Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історіософський аналіз уявлень про надприродне у віруваннях слов’янського населення давньої України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
На правах рукопису
 
УДК 21. 15. 21
 
ФАТЮШИНА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
 
ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ УЯВЛЕНЬ ПРО НАДПРИРОДНЕ У ВІРУВАННЯХ СЛОВ’ЯНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ
 
Спеціальність 09. 00. 11 – релігієзнавство
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
 
Київ -1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі релігієзнавства Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Лубський В.І. (Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, завідуючий кафедрою релігієзнавства).
Офіційні опоненти – доктор філософських наук, професор Глушак А. С. (Севастопольський технічний університет, департамент гуманітарних і соціальних наук) кандидат філософських наук, доцент Лозко Г.С. (Національний університет культури і мистецтв; кафедра етнокультурології, м. Київ).
Провідна установа – Волинський державний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (252001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження зумовлена насамперед специфікою об’єкта дослідження, яким є суттєва ознака релігійного світосприйняття – віра в надприродне в її конкретному історичному оформленні. Йдеться про образи надприродного, осмислення яких в контексті язичницької релігійності видається вкрай важливим з огляду на деякі суперечливі процеси та тенденції в духовному житті сучасної України. 
В умовах багатоманітності запропонованих суспільству духовних цінностей особливе значення надається релігійним аксіологічним установкам та принципам. Зокрема актуальним в дослідницьких колах є аналіз змісту суттєвої риси релігійного світосприйняття – віри в надприродне. Однак осягнення феномену віри в надприродне, зазвичай, або обмежується суто богословським баченням проблеми, що зрештою приводить до твердження про незбагненність релігійної віри та її аксіоматичність, або ж задовольняється констатацією та описовістю різних форм віри в надприродне, як правило у християнській традиції. 
Натомість одним з найважливіших завдань сучасного релігієзнавства є саме аналіз різноманітних форм релігійної свідомості. Відтак аналітичного розгляду потребує і проблема образів надприродного. З’ясування цієї проблеми в контексті язичницьких вірувань та уявлень слов’янської людності давньої України дає можливість нам більш поглиблено усвідомити витоки багатьох релігійних цінностей з одного боку, а з іншого, – переосмислити світоглядні принципи й ціннісні установки наших пращурів. 
Особливо зазначимо, що аналіз давньослов’янських вірувань та уявлень в аспекті розкриття образів надприродного багато в чому проясняє особливості формування світоглядної парадигми давніх українців. І в цьому відношенні висновки запропонованого дослідження повинні посприяти адекватному розумінню ідейного підгрунтя менталітету українського етносу. 
Зауважимо також, що процес зростання національної самосвідомості, що прискорився внаслідок здобуття Україною незалежності, значно втрачає без засвоєння духовних скарбів предків. Тим більш, що накопичений духовний потенціал у вигляді язичницьких вірувань та уявлень і їх продукту – міфології загалом збагачує етнофонд української нації, її культурні традиції. 
В умовах домінування християнських цінностей в релігійному житті сучасних українців нагальною видається також ще одна спроба подолання поширеної нині негативістської тенденції в питанні ставлення до дохристиянського минулого Русі. Відтак не доцільно на рівні сучасних релігієзнавчих й загалом гуманітарних досягнень твердити про зашкарублість, безбарвність, невизначеність, примітивізм язичницької релігії. 
Врівноважений аналітичний підхід до проблеми дохристиянських вірувань та уявлень давніх українців вимагає, по-можливості, адекватного тлумачення феномену давньослов’янського язичництва й розуміння його насамперед як змістовно насиченої специфічними релігійними цінностями культурної традиції, яка вплинула певною мірою і на функціонування християнства в Україні – Русі. 
Звісно, що без аналітичного розгляду недостатньо висвітленою постає й проблема “зустрічі” християнства з язичництвом, що знайшла своє відображення у функціонуванні т. зв. православно -- язичницького синкретизму. Крім того, з’ясування змістовних відтінків релігійної традиції східнослов’янської людності дає можливість внести певні корективи в питання осмислення ідейних передумов християнізації Русі. 
Зв’язок роботи з науковими програмами. Запропонована нами тема дослідження входить складовою до комплексної наукової теми: “ Історія релігії в Україні ”, яка протягом десяти років розробляється Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України. 
Мета і завдання дослідження. Основна мета дослідження: в світлі історіософського підходу розкрити процес послідовного формування уявлення про надприродне в релігійній традиції народу Давньої України. 
Для досягнення поставленої мети дисертант прагне розв’язати такі завдання: 
1) Окреслити головні етапи розвитку дослідницької думки з обраної теми дисертації, аналізуючи лише ті праці, автори яких найближче підійшли саме до історіософського осмислення феномену надприродного. 
2) З’ясувати змістовну наповненість феномену надприродного та форми вияву його в традиції східнослов’янського язичництва. 
3) Розкрити понятійний статус тогочасного суб’єкта уявлень про надприродне та виявити етнічні форми, які набував цей суб’єкт в процесі становлення язичницьких вірувань. 
4) Визначити принципи та критерії, згідно з якими проводиться історіософський аналіз феномену надприродного. 
5) З’ясувати особливості первісного світорозуміння образів надприродного у вигляді демоністичних уявлень та описати їх форми, принагідно виявляючи їх сутнісні риси. 
6) Дослідити теїстичні уявлення давньоруської людності на підставі докладного аналізу змісту найбільш показових персонажів язичницького пантеону богів. 
7) В контексті виявлення поліфункціональності найбільш соціально значимих язичницьких богів простежити процес поступового визрівання саме їх деміургічної функції, тобто творильного начала. 
Фото Капча