Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства ВАТ “Надвірнянський Лісокомбінат”

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Темою моєї курсової роботи є оцінка інвестиційної привабливості підприємства. Метою написання даної роботи є висвітлення аспектів інвестиційної привабливості підприємства, методів її оцінки, інформаційного забезпечення, та факторів, що на неї впливають а також поглибити власні знання з цього питання. Актуальність даної теми полягає в тому, що на даному етапі розвитку одним з найпоширеніших та найефективніших джерел розвитку та розширення підприємств є залучення інвестицій. Саме інвестиційні ресурси відіграють найбільшу роль у складі залучених ресурсів підприємства. Тому дуже важливим для підприємства, як для об’єкта інвестування, є створення умов за яких інвестор вклав би свої кошти саме в це підприємство. Основою для рішення інвестора про вкладення коштів буде хороша інвестиційна привабливість цього підприємства, тому аналітичним працівникам просто необхідно вміти правильно та професійно оцінити інвестиційну привабливість підприємства та виправити знайдені помилки, що звичайно буде мати позитивний ефект при прийнятті рішення інвестором.
Дана робота складається з трьох розділів у яких відповідно висвітлено: теоретичні основи оцінки інвестиційної привабливості, практичний розрахунок інвестиційної привабливості на базі фінансової звітності, оцінка доцільності капіталовкладень та ризику їх здійснення а також заходи та методи, що можуть бути здійснені з метою покращення інвестиційної привабливості підприємства.
Підчас написання курсової роботи були використані підручики, навчальні посібники, методичні матеріали, журнали а також відповідна документація, що стосується даної теми.
 
1. Теоретичні основи оціни інвестиційної привабливості підприємства
 
1.1 Суть, необхідність та інформаційне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємства
 
Оцінка інвестиційної привабливості – це процес в ході якого потенційний інвестор може прийняти остаточне рішення про доцільність вкладення коштів у дане підприємство, враховуючи надійність цього об’єкта інвестування та можливість отримання максимального прибутку. Загалом інвестиційна привабливість підприємства - це сукупність показників, що комплексно характеризують діяльність підприємства і показують доцільність вкладення в нього тимчасово вільних коштів.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства включає:
- загальну характеристику підприємства – характер технології, наявність сучасного обладнання, складського господарства, власного транспорту; географічне розміщення; наближеність до транспортних комунікацій;
- характеристика технічної бази підприємства – стан технології, вартість основних фондів, коефіцієнт морального та фізичного старіння основних фондів;
- номенклатура продукції, що випускається;
- виробнича потужність;
- місце підприємства в галузі, на ринку, рівень його монопольності;
- характер системи управління;
- статутний фонд, власники підприємства, ціна акцій;
- структура витрат на виробництво;
- обсяг прибутку напрями його використання;
- оцінка фінансового стану підприємства. [№4,ст. 146-148 ]
У світовій та вітчизняній практиці для визначення інвестиційної привабливості підприємства використовується методика визначення стану підприємства за даними бухгалтерської фінансової звітності, яка включає в себе розрахунок групи показників, вибір яких залежить від цілей інвестора.
В Україні в основу методики визначення інвестиційної привабливості підприємства використовується положення “Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємства, що підлягають приватизації”. Відповідно до цього положення оцінка підприємства включає як вертикальний так і горизонтальний аналіз.
Інформаційною базою для оцінювання інвестиційної привабливості підприємства є дані:
1) балансу;
2) звіту про фінансові результати;
3) звіту про рух грошових коштів;
4) звіту про власний капітал;
3) дані статистичної звітності та оперативні дані.
Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистич-ній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою. [№1,ст. 400-404]
Не зважаючи на те, що основна роль в оцінці інвестиційної привабливості належить показникам фінансової звітності важливими джерелами інформації є також такі первинні документи як: акт списання основних засобів (ОЗ-3), акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1), акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (ОЗ-2), акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ОЗ-5), векселі, облігації, акції, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії, акти приймання-передачі. Використовуються також регістри обліку, а саме: журнал №3, відомість 3.1, відомість 3.2, журнал №4, відомість 4.1, відомість 4.2, відомість 4.3. серед статистичної звітності важливим джерелом інформації при оцінці доцільності вкладень є: Ф. №2-кб «Звіт про будівництво будівель і споруд», ф. №2-інвестиції «Звіт про капітальні інвестиції», ф. №2-Б «Звіт про випуск, обіг та реалізацію цінних паперів», ф. №1- буд «Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт», ф. №10-ЗЕВ «Звіт підприємства про інвестиції в Україну», ф. №2-кб «Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей». Часто використовуються і інші джерела за допомогою яких можна отримати необхідну інформацію, сюди відносять проектно-кошторисну документацію, планові та звітні дані капітального будівництва, сітьові та календарні графіки виконання робіт об’єктами. [№2,ст. 95-97]
Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й «ноу-хау». Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.
Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв'язані, їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту.
У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та
Фото Капча