Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Кірданов Михайло Григорович
 
УДК 657. 471: 685. 34
 
Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України)
 
Спеціальність 08. 06. 04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку в промисловості Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кужельний Микола Васильович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри обліку в промисловості.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кірейцев Григорій Герасимович, Національний аграрний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту кандидат економічних наук, професор Ткаченко Надія Марківна, Український державний університет харчових технологій, професор кафедри обліку і аудиту.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Розвиток в Україні ринкової економіки супроводжується набуттям підприємствами господарської самостійності і водночас виникненням жорсткої конкурентної боротьби між ними. Виживання підприємства в такому економічному середовищі вимагає створення ефективної системи управління. Ефективність управління значною мірою визначається змістом та якістю інформації про діяльність підприємства, яку надають бухгалтерський облік і економічний аналіз, зокрема, їх найважливіші підсистеми – облік і аналіз витрат. Тому передумовою створення на підприємстві адекватної ринковим умовам системи управління є організація обліку і аналізу витрат на методологічних засадах, що забезпечать формування інформації, яка є корисною для менеджерів підприємства.
Облік витрат має формувати інформацію для обчислення собівартості продукції (робіт, послуг), прогнозування майбутнього рівня витрат, прийняття поточних управлінських рішень. Аналіз витрат має забезпечити оцінку варіантів поточних управлінських рішень і вибір найоптимальнішого з них.
Реформа бухгалтерського обліку в Україні, залишивши за державою регулювання правил і процедур обробки інформації та складання фінансової звітності тільки для зовнішніх користувачів, надала підприємствам змогу самостійно встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб. Отже, менеджери підприємства одержали можливість організувати облік і аналіз витрат для внутрішньоуправлінських цілей з використанням методів, які забезпечують одержання інформації, адекватної потребам управління підприємством в ринковій економіці.
Одним з таких методів є поділ витрат на змінні та постійні. Інформація про змінні та постійні витрати є ключовою при виборі оптимальних варіантів управлінських рішень. Тому доцільною є така методологія обліку витрат, яка забезпечує формування інформації про змінні та постійні витрати в системному порядку, на рахунках бухгалтерського обліку.
Розгляду теоретичних засад обліку і аналізу змінних та постійних витрат приділено багато уваги в працях вітчизняних та зарубіжних економістів. Зокрема, це роботи Карпової Т. П., Стукова С. О., Шеремета О. Д., Голова С. Ф., Ніколаєвої С. О., Вахрушиної М. О., Палія В. Ф., Пушкаря М. С., Сопка В. В., Чумаченка М. Г. та інших.
Але вивчення фахових джерел показало, що проблема практичного впровадження методології обліку і аналізу витрат з урахуванням їх поділу на змінні та постійні на прикладі конкретної галузі досліджена недостатньо. У зв’язку з цим виникає необхідність осмислити підходи до методології обліку і аналізу витрат в умовах розвитку ринкових відносин, обґрунтувати потребу у формуванні в обліку інформації про змінні і постійні витрати, розробити методику обліку цих витрат на прикладі підприємств взуттєвої промисловості. Цими обставинами і визначається актуальність теми, її теоретичне та практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету за темою “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, державний реєстраційний номер 01998U000785. В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з методологією обліку та аналізу витрат у взуттєвій промисловості, а саме: групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції; облік витрат виробництва з поділом на змінну та постійну складову на рахунках бухгалтерського обліку; калькулювання виробничої і повної собівартості та собівартості по змінних витратах; аналіз витрат на виробництво з метою поліпшення управління.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є критична оцінка існуючих теоретичних положень витрат на виробництво і собівартості продукції та розробка нових підходів до побудови методики обліку витрат на виробництво у реформованій системі бухгалтерського обліку і методики аналізу витрат.
Для досягнення мети поставлені такі завдання:
уточнити сутність та визначити різницю в змісті понять “витрати на виробництво” і “собівартість продукції” в економічній теорії і бухгалтерському обліку;
оцінити існуючу і запропонувати більш раціональну класифікацію витрат;
обґрунтувати доцільність змін у групуванні витрат за економічними елементами, запропонованому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Витрати”;
визначити більш досконалий перелік калькуляційних статей витрат виробничої та повної собівартості у взуттєвій промисловості;
розробити методику обліку витрат на виробництво для взуттєвих підприємств, яка дозволяє формувати інформацію про витрати, придатну як для цілей складання фінансової звітності, так і для поточного управління;
удосконалити методику аналізу витрат на виробництво для оцінки діяльності підприємств.
Об’єктом дослідження є витрати на виробництво.
Предметом дослідження є методологія і практика обліку і аналізу витрат на виробництво в умовах приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність із міжнародними стандартами
Фото Капча