Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Форми і методи перевірки знань, умінь і навичок молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ І. Засвоєння знань, умінь і навиків. Форми і методи організації навчання з математики в початковій школі
1.1 Поняття і сутність знань, умінь і навичків
1.2 Методи навчання та їх види
1.3 Форми організації навчання учнів на уроці математики
Розділ 2. Форми і методи перевірки знань, умінь і навичок молодших школярів
2.1 Перевірка знань, умінь і навичок учнів початкової школи з математики
2.2 Форми і методи перевірки знань, умінь і навичок з математики в початковій школі
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми курсової роботи. Шляхи підвищення якості освіти пов'язуються з оновленням змісту освіти, освітніх програм, педагогічних і управлінських технологій, які забезпечують становлення соціально активної, творчій особистості громадянина, здатної здійснювати самостійний життєвий вибір, самоосвіту, особистісне самовдосконалення.
Серед актуальних завдань щодо модернізації української шкільної освіти – орієнтація процесу формування ключових компетенцій, заснованих на виключно готовності учнів використовувати засвоєні знання і набутий способи діяльність у реальному житті на вирішення практичних завдань.
Математика одна із опорних предметів середньої школи: вона забезпечує вивчення інших дисциплін. Практичні вміння і навички математичного характеру необхідні трудовій та фаховій підготовці школярів.
Основне завдання навчання математиці у школі – забезпечити міцне і свідоме оволодіння учнями системою математичних знань і умінь необхідних у повсякденному житті та найменшою трудовою діяльності кожного члена сучасного суспільства, достатніх вивчення суміжних дисциплін і продовження навчання.
Розкриваючи внутрішню гармонію математики, формулюючи розуміння вроди й вишуканості математичних міркувань, сприяючи сприйняттю геометричних форм, засвоєнню поняття симетрія, математика вносить значний внесок у естетичне сприймання учнів. Її вивчення розвиває уяву школярів, істотно збагачує і розвиває їх просторові уявлення.
Однією з важливих структурних елементів кожного уроку математики всього процесу навчання загалом є перевірка знань і умінь учнів. Вона перебуває у зоні пильної уваги вчителя, свідчить про результати навчання. Хороший вчитель стане викладати новий матеріал, доки переконається у його розумінні й засвоєнні всіма учнями хіба що пройденого. Для школяра перевірка його знань і умінь є нерідко джерелом глибоких переживань – вона відчуває задоволення своєю низькооплачуваною роботою, відчуває гордість, отримавши високий оцінку, чи, навпаки, зневірюється у власних силах, інколи ж інтерес до вченню.
Об'єкт дослідження – форми і методи перевірки знань, умінь і навичок молодших школярів.
Предмет дослідження – використання різних форм і методів для перевірки знань, умінь і навичок з математики у початковій школі.
Гіпотеза – якщо в процесі навчання вміло використовувати різні форми та методи перевірки знань, то результати навчання значно зростуть.
Мета курсової роботи полягає у дослідженні форм і методів перевірки знань, умінь, навичок з математики початкових класів.
Відповідно до даної теми метою роботі було поставлено такі завдання:
1. Дати визначення поняття і розкрити сутність знань, умінь і навиків.
2. Охарактеризовать роль і функції перевірки знань, умінь і навиків учнів з математики у початкових класах.
3. Розглянути види й способи перевірки і врахування знань, умінь з математики.
Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи роботи вчителя початкових класів щодо використання різних форм та методів перевірки знань, умінь і навичок з математики в початковій школі.
Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
 
Розділ І. Засвоєння знань, умінь і навиків. Форми і методи організації навчання з математики в початковій школі
 
1.1 Поняття і сутність знань
 
Знання становлять ядро змісту навчання. За підсумками знань у учнів формуються вміння і навички, розумові і практичні дії; знання є основою моральних переконань, естетичних поглядів, світогляду.
Поняття «знання» багатозначне і має низку визначень. Воно визначається як частина свідомості, як щось спільне у відбитку предметного розмаїття, як спосіб упорядкування дійсності, як певний продукт і результат пізнання, як спосіб відтворення свідомості пізнаваного об'єкта.
В «Українській педагогічної енциклопедії» «знання» визначаються так: «перевірений суспільно-історичної практикою і посвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності; адекватне її свій відбиток у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій. Знання фіксуються у вигляді знаків природного і штучного мов». [2]
В усіх цих визначеннях говориться, переважно, про наукові знаннях. Але, крім наукових є життєві знання, знання особистісні, які відомі одній людині. Л. М. Фрідман, проаналізувавши існуючі визначення поняття «знання», наводить його визначення загальнішого характеру: «Знання – це результат нашої пізнавальної діяльності незалежно від того, як і в якій формі ця діяльність відбувалася: почуттєво чи байдуже; безпосередньо чи опосередковано; за словами інших у результаті читання тексту, під час перегляду кіно, чи телефільму тощо. Цей результат пізнання людина виражає за допомогою мови, жестів, міміки. ” Отже, будь-яке знання є продукт пізнавальної діяльності, виражений у знаковій формі.
Багатозначність у визначенні поняття «знання» зумовлена безліччю функцій, яке реалізується знаннями. Приміром, в дидактиці знання те, що має бути засвоєно, тобто як ціль навчання, відтак здійснення дидактичного задуму, як зміст і як засіб педагогічного впливу. Як ресурси педагогічного впливу знання виступає входячи до структури минулого індивідуального
Фото Капча