Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіоактивно забрудненій місцевості

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 1999. – Вип. ІІ. – C. 53-56.

2. Жила М. І. Деякі аспекти радіологічної характеристики окремих господарств з ІІІ зони радіоактивного забруднення Рівненської області // Сільський господар. – 1999. – №5-6. – C. 41-42.
3. Жила Н. И. Морфологические показатели тимуса в возрастном аспекте молодняка крупного рогатого скота, выращенного в условиях ІІІ-ей зоны радиоактивного загрязнения // Материалы междунар. научн. -практ. конф. Актуальные проблемы патологии сельскохозяйственных животных. – Минск, 2000. – С. 473-476.
4. Жила. М. І. Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на території, забрудненій радіонуклідами // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2000. – Том 2 (№2). Ч. І. -С. 51-54.
5. Урбанович П. П., Жила М. І., Кириловський М. С., Коцюмбас Г. І., Хміль Е. П., Шкіль М. І. Морфологічні зміни органів великої рогатої худоби, яка постійно знаходилась у 3-й зоні радіоактивного забруднення // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2000. – Том 2 (№2). Ч. І. – С. 190-194. (Дисертант приймав участь у відборі матеріалу, аналізі та описанні отриманих результатів досліджень).
6. Жила М. І. Вплив низьких доз іонізуючого випромінювання на гематологічні показники у молодняка великої рогатої худоби // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2000. – Том 2 (№ 3-4) – С. 113-115.
7. Урбанович П. П., Жила М. І., Коцюмбас Г. І., Хміль Е. П., Шкіль М. І. Морфологічні зміни внутрішніх органів та імунної системи великої рогатої худоби у третій зоні радіоактивного забруднення // Ветеринарна медицина. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Харків, 2000. – № 78. Т. ІІ. -С. 220-224. (Дисертант провів гістологічні, морфометричні дослідження органів імунної системи, узагальнив результати досліджень).
8. Урбанович П. П., Жила М. І., Коцюмбас Г. І., Стронський Ю. С., Хміль Є. П., Шкіль М. І. Морфологічні показники імунних та внутрішніх органів великої рогатої худоби, що перебувалa під постійним впливом малих доз радіації // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2001. – Том 3 (№2). – С. 170-173. (Дисертант провів гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження імунних органів, узагальнив результати досліджень).
9. Урбанович П. П., Жила М. І. Вплив підвищеного радіаційного фону на імунну систему молодняку великої рогатої худоби // Науковий вісник Національного аграрного університету. – Київ, 2001. – Вип. 42. – С. 51-54.
10. Урбанович П. П., Жила М. І., Стронський Ю. С., Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіоактивно забрудненій території // Ветеринарна медицина України. – 2002. № 1. – С. 20-22. (Дисертант провів гістологічні, морфометричні дослідження тимуса, селезінки та лімфатичних вузлів, узагальнив результати досліджень).
 
Жила М. І. Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіоактивно забрудненій місцевості. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний аграрний університет. Київ, 2002.
Дисертаційна робота присвячена вивченню морфофункціонального стану органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, який народився та постійно утримувався в умовах третьої зони радіоактивного забруднення. Проведено радіологічні, гематологічні, а також гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження тимуса, селезінки і лімфатичних вузлів клінічно здорових тварин, трьох вікових груп (21-30 добових, 6-7 та 18-24 місячних), що мали постійний контакт із низькими дозами іонізуючого випромінювання. Встановлено відносні та абсолютні показники основних морфологічних структур досліджуваних органів, які свідчать про негативний вплив іонізуючої радіації на організм тварин. Порівнюючи із контрольними тваринами виявлено, що у молодняка, який постійно перебуває на територіях із підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, виникають певні морфофункціональні зміни в органах імунної системи, які з віком дещо нормалізуються. Причому імунокомпетентні органи, особливо тимус, у тварин молодшого віку значно вразливіші до тривалого впливу низьких доз радіації, ніж у дорослих. Периферійна ланка імунної системи характеризується збідненням клітинними елементами паренхіми селезінки та лімфатичних вузлів.
Отримані дані гематологічних, морфологічних та морфометричних досліджень значною мірою доповнюють та поглиблюють сучасні уявлення про морфофункціональний стан імунокомпетентних органів у тварин, вирощених на територіях, забруднених радіоактивними речовинами. На основі цих даних подаються практичні рекомендації щодо застосування отриманих результатів досліджень.
Ключові слова: тимус, селезінка, лімфатичні вузли, кров, молодняк великої рогатої худоби, іонізуюче випромінювання, радіонукліди, лімфоцити, гістологічне дослідження, морфометрія, імунітет.
 
