Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіоактивно забрудненій місцевості

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ЖИЛА МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 
УДК 636: 611: 619: 615. 9: 636. 2
 
Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіоактивно забрудненій місцевості
 
16. 00. 02 – патологія, онкологія і морфологія тварин
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Львівській державній академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького, Міністерствa аграрної політики України
Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор Урбанович Павло Павлович, Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького, професор кафедри патологічної анатомії і гістології
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, доцент Борисевич Борис Володимирович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри патологічної анатомії,
доктор ветеринарних наук Горальський Леонід Петрович, Державний агроекологічний університет України, завідувач кафедри анатомії і гістології
Провідна установа: Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, лабораторія патоморфології, м. Харків, Міністерства аграрної політики України
Захист відбудеться 27 березня 2002 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 004. 03 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус №3, ауд. №65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус №10.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до радіоактивного забруднення значної території України. Безумовно, що перебування тварин на територіях, забруднених радіонуклідами, та годівля кормами місцевого походження піддають їх організм постійному зовнішньому й внутрішньому опроміненню (Nicholson K. W., 1989; Пристер Б. С. и др., 1989; Яригин В. Н., 1990; Савцова З. Д. и др. 1991; Syomov A. V. et al., 1992; Барьяхтар В. Г., 1995; Богданов Г. О., 2000).
У зв’язку з цим важливою проблемою ветеринарної медицини є вивчення впливу іонізуючої радіації на організм тварин (Tracyct B. L. et al., 1989; Горальський Л. П., Красніков Г. А., 1995; Борисевич Б. В., 1996; Високос М. П. з співавт., 1996; Савченко І. Г., 1998; Калиновський Г. М. з співавт., 1998; Демчук М. В. з співавт., 2000; Маменко О. М., 2000).
На сьогоднішній день не виникає сумніву, що ступінь і стабільність змін у тканинах і органах прямо залежать від дози іонізуючої радіації. Поряд з тим, дані про постійне малоінтенсивне опромінення організму тварин у природних умовах в літературі зустрічаються рідко й часто мають фрагментарний характер. Найменше вивченими є компенсаторно-пристосувальні можливості організму, а також процеси, що розвиваються в органах і тканинах при дії низьких рівнів радіації. Майже нічого не повідомляється про вплив цих факторів на імунокомпетентні органи молодняка сільськогосподарських тварин.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною наукової теми “Вивчення морфологічних змін в органах і тканинах великої рогатої худоби, яка постійно знаходиться на радіоактивно забрудненій місцевості”, яку розробляє колектив науковців кафедри патологічної анатомії і гістології Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького (керівник теми доктор ветеринарних наук, професор Урбанович П. П.). Державний реєстраційний номер 0101U008302.
Мета й задачі дослідження – визначити морфофункціональний стан органів імунної системи клінічно здорового молодняка великої рогатої худоби, який постійно знаходився в умовах ІІІ зони радіоактивного забруднення місцевості.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
- з’ясувати ступінь забрудненості радіонуклідами сільськогосподарських угідь, кормів, тваринницьких приміщень у господарствах, де знаходилися дослідні тварини;
- визначити прижиттєвий рівень радіоактивності дослідних тварин і вміст радіонуклідів у м’язах, паренхіматозних органах після забою;
- визначити морфологічний склад крові молодняка великої рогатої худоби з території, забрудненої радіонуклідами;
- встановити морфологічні показники центральних і периферійних органів імунної системи (тимус, селезінка, лімфатичні вузли: поверхневі шийні, латеральні заглоткові, каудальні середостінні та порожньої кишки) різних вікових груп молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на територіях, забруднених радіонуклідами;
- визначити морфологічні показники центральних і периферійних органів імунної системи, а також крові клінічно здорових молодих тварин (за принципом аналогів) з екологічно чистих, щодо радіоактивного забруднення, господарств (контроль).
Об’єкт дослідження – клінічно здоровий молодняк великої рогатої худоби чорно-рябої породи, трьох вікових груп, який народився та постійно утримувався в господарствах ІІІ-зони радіоактивного забруднення.
Предмет дослідження – визначення морфофункціонального стану імунокомпетентних органів (тимус, селезінка, лімфатичні вузли) та крові.
Методи дослідження – клініко-анатомічні; гістологічні; гістохімічні; морфометричні; гематологічні; радіологічні.
Наукова новизна роботи. Комплексним дослідженням на органному, макро- і мікроскопічному рівнях вперше визначено структурно-функціональний стан імунокомпетентних органів молодняка великої рогатої худоби трьох вікових груп, вирощеного на територіях, забруднених радіоактивними речовинами (ІІІ зона). Встановлено відносні та абсолютні показники основних морфологічних структур тимуса, селезінки та лімфатичних вузлів (поверхневих шийних, латеральних заглоткових, каудальних середостінних і порожньої кишки). Виявлено певну закономірність морфофункціональних показників лімфоїдних органів у тварин, що зазнавали постійного зовнішнього та внутрішнього опромінення. Встановлено взаємозв’язок між гематологічними показниками та морфофункціональним станом імунних органів тварин усіх дослідних груп.
Подано заявку на патент України на винахід “Спосіб оцінки
Фото Капча