Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Курс лекцій з предмету "Електротехніка"

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
61
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Л Е К Ц І Я 1
1. Вступ. Цілі, завдання і структура курсу.
2. Лінійні ланцюги постійного струму - основні поняття і визначення.
3. Схеми електричних ланцюгів і їх елементи.
4. Закони Ома і Кірхгофа.
 
1. Вступ
Електротехніка - технічна дисципліна, яка займається аналізом і практичним використанням для потреб промислового виробництва і побуту всіх фізичних явищ, пов'язаних з електричними і магнітними полями. Область практичного застосування електротехніки має чотири пов'язані один з одним напрями:
1. Отримання електричної енергії.
2. Передача енергії на відстань.
3. Перетворення електромагнітної енергії.
4. Використання електроенергії.
Науково-технічний прогрес відбувається при все більш широкому використанні електричної енергії у всіх галузях вітчизняної промисловості. Тому електротехнічна підготовка інженерів не електротехнічних спеціальностей повинна передбачати достатньо докладне вивчення питань теорії і практики використання різних електроустановок. Інженер будь-якої спеціальності повинен знати пристрій, принцип дії, характеристики і експлуатаційні можливості електричних ланцюгів, електричних машин, різних апаратів і іншого електроустаткування, способи регулювання і управління ними. Історія розвитку електротехніки як науки пов'язана з найважливішими дослідженнями і відкриттями. Це дослідження атмосферної електрики, поява джерел безперервного електричного струму - гальванічних елементів (1799 р.), відкриття електричної дуги (1802 р.) і можливість її використання для плавки металів і освітлення, відкриття закону про напрям індукованого струму (1832 р.) і принципу оборотності електричних машин, в 1834 р. вперше здійснений електропривод судна, відкриття закону теплової дії струму - закону Джоуля - Ленца (1844 р.), в 1876 р. покладено початок практичному застосуванню електричного освітлення з винаходом електричної свічки, в 1889-1891 рр. створені трифазний трансформатор і асинхронний двигун.
В даний час вітчизняна електроенергетика займає передові позиції в світі по створенню могутніх ГЭС і каскадів електростанцій, виробництву могутніх гідрогенераторів, високим темпам теплофікації, будівництву високовольтних ліній електропередач і могутніх об'єднаних енергосистем, високому технічному рівню електромережевого господарства.
У сучасних виробничих машинах за допомогою електротехнічної і електронної апаратури здійснюється управління її механізмами, автоматизація їх роботи, контроль за веденням виробничого процесу, забезпечується безпека обслуговування і т.д. Все ширше використовується в технологічних установках електрична енергія, наприклад, для нагріву виробів, плавлення металів, зварки.
Основним завданням даного курсу є отримання основних відомостей і формування знань, умінь і навиків по електротехніці, електронним пристроям і електроприводу.
До складу курсу входять наступні розділи:
1. Електричні ланцюги постійного струму.
2. Електричні ланцюги змінного струму.
3. Перехідні процеси в електричних ланцюгах.
4. Основи електроніки.
5. Магнітні ланцюги і електромагнітні пристрої.
6. Трансформатори.
7. Електричні машини.
8. Основи електроприводу.
2. Лінійні ланцюги постійного струму - основні поняття і визначення.
Електричним ланцюгом називається сукупність джерел і споживачів електричної енергії, сполучених один з одним за допомогою провідників. Електричний струм - направлений рух заряджених частинок (електронів або іонів ). Постійний струм - струм, незмінний по величині і напряму. Гілкою називається ділянка ланцюга між двома сусідніми вузлами, що містить послідовне з'єднання елементів. Крапка, де з'єднуються три і більш гілок називається вузлом. Будь-який замкнутий шлях, що проходить по гілках даного ланцюга, називається контуром.
Основними параметрами, що характеризують електричні ланцюги постійного струму, є: I(А) - сила струму - кількість електрики, що проходить через поперечний перетин провідника за одиницю часу, U(В) - напруга на деякій ділянці електричного ланцюга, рівна різниці потенціалів на кінцях цієї ділянки, R(Ом) - опір, Р(Вт) - потужність. Всі позначення основних фізичних величин передбачені державним стандартом. Одиниці вимірювання диктуються міжнародною системою одиниць.
3. Схеми електричних ланцюгів і їх елементи.
Графічне зображення електричного ланцюга і її елементів називається
електричною схемою (мал. 1)
Рис. 1.
На будь-яку машину, до складу якої входять електричні пристрої, окрім конструкторських креслень є електродокументація, що складається з різних електричних схем. Електричні функціональні схеми розкривають принцип дії пристрою. Існують електромонтажні схеми, в яких розкривається монтаж (з'єднання) електричних елементів ланцюга. Електричні принципові схеми розкривають електричні зв'язки всіх окремих елементів електричного ланцюга між собою.
Всі схеми викреслюються по певних стандартах - ГОСТ. ГОСТ є основою технічної мови, вживаної в масштабі всієї країни.
Окрім основних електричних схем існують схеми заміщення, по яких найзручніше складати математичні рівняння, описи електричних і енергетичних процесів. Такі схеми є еквівалентними моделями електричного ланцюга. Схеми максимально спрощені і по ним зручніше провести аналіз складних електричних ланцюгів, що відображаються ними.
Всі елементи електричних ланцюгів можна розділити на три групи: джерела (активні елементи), споживачі і елементи для передачі електроенергії від джерел до споживача (пасивні елементи).
Джерелом електричної енергії (генератором) називають пристрій
що перетворює в електроенергію якій-небудь інший вид енергії (електромашинний генератор - механічну, гальванічний елемент або акумулятор - хімічну, фотоелектрична батарея - променисту і т.п.). Джерела живлення діляться на джерела напруги (Е,U - соnst, при зміні і I) і джерела струму (I - соnst, при зміні U). Всі джерела мають внутрішній опір Rвн, значення якого невелике в порівнянні з опором інших елементів електричного ланцюга.
Приймачем електричної енергії (споживачем) називають пристрій, що перетворює електроенергію в якій-небудь інший вид енергії (електродвигун - в механічну,
Фото Капча