Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Картографія” студентами за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-111
 
Методичні вказівки
для виконання курсової роботи з дисципліни „Картографія” студентами за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” 
 
Рекомендовано до друку методичною комісією напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”
Протокол №4 від 22.12.2009 р.
 
Рівне- 2010
 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Картографія” студентами за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” / С.М. Остапчук. - Рівне: НУВГП, 2010. – 30 с.
Упорядник: С.М. Остапчук, кандидат технічних наук, доцент
Відповідальний за випуск: П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
Рецензенти: C.В. Романчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики; П.М. Грицюк, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики
 
© С. М. Остапчук, 2010 © НУВГП, 2010 
 
Зміст
 
Вступ
Завдання    на    виконання    курсової    роботи    з    дисципліни „Картографія”
1. Обчислення  і  побудова   картографічної   сітки   нормальної рівнокутної  конічної проекції 
1.1. Загальні відомості про картографічні проекції
1.2. Довідкові відомості
1.3. Обчислення і побудова картографічної сітки проекції 
2. Розробка і складання авторського оригіналу карти 
2.1. Загальні відомості про складання тематичних карт 
2.2. Практичні рекомендації по складанню і оформленню авторського оригіналу тематичної карти в камеральних умовах
3. Контрольні питання 
Рекомендована література та ресурси 
 
Вступ
 
„Картографія” є однією із професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом підготовки „Геодезія, картографія та землеустрій”. Картографією вважають науку про відображення й дослідження просторового розміщення і взаємозв’язків природних та суспільних явищ, а також їх змін у часі через образно-знакові моделі (картографічні зображення), які відтворюють ті чи інші сторони дійсності. Картографія ставить за мету всебічне вивчення сутності географічних карт, розробку методів і процесів їх створення та використання. Картографічні матеріали служать потужним знаряддям вивчення земельно-ресурсного потенціалу, їх цілеспрямованого перетворення, розвитку господарства і умов проживання населення.
Виконання курсової роботи з дисципліни „Картографія” передбачено діючим навчальним планом та робочою програмою дисципліни з метою закріплення отриманих теоретичних знань та удосконалення набутих практичних навичок. Метою курсової роботи є самостійне поглиблене вивчення частини програмного матеріалу, його систематизація, узагальнення, закріплення, практичне застосування знань і вмінь, розвиток навичок самостійної роботи.
В даній методичній розробці викладені основні положення, порядок виконання і вимоги до оформлення курсової роботи, наведено приклади виконаних розрахункових та графічних завдань і питання до їх захисту. У зв’язку з обмеженими поліграфічними можливостями якість графічних матеріалів, зрозуміло, не може бути на належному рівні (наприклад, відсутні кольори умовних позначень, спотворені їх реальні розміри та ін.). Але наявність наведених прикладів видається доцільною, оскільки вони допомагають студентам візуалізувати виконувану роботу і здійснювати її на більш свідомому рівні. Крім методичних вказівок для виконання курсової роботи потрібно використовувати конспект лекцій, рекомендовану навчальну і нормативну літературу, креслярські матеріали і приладдя. Курсова робота є складовою частиною дисципліни і повинна бути виконана в терміни, передбачені навчальним планом.
Завдання
на виконання курсової роботи з дисципліни „Картографія” 
 
Курсова робота складається з 2 частин.
Завдання 1. Провести обчислення і виконати побудову нормальної рівнокутної конічної проекції для карти у головному масштабі  . Територія обмежена меридіанами   і  . Картографічна сітка проведена через  = . Параметр проекції   знайти при умові, що паралель з широтою   зберігає свою довжину, n =1. Земна поверхня приймається за еліпсоїд.
Для виконання обчислень значення   знаходять за двома останніми цифр номера залікової книжки і кількості букв у прізвищі студента (див. таблицю вихідних даних).
Завдання 2. Виконати розробку і складання авторського оригіналу карти.
Конкретна тема карти і необхідні вихідні дані видаються кожному студенту індивідуально. Дозволяється студентові запропонувати і свої дані, взяті з мережі Інтернет, статистичних довідників, періодичних видань тощо.
 
Зміст курсової роботи
 
Вступ
1. Обчислення і побудова картографічної сітки нормальної рівнокутної конічної проекції.
1.1. Загальні відомості про картографічні проекції.
1.2. Обчислення картографічної сітки проекції.
1.3.Побудова графіка масштабів довжин і площ та картографічної сітки проекції.
2. Розробка і складання авторського оригіналу карти.
2.1. Характеристика тематики карти.
2.2. Аналіз двох-трьох карт подібної тематики.
2.3. Характеристика території за заданими ознаками.
2.4. Обґрунтування вибору способів картографічного зображення.
2.5. Картографічна генералізація.
2.6. Вихідні дані.
2.8. Авторський оригінал карти.
Загальні висновки.
Література.
 
Обсяг курсової роботи має складати 30-35 с.
 
Завдання видав      _______________________________
Завдання отримав  _______________________________
 
 
Таблиця вихідних даних
 
Перед-останняОстання цифра номера залікової книжкиПрийняті
параметри
0123456789
значення   у градусах
 
020222426283032343638 
 
140424446485052545658
260626466687072747678
320222426283032343638 
440424446485052545668
560626466687072747678
620253035404550556065 
720253035404550556065 
820212223242526272829 
930313233343536373839
 
1. Обчислення і побудова картографічної
Фото Капча