Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародні маркетингові дослідження в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі металургійного комплексу України)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
 
Кравченко Ірина Юріївна
 
УДК. 339. 138.
 
Міжнародні маркетингові дослідження в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі металургійного комплексу України)
 
Спеціальність 08. 06. 02. – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ 2002
 
Дисертація є рукопис
Роботу виконано в Українській академії зовнішньої торгівлі.
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Онищенко Володимир Пилипович, Українська академія зовнішньої торгівлі, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Захожай Валерій Борисович, Міжрегіональна академія управління персоналом, Інститут економіки та інформаційних технологій ім. Л. М. Кравчука, директор; кандидат економічних наук, доцент Лилик Ірина Вікторівна – Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація маркетингу”, генеральний директор.
Провідна установа: Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра міжнародного менеджменту. 
 
Захист відбудеться “18” червня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 847. 01 в Українській академії зовнішньої торгівлі за адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 57.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії зовнішньої торгівлі
 
Загальна характеристика роботи
 
актуальність теми. Україна тільки почала по справжньому входити до системи світового господарства, і від того, як цей процес проходитиме, залежить ефективність подальшого економічного та соціального розвитку держави, як органічної підсистеми світової економіки.
Ефективність входження до світогосподарської системи визначається ефективністю зовнішньоекономічної діяльності її бізнесових структур (фірм, організацій, підприємств тощо). Але зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств ускладнюється тим, що вони діють в умовах обмеженої інформації та знань про міжнародне маркетингове середовище та тенденцій його розвитку, а також тим, що, зазвичай, на підприємствах мало ще компетентних менеджерів та маркетологів, які б могли забезпечити розробку та реалізацію експортних стратегій підприємства, що засновувалися би на глибоких маркетингових дослідженнях світових ринків.
Чому методичні аспекти маркетингових досліджень світових ринків ми розглядаємо на прикладі продукції металургійного комплексу України? Тому, що у експорті України значне місце (близько 40%) посідає продукція металургійного комплексу. Але в останні роки вітчизняні експортери стикаються із значними труднощами збуту металопродукції, що пов’язано не тільки і не скільки з певним погіршенням кон'юнктури на світових ринках, а, в першу чергу, обумовлюються невмінням проводити глибокі комплексні дослідження світових ринків з позиції сучасного маркетингу та приймати виважені рішення щодо просування продукції на світові ринки.
Експортери металопродукції потребують методичних розробок, які б допомогли їм вибирати ринки, оцінювати свої експортні можливості, вміло вести жорстку конкурентну боротьбу, раціонально планувати свою міжнародну торговельну діяльність.
У зарубіжній та вітчизняній науковій літературі питанням міжнародних маркетингових досліджень приділяється значна увага, але в основному методологічним питанням. До таких досліджень слід віднести роботи Бурша А., Герчікової І., Голубкова Е., Доула Р., Елдона І., Завялова Ю., Котлера Ф., Крістофера М., Портера М., Робінсона П., Романова А., Хопкінсона Р. ; українських фахівців: Войчака А., Королькова І., Кредісова А., Лук’яненка Д., Мартьянова О., Мови В., Мозгового О., Онищенка В., Павленка А., Савєльева С., Сіденка В., Соколенка О., Старостіної А., Циганкової Т. та інших.
В той же час проблеми ефективного використання маркетингових досліджень в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства приділяється недостатньо уваги. До речі, дуже мало значних робіт українських фахівців, які були би присвячені питанням проведення та втілення маркетингових досліджень в обгрунтування експортних стратегій підприємства; є з десяток наукових статей російських фахівців. Але необхідно: а) визначитися зі змістом маркетингових досліджень в контексті сучасної концепції міжнародного маркетингу; б) визначитися з методичним механізмом рішення найважливіших проблем, з яким стикаються вітчизняні експортери, до яких відноситься, насамперед, не тільки розуміння сутності міжнародної конкуренції, але й вміння її переборювати; в) обгрунтування критеріїв та показників для ефективної сегментації ринку; г) методичне обгрунтування ефективних маркетингових стратегій з врахуванням глобалізації міжнародних економічних зв'язків. Саме це спонукало вибір теми дисертації.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно з комплексним тематичним планом фундаментальних наукових досліджень Української академії зовнішньої торгівлі на 2001-2005 рр. за темою “Сучасні теорії менеджменту та маркетингу та проблеми їх застосування у зовнішньоекономічній сфері України”.
Метою дослідження є обгрунтування теоретичних положень та розробка методичного інструментарію міжнародних маркетингових досліджень з метою визначення пріоритетних регіональних напрямів експорту продукції чорної металургії та посилення рівня конкурентоспроможності вітчизняних виробників.
Відповідно до мети в процесі дослідження передбачено розв’язати наступні завдання теоретичного та методичного характеру.
- дослідити кон’юнктуру основних світових ринків чорних металів на прикладі окремих виробів та зробити прогнозну оцінку їх розвитку і потенційні можливості українських виробників щодо виходу на них;
- визначити основні напрямі та складові міжнародних маркетингових досліджень, які повинні враховувати українські експортери при виході на зовнішні ринки;
- розробити систему показників та методичні підходи за якими підприємства могли б здійснювати аналіз міжнародного маркетингового середовища, визначати цільові стратегічні ринки, оцінювати свої потенціальні можливості у конкурентній
Фото Капча