Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Обладнання та документація в логопедичному кабінеті

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Призначення логопедичного кабінету
2. Обладнання логопедичного кабінету
2.1 Планування розташування обладнання та перелік обладнання логопедичного кабінету
2.2 Вимоги до використання обладнання у логопедичному кабінеті
3. Документація у логопедичному кабінеті
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми. В умовах життєдіяльності сучасного суспільства зростає значущість обладнання та документації логопедичного кабінту як потреба для професійної роботи логопедів, здатних ефективно розв’язувати професійні завдання. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження основних складових логопедичного кабінету та визначення його призначення.
Вирішення проблеми ефективного обладнання логопедичного кабінету залежить, передовсім, від оволодіння необхідною системою знань, технологією та методами роботи, індивідуально-психологічних особливостей (здібностей до професійної діяльності, сформованості професійно-важливих якостей, мотивації) тощо. 
Проблемі обладнання та підбору документації до логопедичного кабінету були розглянуті у наукови працях Г.Абрамової, О.Бондаренка, А.Деркача, І.Дубровіної, Р.Нємова, Р.Овчарової, Н.Пов’якель, А.Прихожан, Є.Рогова, В.Семиченко, Н.Чепелєвої, Т.Яценко та ін., які свідчать про те, що обладнання та підбір документації є запорукою ефективності роботи логопедичного кабіненту.
Важливою складовою логопеду в обладнанні та підборі документації є вміння встановлювати професійні цілі та підбирати засоби для їх досягнення, адже саме ця здатність є передумовою і показником активної, цілеспрямованої та ефективної фахової діяльності у логопедичному кабінеті. Тому проблема формування умінь визначення, утворення та постановки професійних цілей логопедами з використанням обладнання та документації набуває особливого значення.
Вибір обладнання та документації являє собою для логопеда головний момент вирішення питання про зміст взаємодії з відвідувачами логопедичного кабінету.
Ухвалення рішення про ефективність роботи логопедичного кабінету і шляхи оснащення кабінету визначається оволодіння логопедом змісту своєї корективної роботи. 
Правильне розташування обладнання та складання методичної документації - це обґрунтований вплив логопеда на дискретні характеристики внутрішнього світу людини, тобто логопед має справу з конкретними проявами бажань, переживань, пізнавальних процесів і дій людини з використанням основного обладнання та документації свого кабінету. 
Вплив здійснюється на підставі методичних матеріалів що дозволяють отримати теоретичного уявлення про норму здійснення дій, про обсяг змісту переживань, про норму перебігу пізнавальних процесів, про норму цілеспрямування в тому або іншому конкретному віковому періоді.
Логопед користується документацією та обладнанням для співставлення її з теоретичними даними про закономірності вікового розвитку і складає програму корекційної роботи з конкретною людиною або групою людей.
За останні десятиліття розвиток обладнання логопедичних кабінетів виріс до виявів декількох десятків методів, що виступають переважно як технічні прийоми або умов і стилю проведення логопедичних занять. Класифікації методичної документації та обладнання, що приводяться, варто розглядати лише як спробу їх упорядкування, що дозволяє ефективніше проводити заняття у логопедичному кабінеті.
Через зростаючу роль логопедичних кабінетів у закладах, що забезпечує змістовний, реконструктивний характер впливів, так само як і розробку особистісно-орієнтованих систем логопедії, цим питанням приділяється більша увага. 
Значний інтерес являють собою особливості розташування обладнання у логопедичному кабінеті. 
Мета роботи – визначити значущість роботи логопедичного кабінету за рахунок правильного підбору обладнання та документації для логопедичного кабінету.
Об'єкт дослідження – логопедичний кабінет.
Предмет дослідження – застосування обладнання та документації у логопедичному кабінеті.
Основні завдання:
- дослідити призначення логопедичного кабінету;
- визначити основне обладнання логопедичного кабінету та вимоги його використання;
- розглянути основну документацію, яка потрібна у роботі логопеда.
Таким чином, на сьогоднішній день актуальною є проблема дослідження обладнання та документації у логопедичному кабінеті, що допомогає встановлення цілей логопедичної допомоги, діагностики та корекції, формування цілей при виборі засобів і прийомів впливу на особистість відвідувачів логопедичного кабінету.
При цьому особливо перспективним, на нашу думку, є вивчення особливостей обладнання та документації логопедичного кабінету, завдяки яких можливе забезпечення продуктивності професійного цілеутворення під час вирішення завдань.
 
1. Призначення логопедичного кабінету
 
Логопедичний кабінет створюється при шкільному навчальному закладі. Кабінет взаємодіє з установами та організаціями, які здійснюють інформаційно-методичне забезпечення шкільної освіти [1, c.12]
Метою діяльності логопедичного кабінету є своєчасне виявлення і попередження мовленнєвих порушень у дітей шкільного віку
Логопедичний кабінет - це:
- центр збору педагогічної інформації (нормативні документи, педагогічна та корекційна література, передовий педагогічний досвід);
- центр підвищення кваліфікації педагогів (роботи, самоосвіти та вдосконалення педагогічної майстерності);
- центр аналізу та узагальнення досвіду методичної роботи, накопиченого в освітній установі;
Логопедичний кабінет забезпечує спеціалізовану консультативно-діагностичну, корекційно - відновлювальну та психологічну допомогу дітям з різними вадами мовлення.
У кабінеті проводиться логопедична допомога дітям з різними вадами мовлення.
Логопедичний кабінет створюється для надання практичної допомоги дітям шкільного (6-10 років) віку з порушеннями мовлення [2, c. 45].
Кабінет створюється з метою забезпечення сприятливих умов для вдосконалення педагогічного процесу, стимулювання діяльності вчителя-логопеда, підвищення ефективності та якості корекційного навчання, методичного та професійного рівня вчителя-логопеда, зосередження наочного, дидактичного матеріалу, методичної літератури, технічних засобів, відповідальних завданням корекційно- розвивального навчання.
Логопедичний кабінет є найважливішою складовою корекційно-розвивального середовища, завданнями якого є:
- здійснення необхідної корекції мовних порушень у дітей шкільного віку;
- попередження та корекція порушень усного та писемного мовлення; розвиток вищих психічних функцій вихованців.
Фото Капча