Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Клініко-патогенетичні механізми формування порушень стану здоров’я дітей в умовах нітратного забруднення навколишнього середовища та шляхи їх профілактики і реабілітації

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології
Академії медичних наук України
 
Горішна Ольга Василівна
 
Клініко-патогенетичні механізми формування порушень стану здоров’я дітей в умовах нітратного забруднення навколишнього середовища та шляхи їх профілактики і реабілітації
 
14. 01. 10 – педіатрія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України
Науковий консультант:
Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Антипкін Юрій Геннадійович, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділенням захворювань органів дихання та екологічних проблем здоров’я у дітей, заступник директора з наукової роботи
Офіційні опоненти:
Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Омельченко Людмила Іванівна, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідуюча відділенням хвороб сполучної тканини у дітей Доктор медичних наук, професор Мощич Петро Степанович, національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольца МОЗ України (Київ), завідувач кафедри педіатрії № 3
Доктор медичних наук, професор Набухотний Терентій Кирилович, Українська військово-медична академія, професор кафедри військової загальної практики – сімейної медицини (дитячі хвороби)
Провідна установа:
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, кафедра педіатрії №2
Захист дисертації відбудеться “ 28 ” січня 2003 року о 13. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 553. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями “Педіатрія”, “Акушерство та гінекологія” при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050 м. Київ, вул. Мануїльського, 8).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050 м. Київ, вул. Мануїльського, 8).
Автореферат розісланий “14” грудня 2002 р.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми визначається значним погіршенням стану здоров’я населення та екологічної ситуації в Україні, котрі на теперішній час характеризуються як кризові. Зростаюче забруднення навколишнього середовища значно порушило екологічну рівновагу в системі людина-довкілля. Медицина зіткнулась з новим для себе явищем – екологічно-спровокованими хворобами. Завдяки недостатній сформованості і незрілості компенсаторно-пристосувальних та захисних механізмів дитячого організму особливо чутливими і вразливими до дії несприятливих чинників довкілля стали діти (О. М. Лук’янова, 1995, 1996; Ю. Є. Вельтищев, 1996).
Безсумнівно, що сьогодні, серед усіх екологічних факторів, котрі впливають на здоров’я дітей, значне місце займає забруднення питної води сполуками азоту. В першу чергу це стосується нітратів, так званих “селітр”, які раніше використовувались в сільському господарстві у непомірно високих кількостях. Володіючи доброю розчинністю у воді вони легко вимиваються з грунту, здійснюють горизонтальну та вертикальну міграцію і всередньому через 10-15 років поступають в грунтові водоносні горизонти, а звідти в шахтні колодязі громадського та індивідуального користування. Враховуючи високу патологічність дії нітратів, даний факт викликає особливе занепокоєння та потребує прицільного наукового дослідження.
В цьому плані проведені надзвичайно цікаві, складні і багатогранні дослідження, але слід відмітити, що вони мають переважно санітарно-гігієнічну спрямованість, аналітично-статистичне споглядання та характер експериментальних досліджень (Б. М. Штабський, В. І. Федоренко, 1996; В. П. Реутов, Є. Г. Сорокіна, В. Е. Охотін, 1997). Клінічні дослідження, які проводились у дітей, в основному стосуються тільки проявів метгемоглобінемії (H. Kloos 1997; S. M. Ruby, P. Hull, P. Anderson 2000). На даний час відсутні комплексні системні дослідження патологічних змін гомеостазу у дітей, які вживають питну воду з вмістом нітратів, що значно перевищує допустимі норми і тривалий час проживають в умовах нітратного забруднення довкілля. Не розроблені комплексні заходи екологічної, медико-біологічної профілактики та реабілітації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Вибраний напрямок дослідження тісно пов’язаний з планом науково-дослідних робіт Української медичної стоматологічної академії, робота виконана в межах НДР “Запальні та незапальні хвороби органів і систем людини, які формуються під впливом екологічних, стресорних, імунних, метаболічних та інфекційних факторів. Стан гемо-гомеостазу, гемодинаміки при застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів лікування” та є фрагментом кафедральної теми “Сучасні питання профілактики, діагностики, лікування та реабілітації аліментарнозалежних захворювань у дітей, а також вплив на перебіг цих захворювань несприятливих чинників зовнішнього середовища”, (№ державної реєстрації 0198 U000134).
Мета роботи – обгрунтувати систему медико-соціальних заходів попередження порушень здоров’я у дітей, постійно мешкаючих на забруднених нітратами територіях, на основі всебічної оцінки стану їх здоров’я та розроблення наукової концепції негативної дії нітратів на організм дитини.
Задачі дослідження:
Провести аналіз санітарно-екологічної ситуації у районах з підвищеним вмістом нітратів в навколишньому середовищі.
Визначити концентрацію нітратів та їх головних високотоксичних метаболітів в крові дітей в умовах нітратного забруднення довкілля.
Дослідити морфофункціональний стан печінки, енергетичне забезпечення гепатоцитів та стан прооксидантно-антиоксидантної системи в умовах підвищеного надходження в організм нітратів шляхом створення експериментальної моделі хронічної нітратної інтоксикації (ХНІ)
Дослідити основні порушення гомеостазу в організмі дітей, виходячи з пріоритетних даних токсико-кінетики та біотрансформації нітратів.
Розробити комплексну систему екологічної та медико-біологічної реабілітації дітей, що проживають на нітратнозабруднених територіях
Розробити практичні рекомендації для проведення заходів попередження та захисту організму дітей від негативної дії надходження
Фото Капча