Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Одержання, характеристика та використання ферментів отрути Щитомордника звичайного (Agkistrodon halys halys)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ім. О. В. ПАЛЛАДІНА
 
ГОРНИЦЬКА Ольга Володимирівна
 
УДК 577. 151. 6: 612. 115
 
Одержання, характеристика та використання ферментів отрути Щитомордника звичайного (Agkistrodon halys halys)
 
03. 00. 20 – біотехнологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 
Київ-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України 
Науковий керівник – доктор біологічних наук ВОЛКОВ Георгій Леонідович, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України заступник директора з наукової роботи.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор ВЕРЕМЕЄНКО Кузьма Микитович, Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка МОЗ України, головний науковий співробітник лабораторії біохімії доктор біологічних наук, професор КІБІРЄВ Володимир Костянтинович Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України завідувач відділу хімії білка.
Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії.
Захист відбудеться „23” грудня 2002р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 240. 01 в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (01601, Київ-30, вул.. Леонтовича, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (Київ, вул. Леонтовича, 9).
Автореферат розісланий 22 листопада 2002р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми.
Сукупність функціонально-морфологічних та біохімічних механізмів, що забезпечують зупинку кровотечі і підтримують кров у рідкому стані, складають систему гемостазу. При виникненні патологій порушується рівновага між ланками зсідання крові та фібринолізу, що викликає розвиток внутрішньо-судинного зсідання крові (ВЗК-синдром), який створює загрозу тромбоутворення або геморагій. У клінічній практиці для діагностики, профілактики та лікування ВЗК-синдрому застосовують різні фізіологічні та нефізіологічні антитромботичні та тромболітичні агенти (гепарини, низькомолекулярні гепарини, гірудин, стрептокіназа, тканинний активатор плазміногена). Разом зі стандартними препаратами використовуються препарати, створені на основі ферментів зміїної отрути (Козинець, Макаров, 1997).
До складу отрути змій входять білкові сполуки, які мають ефективний вплив як на систему зсідання крові, так і на систему фібринолізу. До них відносяться тромбіноподібні, фібрин (оген) олітичні ферменти, активатори та інгібітори протеїназ. Створені на їх основі ферментні препарати (Анкрод, Арвін, Атроксин, Рептилаза, Protac) використовуються в зарубіжній, а в останні роки і у вітчизняній клінічній практиці для діагностики стану системи гемостазу. Перевага нефізіологічних реагентів полягає в їх унікальній специфічності, у відсутності в крові людини їх інгібіторів – речовин, які проявляють гальмуючу дію, у резистентності до високої іонної сили та присутності іонів Са2+ (Markland, 1998).
Для діагностики тромботичних ускладнень широко використовуються функціональні та імунологічні клінічні лабораторні тести, при виконанні яких застосовуються ферментні препарати, одержані з отрути змій. Оскільки ці ферменти не інгібуються гепарином, основна область їх використання – діагностика стану системи зсідання крові та фібринолізу при гепаринотерапії: визначення рівня фібриногену, продуктів деградації фібрину. До таких реагентів відносяться препарати тромбіноподібних ферментів.
Для виявлення порушення рівноваги між системами зсідання крові та фібриноліза необхідно контролювати рівень інгібітора процесу зсідання крові – протеїна С, який вважається маркером ВЗК-синдрому. Дефіцит цього білка створює загрозу тромбоутворення. Для визначення вмісту функціонально активного протеїну С використовується Protac – препарат активатора протеїна С, виділений з отрути Agkistrodon contortrix contortrix. Переваги цього ферменту (на відміну від тромбіну, який у комплексі з тромбомодуліном у присутності кофактора активує протеїн С) полягає у високій швидкості активації протеїну С без участі кофакторів; активатор протеїна С застосовується при визначенні вмісту протеїну С з використанням хромогенного субстрата у випадках, коли функціональний тест не дає відповідної інформації.
Фібрин (оген) олітичні ферменти, що діють безпосередньо на фібриноген, можуть бути використані при дослідженні процесу полімеризації фібрину, білок-білкових взаємодій. Деякі автори вважають, що препарати, створені на основі цих ферментів, у подальшому можна буде використовувати в клінічній практиці для дефібринування плазми крові при деяких патологіях.
Препарати ферментів з отрути змій, які можна використовувати для діагностики стану системи гемостазу, в Україні не виробляються. У зв'язку з цим існує необхідність розробки методів їх одержання з отрути змій, що знаходяться в серпентаріях України, для наукових та клінічних досліджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відділі структури та функції білка Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України протягом 1995-2002 рр. Дисертація безпосередньо зв'язана з плановими дослідженнями відділу за бюджетними темами: «Вивчення структурної організації та функції тромбоцитарного інтегрину GPIIbIIIa та інших білків системи гемостазу» (1995-1997 рр.), №ДР 0195U002946; «Вивчення механізму активації ключових проферментів системи фібринолізу та гемостазу активаторами непрямої дії» (1998-2000 рр.), № ДР 0198U00345; «Вивчення молекулярних механізмів регуляції активації проферментів систем зсідання крові та фібринолізу в нормі та при патології» (2001-2003 рр.), № ДР 0101U000103.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було виділити та охарактеризувати ряд ферментів з отрути щитомордника звичайного (Agkistrodon halys halys), що мешкає на території Середньої Азії та Далекого Сходу, для використання їх як інструменту при вивченні систем зсідання крові та фібринолізу, а також для розробки умов визначення рівня протеїну С у плазмі крові.
Для досягнення цієї
Фото Капча