Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарсва

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
225
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ В ТЕМАХ
Тема 1. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ
Тема 2. Основи побудови обліку в туристичному бізнесі
Тема 3. Основи побудови обліку в готельному господарстві
Тема 4. Особливості обліку операцій торгівельної діяльності
Тема. 5. Особливості обліку на підприємствах громадського  харчування
Тема 6. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств
Тема 7. Особливості обліку діяльності автотранспортних  підприємств
Тема 8. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого  підприємництва
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ1
ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ ТА ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
Бухгалтерський облік — це одне з основних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Науково впорядкований облік на підприємстві є основою для реалізації функції контролю і аналізу господарської діяльності. Облік покликаний забезпечува-ти повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також на базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.
Курс “Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного госпо-дарства” для студентів спеціальності “Облік і аудит” деталізує загальний порядок фінансового, податкового та виробничого обліку на підприємствах окремих галузей економіки у зв’язку з особливостями їх господарських операцій та відмінностями в оподаткуванні. У цьому виданні найбільше уваги приділено особливостям обліку на підприємствах житлового господарства, готельного та туристичного бізнесу, торгівлі, громадського харчування, автотранспорту, будівництва, суб’єктів малого підприємництва.
Розглянуто облік не всіх господарських операцій, які здійснюють під-приємства, а переважно тих, що відрізняються від господарських операцій підприємств виробничої сфери. Крім бухгалтерського обліку господарських операцій розглянуто також теоретичні, практичні і правові аспекти господарювання. Але слід враховувати, що динамічні ринкові перетворення в Україні спричинюють часті зміни в нормативній базі, що впливає на відображення господарських операцій в обліку.
 
РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ В ТЕМАХ
 
Тема 1. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ
У процесі життєвої діяльності населення та господарської діяльності підприємств виникає потреба в забезпеченні їх необхідними житлово-комунальними послугами. Комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках, спорудах та задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною, гарячою водою, водовідведенням та електропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових відходів у порядку встановленому законодавством. Для забезпечення населення, організацій, установ та підприємств зазначени-ми послугами органами виконавчої влади створено відповідні підприємства житлово-комунальної галузі. Одним із таких підприємств є підприємства житлового господарства.
Основна діяльність житлового господарства полягає в утриманні буди-нків і прибудинкових територій. Така господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.
Державна політика комплексного розвитку житлового господарства, спрямована на підвищення рівня забезпеченості населення і господарського комплексу житлово-комунальними послугами та поліпшенням їх якості.
Бухгалтерський облік житлово-комунальних підприємств полягає у реєстрації фінансових операцій, обробці та узагальненні фінансових даних з метою забезпечення обліковою інформацією процесу управління та звітування перед власниками та кредиторами підприємства. Основна мета галузевого бухгалтерського обліку і фінансової звітності – надання повної, правдивої, прозорої і неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності житлово-комунальних підприємств їх власникам, інвесторам та кредиторам.
В даній темі розглянемо питання ведення бухгалтерського обліку в об'єднаннях співвласників і житлово-будівельних кооперативів відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і новим Планом рахунків. 
Облік у зазначених організаціях має ряд специфічних особливостей, що потребує деяких істотних змін у порівнянні з попереднім роком. Тому розглянуті ці особливості, запропонований План рахунків, достатній для ведення обліку в ОСББ, приведений журнал обліку господарських операцій ОСББ із проводками за новим Планом рахунків. Порядок ведення регістрів синтетичного обліку запропонований трохи інший, чим у попередніх статтях, тому що представляється більш простим і наочним.
Спочатку розглянемо, чим має таке підприємство з погляду бухгалтер-ського обліку. Такими об'єктами відповідно до НСБУ є активи підприємства (основні засоби, гроші, запаси, дебіторська заборгованість), його капітал (ОСББ і ЖБК як неприбуткові організації капіталу не мають) і зобов'язання (заборгованість перед постачальниками, бюджетом, органами соціального страхування й ін.). У таблиці 1.1 наочно показане угруповання цих об'єктів, як вони відображається в балансі підприємства. Для кожного з об'єктів бухгалтерського обліку відкривається окремий рахунок.
Рахунки згруповано відповідно до приведеного вище об'єктами бухобліку:
  • активи — 1—3 класи; 
  • капітал — 4 клас; 
  • короткострокові зобов'язання — 6 клас.
  • 7 клас — доходи;
  • 8 клас — витрати по елементах;
  • 9 клас — витрати діяльності (ОСББ і ЖБК цей клас рахунків можуть не використовувати).
Таблиця 1.1 - Об'єкти бухгалтерського обліку ОСББ і ЖБК
У таблиці 1.2 приведений достатній для ведення обліку в ОСББ і ЖБК План рахунків.
Основні особливості у веденні бухгалтерського обліку в ОСББ стосу-ються трьох ділянок обліку:
  • облік витрат;
  • облік доходів;
  • облік розрахунків із членами об'єднання.
Розглянемо кожний з них.
Таблиця 1.2 - Пропонований скорочений План
Фото Капча