Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційні технології в діловодстві

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
103
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ
 
 
Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення
дисципліни «Інформаційні технології в діловодстві»
для студентів напряму підготовки
6. 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
 
 
 
Полтава 2012
 
 
Автори:
Макарова М. В., зав. кафедри інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д. е. н., проф.
Гаркуша С. В., доцент кафедри інформаційної діяльності в економічних системах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к. т. н.
Рецензенти:
Симоненко Д. В., к. т. н., зам. директора по розвитку телекомунікаційної мережі ТОВ «Елітон», м. Харків
Євдикименко М. О. асистент кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки, к. т. н.
Обговорено і рекомендовано до публікації на засіданні кафедри інформаційної діяльності в економічних системах
«__» __________ 201__ р. протокол № ___
Зав. кафедри_______Макарова М. В.
(підпис)
“Узгоджено”
Декан факультету фінансів та обліку Педченко Н. С.
«_____» __________ 2012 р.
“Узгоджено”
Начальник НМЦ управління якості діяльності,
к. е. н. проф..         Огуй Н. І.
«_____» __________ 2012 р.
“Узгоджено”
Директор навчального центру, доц.Герман Н. В.
„___”______________ 2012 р.
 
 
 
ЗМІСТ
ВСТУП 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1. ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Інформаційні технології створення електронних документів. 
ТЕМА 1. Предмет, завдання і структура курсу. Сучасні інформаційні технології 
Тема 2. Електронні документи 
ТЕМА 3. Комп’ютерні технології створення документів 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інформаційні технології ведення документообігу 
ТЕМА 4. Процес управління вхідними та вихідними документами 
ТЕМА 5. Зберігання документів в електронному вигляді 
ТЕМА 6. Використання комп’ютерних технологій в процесі руху документів 
ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 
ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
ВСТУП
В умовах постійної перебудови економіки, інтегративних процесів у суспільстві, розробки європейського стандарту професійної освіти, все більше уваги приділяється якості професійного рівня, універсальності підготовки випускника вищого навчального закладу (ВНЗ) та його адаптованості до ринку праці.
Згiдно з навчальним планом, дисципліна «Інформаційні технології в діловодстві» вивчається студентами 2 курсу за напрямом підготовки 6. 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» у 4 семестрі. Викладання дисципліни ґрунтується на навчальній програмі курсу «Інформаційні технології в діловодстві» для студентів напрямку підготовки 0201 „Культура”.
Предметом вивчення дисципліни «Інформаційні технології в діловодстві» є сучасні інформаційні технології створення, редагування, обробки, зберігання і передачі електронних документів.
Міждисциплінарні зв’язки пов’язані з наступним вивченням дисципліни “Інформаційні технології в діловодстві”, вивчається одночасно з «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Архівознавство», «Управлінське документознавство», після «Лінгвістичні основи документознавства», «Українська мова (за професійним спрямуванням) «, «Документознавство», «Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільна оборона) «, передує вивченню «Захист інформації та інформаційного продукту». Головна мета дисципліни – формування знань щодо визначення методів та засобів автоматизації діловодства, практичне засвоєння інформаційних технологій та програмних засобів для обробки документальної інформації.
Дисципліна передбачає вивчення сучасних методів і засобів автоматизації управління і інформаційного супроводу управлінської діяльності, практичне засвоєння інформаційних технологій і програмних засобів, які можуть бути використані для автоматизації підготовки і обробки документів в управлінні; а також вивчення основ ефективної роботи з сучасними документальними інформаційними системами включаючи: технології організації документальних масивів і багатоаспектного інформаційного пошуку; засвоєння принципів роботи з електронними документами і управлінською інформацією, а також навичок роботи з інструментальними засобами створення і багатокористувацької обробки даних в завданнях діловодства. В цілому дисципліна має суто практичну спрямованість.
Завдання вивчення курсу:
  • вивчити основні напрямки застосування комп'ютерних технологій у сфері документаційне-інформаційного забезпечення управління;
  • ознайомитися з сучасним апаратним та програмним забезпеченням, що вико-ристовуються для автоматизації діловодства;
  • оволодіти практичними навичками роботи зі спеціалізованими приклад-ними програмами.

В результаті вивчення дисципліни, студенти повинні знати:

  • основи ефективної роботи з сучасними документальними інформаційними системами;
  • методи та засоби автоматизації діловодства.

В результаті вивчення дисципліни, студенти повинні вміти:

  • користуватися програмними засобами для обробки документальної інформації;
  • працювати з інструментальними засобами створення і багатокористувацької обробки даних в завданнях діловодства.
Для студентів за напрямом підготовки 6. 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» дисципліна “Інформаційні технології в діловодстві” має загальний обсяг в 108 годин, в тому числі лекції – 20, лабораторні – 34, індивідуальна робота – 16 годин, самостійна робота студентів – 38 годин. Вивчення курсу закінчується екзаменом.
 
 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЛОВОДСТВІ»
МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
Інформаційні технології створення електронних документів.
Тема 1. Предмет, завдання і структура курсу. Сучасні інформаційні технології (2 год).
Окремі етапи документообігу та можливості їх автоматизації. Загальна характеристика програмно-апаратного забезпечення, що використовується для вирішення виробничих завдань. Умови механізації і автоматизації робіт з документаційного забезпечення управління. Специфіка документаційних процесів в умовах «електронного
Фото Капча