Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-методичне забезпечення фізичного виховання студенток з урахуванням оваріально-менструального циклу

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
 
Клименко Ганна Валеріївна
 
УДК 796. 055. 2: 612. 662
 
Організаційно-методичне забезпечення фізичного виховання студенток з урахуванням оваріально-менструального циклу
 
24. 00. 02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор ФІЛІППОВ Михайло Михайлович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров'я.
Офіційні опоненти:
-доктор педагогічних наук, професор ПОХОЛЕНЧУК Юрій Тимофійович, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту;
-доктор біологічних наук, професор МУРЗА Віталій Петрович, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, завідувач кафедри фізичної реабілітації.
Провідна установа:
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, науково-організаційний відділ, Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, м. Київ.
Захист відбудеться: 31 травня 2002 р. о 16 г. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 829. 01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність. Серед найважливіших задач, які стоять перед фізичною культурою (ФК) і медициною, за незадовільних демографічних, складних соціально-економічних умов в Україні, погіршенні рівня фізичного здоров'я населення, є задача заощадження, зміцнення і корекції здоров'я дівчат і жінок, тому що саме вони визначають репродуктивну функцію і життєздатність нації.
Серед факторів ризику, які можуть призвести до розладів менструального циклу (МЦ) у дівчат і жінок, є надмірні фізичні і психоемоційні навантаження, гіподинамія тощо. (В. Рижкова, 1983, Ю. О. Крупко-Большова, 1990, Д. Корте, 1996 і ін.).
Незважаючи на це, дотепер більша частина викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання (ФВ) недостатньо враховує біологічну особливість жіночого організму.
За останні роки здійснений численний аналіз особливостей проведення спортивно-тренувального процесу з дівчатами і жінками (Р. Ю. Мотилянська і співавт., 1954, Ф. А. Йорданська і співавт., 1991, Ю. Т. Похоленчук, 1974-2001, О. Р. Радзієвський, 1976-2001, Л. Г. Шахліна, 1977-2001 та баг. ін.). Але ще не встановлено, як впливають фізичні навантаження на організм студентки в несприятливі дні МЦ. На відміну від спортсменок, у яких формуються специфічні, залежні від виду спорту, функціональні резерви організму, які допомагають їм переносити і переживати порушення, які відбуваються, і разом з цим виконувати фізичні навантаження, студентки у процесі навчання зазнають величезну психофізіологічну напруженість. Тому ФВ у вищому навчальному закладі покликане нормалізувати стан організму і сприяти забезпеченню нормальної життєдіяльності.
Проблемність ситуації, яка виникла, свідчить про необхідність пошуку шляхів підвищення ефективності процесу ФВ зі студентками.
Зв'язок роботи з науковими проблемами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на підставі зведеного плану НДР Державного комітету України з фізичної культури та спорту на 1996-2000рр. за темою 1. 8. 1. “Медико-біологічні основи керування спортивним тренуванням жінок” (державний реєстраційний номер 0196U010539), а також відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання і здоров'я Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця на 1998-2000рр. за темою: “Розробка поетапного змісту і методичного супроводження навчальної дисципліни “Фізичне виховання” у медичному університеті”, державний реєстраційний номер 0198U007741 (початок -1. 01. 1999р., закінчення – 31. 12. 2000 р.).
Об'єкт дослідження – процес ФВ студенток медичного університету.
Предмет дослідженнь – зміст ФВ студенток, з урахуванням функціонального стану в різні фази МЦ.
Мета роботи. Розробити методологію програмного забезпечення ФВ студенток з урахуванням фаз МЦ.
Задачі досліджень:
1. На підставі аналізу літературних джерел вивчити характер і спрямованість ФВ студенток, визначити особливості формування фізичних якостей у різні фази жіночого біологічного циклу, а також особливості адаптації організму до фізичних навантажень.
2. Розробити й обґрунтувати методологічні й організаційні підходи до проведення занять з ФВ зі студентками.
3. Виявити вплив розроблених засобів ФВ на функціональний стан і фізичну підготовленість студенток основного навчального відділення.
4. Обґрунтувати можливості використання розроблених методичних підходів проведення занять з ФВ зі студентками, які займаються у спортивному навчальному відділенні.
5. Розробити й обґрунтувати спрямованість процесу ФВ студенток у спеціальному навчальному відділенні.
Наукова новизна роботи. Вперше обгрунтован та розроблен комплексний організаційно-діяльний підхід, до побудови процесу ФВ, зміст якого враховує функціональний стан, властивий жіночому організму в різні фази МЦ.
Вперше виявлена динаміка функціонального стану і фізичної підготовленості студенток під впливом фізичних навантажень, які регулюються по спрямованості, об’єму та інтенсивності відповідно до фаз МЦ.
Розроблена й обґрунтована методологія процесу ФВ студенток медичного університету в усіх навчальних відділеннях, яка грунтується на організаційно-діяльних взаємовідносинах викладача і студентки, етапності формування як фізичного здоров'я, так і відповідних знань.
Практичне значення результатів досліджень. Розроблені різні варіанти змісту програмного забезпечення ФВ студенток
Фото Капча