Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концепція політичної культури

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВТУП
РОЗДІЛ 1. Генеза теорії про політичну культуру
1.1 Виникнення ідеї про політичну культуру
1.2 Розвиток теорії політичної культури в індустріальному суспільстві
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика категорії «політична культура»
2.1 Зміст поняття «політична культура»
2.2 Структура та функції «політичної культури»
РОЗДІЛ 3. Концепція політичної культури американських політологів Г. Алмонда і С. Верби
3.1 Типологія та рівні політичної культури
3.2. Характеристика основних типів політичної культури
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Політична культура доповнює та змістовно розширює політичну ідентифікацію, політичну віру та орієнтації стосовно режиму, політичної діяльності та компетентності суб’єктів та об’єктів політики в контексті відповідних політичних змін та розвитку.
Актуальність теми курсової роботи обумовлена необхідністю аналізу теоретичних засад дослідження політичної культури американськими вченими С. Вербою та Г. Алмондом в питаннях проектування його результатів на сучасний етап політичного розвитку суспільства.
Увага політології до проблем політичної культури викликана багатьма чинниками. Без вивчення даного соціального феномену неможливо дати повну характеристику політичного життя будь-якого суспільства і, зокрема, політичної системи. 
Мета дослідження полягає у визначенні специфічних рис феномену політичної культури на основі аналізу концепції політичної культури Г. Алмонда та С. Верби.
Відповідно до мети, було сформульовано наступні дослідницькі завдання:
розглянути загальну характеристику категорії «політична культура»;
прослідити еволюцію виникнення ідеї про політичну культуру;
дослідити розвиток теорії політичної культури в індустріальному суспільстві;
визначитися з типологією та рівнями політичної культури;
надати характеристику основним типам політичної культури;
проаналізувати розвиток теорії Г. Алмонда і С. Верби в сучасній політичній науці.
Об'єктом наукового дослідження є феномен політичної культури та теоретичні підходи до його визначення.
Предмет дослідження – концепція теорії політичної культури Г. Алмонда та С. Верби.
Методи дослідження. Виконанню завдань дослідження передувало застосування низки наукових методів. За допомогою системного підходу було визначено типологію політичної культури Г. Алмонда та С. Верби за відповідними критеріями класифікації. Використання компаративного методу допомогло здійснити порівняння концепції політичної культури американських політологів С. Верби та Г. Алмонда з теоріями інших західних політологів. Історичний метод дозволяє визначити характерні особливості еволюції розвитку теорії політичної культури в політичній науці відповідного періоду. За допомогою структурно-функціонального методу дослідження в роботі були проаналізовані елементи та рівні політичної культури, їхні функціональні особливості. 
Джерельна база дослідження. У курсовій роботі було використано значну кількість спеціалізованої літератури. Основними джерелами роботи були праці Г. Алмонда та С. Верби, зокрема, статті «Порівняльні політичні системи» та «Громадянська культура. Політичні установки та демократії п’яти націй» [1]. Також слід зазначити колективну роботу вчених Г. Алмонда, Дж. Пауелла, К. Строма та Р. Далтона «Порівняльна політологія сьогодні: світовий огляд» [39]. Серед вітчизняних фахових джерел в аналізі політичної культури були використані роботи Г. П. Щедрової «Формування політичної культури в контексті розвитку громадянського суспільства», О. Рудакевича «Функції національної політичної культури: теоретико-методологічний аспект» [33], А. Зуйковської «Деякі аспекти структурної організації політичної культури» [9], М. Остапенка «Громадянська активність як основа формування громадянського суспільства» [20] та інші.
Структура курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел з 47 найменувань. Загальний обсяг курсової роботи становить 43 сторінок, з них основного тексту 37 сторінок.
 
РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗА ТЕОРІЇ ПРО ПОЛІТИЧНУ КУЛЬТУРУ
 
1.1 Виникнення ідеї про політичну культуру
 
Визначення стану політичної культури, змін, що відбуваються в ній, дозволяє розкрити роль цього чинника в розвитку політичних процесів та їх спрямованості, передбачати сприйняття і оцінку з боку різних соціальних сил пропонованих політичних рішень. Актуальність цієї проблематики пов'язана з тим, що політична культура впливає на визначення людиною свого місця в політичному житті суспільства.
За своїм походженням політична культура безпосередньо пов'язана з появою політичних відносин. Так, у Стародавньому Римі постійно зверталися до ідеалу доблесного минулого з його суворим самообмеженням і войовничою сміливістю, маючи на увазі те, що ці якості є найважливішою умовою величі й успіхів створеної держави [31, с. 105].
Ідея політичної культури як методу пізнання політичного життя з'явилася в XVIII ст. Як вказують дослідники, це було пов'язано з усвідомленням єдності в різноманітті людської історії, розумінням, що «люди не лише різні, і ця відмінність законна, але також і того, що ця законність грунтується на базисній схожості, яка робить різноманітність можливою» [39, с. 46].
Поняття «політична культура» вперше було використане німецьким філософом ХVIII ст. І. Гердером. І, слід додати, хоча вчені не вживали цей термін, проте описували деякі сутнісні характеристики цього явища [24, с. 75]. 
У праці І. Гердера «Ідеї до філософії історії людства» термін «політична культура» двічі зустрічається при розгляді вченим політичного життя стародавніх євреїв і греків. Показово, що в англійському виданні цієї роботи термін перекладено як «політична культивація». І це не є випадковим. У XVIII ст. термін «культура» лише починав з'являтися і вживання його в соціально-етичному значенні носить несистематичний характер.
І. Гердер відкидав уявлення про те, що виникнення релігії викликане несвідомими фобіями примітивної людини, і висунув теорію, згідно якої релігія, - це
Фото Капча