Жила Н. И. Морфологическая характеристика органов иммунной системы молодняка крупного рогатого скота, выращенного на радиоактивно загрязненной местности. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16. 00. 02 – патология, онкология и морфология животных. – Национальный аграрный университет, Киев, 2002.
Диссертационная работа посвящена изучению морфофункционального состояния органов иммунной системы молодняка крупного рогатого скота, который родился и содержался в условиях третьей зоны радиоактивного загрязнения. Проведенные гистологические, гистохимические и морфометрические исследования тимуса, селезенки, лимфатических узлов, а также крови трех возрастных групп (21-30 суточного, 6-7 и 18-24 месячных) клинически здоровых животных, которые имели постоянный контакт с малыми дозами ионизирующего излучения. Установлены относительные и абсолютные показатели основных морфологических структур исследуемых органов. Показано, что повышенные уровни ионизирующего облучения отрицательно влияют на морфофункциональные показатели иммунных органов животных, особенно младшего возраста.
Тимус у молодняка крупного рогатого скота, который выращивался в условиях третьей зоны радиоактивного загрязнения сохраняет свою анатомическую и гистологическую структуру. Масса органа у всех подопытных животных уменьшена (Р<0, 001) по сравнению с контролем: у телят 21-30 суточного возраста на 48, 9%, 6-7 месячного на 46, 8%, а у молодняка 18-24 месяцев на 20, 7%.
Микроскопически дольчатое строение тимуса сохранено. Железистая ткань долек четко разделена на корковое и мозговое веществa, хотя y некоторых животных (особенно I и II групп) граница между ими была несколько сглаженой. Соотношение между корковым и мозговым веществом тимуса составляло у животных І группы 1, 49: 1; ІІ – 2, 16: 1; ІІІ – 1, 95: 1 (контроль соответственно – 5, 43: 1; 4, 53: 1; 2, 65: 1). У животных I и II групп просматривается развитие начальных фаз акцидентальной инволюции тимуса. С увеличением возраста эти процессы нечто компенсировались. У животных 18-24 месячного возраста (III группа), имевших постоянный контакт с малыми дозами ионизирующего облучения, процессы возрастной инволюции тимуса более выражены по сравнению с животными этого же возраста, выращенными на экологически чистой территории.
Селезенка, лимфатические узлы (поверхностные шейные, латеральные заглоточные, каудальные средостенные и лимфоузлы тощей кишки) подопытных животных всех возрастных групп сохраняют свою естественную форму и структуру. Морфометрическими исследованиями селезенки установлено уменьшение относительных и абсолютных показателей белой пульпы, параллельно с увеличением красной пульпы и стромы. У животных І подопытной группы белая пульпа составляла 10, 28±1, 17% или 12, 82±1, 73 мл (контроль 25, 27±2, 13%; 37, 48±4, 19 мл), ІІ группы – 16, 04±1, 37% или 41, 40±3, 12 мл (контроль 30, 68±1, 97%; 92, 46±9, 87 мл) и у молодняка ІІІ группы 13, 64±0, 96% или 82, 26±7, 03 мл (контроль 26, 23±1, 02%; 170, 38±11, 24 мл). Лимфатические узелки (фолликулы) селезенки не всегда имели четко вираженные границы, диаметр и плотность наполнения их лимфоцитами были гораздо меньше у всех возрастных группах по сравнению с контрольными животными аналогичного возраста.
В лимфатических узлах всех подопытных животных отмечено уменьшение площади коркового вещества, преимущественно за счет увеличения площади мозгового и стромы органа. Наиболее четко эти изменения были выражены у лимфоузлах тощей кишки, немного слабее у каудальных средостенных и латеральных заглоточных лимфатических узлах, особенно у животных 18-24 и 6-7 месячного возраста (III и II группы). Так, площадь коркового вещества у лимфатических узлах тощей кишки животных ІІІ группы составляла 28, 85±2, 17%, а у латеральных заглоточных и каудальных средостенных – 43, 37±1, 89% (контроль соответственно 38, 14±1, 97%; 51, 85±2, 09%). У молодняка ІІ группы корковое вещество лимфатических узлов тощей кишки составляло 24, 39±2, 97%, а латеральных заглоточных и каудальных средостенных – 43, 31±4, 84% (контроль соответственно 37, 22±2, 31%; 55, 38±3, 34%).
Морфологические показатели крови животных, выращиваемых в условиях повышенного радиационного фона в целом были в пределах возрастной физиологической нормы, хотя и занимали нижнюю границу нормы. Количество гемоглобина, эритроцитов и сегментоядерных нейтрофильных гранулоцитов у крови исследуемых животных всех возрастных групп было меньшим по сравнению с контрольными животными.
Полученные результаты гематологических, морфологических и морфометрических исследований способствуют более углубленному понимание морфофункционального состояния иммунных органов животных, выращенных на территориях радиоактивного загрязнения. Основываясь на этих данных, разработаны практические рекомендации по использованию результатов проведенных исследований.
Ключевые слова: тимус, селезенка, лимфатические узлы, кровь, молодняк крупного рогатого скота, ионизирующeе излучение, радионуклиды, лимфоциты, гистологическое исследование, морфометрия, иммунитет.
 
Zhyla M. I. Morphological characteristics of the immune system organs of young cattle raised in the polluted radioactive territory. – Manuscript.
A dissertation for the degree of candidate of veterinary sciences on speciality 16. 00. 02 – Animal Pathology, Oncology and Morphology. – National Agrarian University, Kyiv, 2002.
The thesis is devoted to the investigation of the morphofunctional state of immune system organs of young cattle, which were born and have constantly been living under the conditions of the third zone of radioactive pollution. Radiologic, hematologic, as well as histologic, histochemical and morphometrical investigations of thymus, spleen and lymph nodes of three age groups (21-30 days, 6-7 and 18-24 months old) of clinically healthy animals, which had a constant contact with low dose radiation were carried out. The relevant and absolute indices of the main morphological structures of the investigated organs, which show the negative influence of the ionizing radiation on the body of catlle have been stated. In comparison with the tested animals it has been discovered, that in animals which have constantly been living in the radioactive territory with an increased level of ionizing radiation the certain morphofuctional changes in immune system organs appear which in the course of time become normalized. Thus, immunocompetent organs, especially thymus of the young animals are more susceptible to the long influence of low dose radiation than of older ones. The peripherical zone of immune system is characterised by poor cellular elements of spleen and lymph nodes parenchyma.
The received indices of hematological, morphological and morphometrical inverstigations add to a great extent and make deeper modern notions about morphofuctional state of immunocompetent organs in the animals grown on the radioactive territories. Practical recommendations for the usage of the discovered indices are given.
Key words: thymus, spleen, lymphatic nodes, blood, young cattle, ionizing radiation, radionuclides, lymphocytes, histological study, morphometria, immunity.
Фото Капча