреб, інтересів тощо та питання теорії і методики естетичного виховання учнівської молоді досліджували І. Бех, В. Бутенко, К. Гаврилець, О. Дем'янчук, І. Зязюн, Н. Калашник, Н. Миропольська, Л. Масол, О. Рудницька, Д. Джола та ін. 
Актуальність теми підтверджується активізацією наукових досліджень формування різних аспектів естетичного виховання, в тому числі й естетичних смаків. За останні роки захищено дисертації, в яких ставляться і розв’язуються різноманітні питання розвитку естетичних смаків у різних вікових категорій школярів: Л. Михайлова (виховання естетичної культури старшокласників); С. Барило, В. Баєвський, І. Казимирська, Т. Лісінська (смаки старшокласників); Г. Падалка, О. Коробко, В. Малахова, Л. Гончаренко, В. Мирошниченко, Т. Тарасенко (формування естетичних та художніх смаків майбутніх учителів). 
Формуванню світоглядної культури
Фото Капча