Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку оборотних активів і джерел їх покриття на прикладі закритого акціонерного товариства "Укрдрук"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Основні принципи організації автоматизації обліку на прикладі закритого акціонерного товариства «Укрдрук»
1.1 Економіко-організаційна характеристика підприємства
1.2 Основні принципи організації автоматизації обліку
1.3 Інформаційне забезпечення розв’язання задач обліку
2. Технологія автоматизації обліку оборотних активів на прикладі закритого акціонерного товариства «Укрдрук»
2.1 Вхідна, вихідна та нормативно-довідкова інформація
2.2 Автоматизація первинного обліку
2.3 Автоматизація аналітичного та синтетичного обліку на принципах національних стандартів та з врахуванням вимог податкового законодавства
3. Автоматизація підготовки звітності з питань оборотних активів
4. Шляхи вдосконалення організації обліку
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Програма “1С: Бухгалтерія-Проф. ” призначена для управління правами окремих користувачів на доступ до тих або інших функціональних можливостей мережевого варіанту 1С: Бухгалтерії для Windows версія 6. 0. Адміністративна інформація прив'язується до конкретної інформаційної бази 1С: Бухгалтерії. Таким чином, якщо за допомогою однієї і тієї ж установки 1С: Бухгалтерії ведеться декілька бухгалтерій, то адміністративні дані для цих інформаційних баз, відповідних цим бухгалтеріям потрібно задавати роздільно.
Головне вікно Адміністратора містить список зареєстрованих користувачів. Для того, щоб виконати які-небудь дії, що відносяться до того або іншого користувача, потрібно встановити смугу підсвічування на рядок, відповідний даному користувачеві, і вибрати бажану дію за допомогою меню, інструментальної лінійки або комбінації клавіш. Найбільш повно можливі дії представлені в меню програми.
Типова конфігурація «Бухгалтерський облік для України» розроблена на основі компоненту «Бухгалтерский учет» системи 1: Підприємство і являє собою комплексне рішення задачі автоматизації різних видів економічної діяльності госпрозрахункових організацій.
Разом з тим, справжня конфігурація не претендує на «повноту» і універсальність, тобто в ній не відображені всі аспекти обліку на різних підприємствах. Всі сумарні та кількісні показники, розраховані в конфігурації (в тому числі і отримані в регламентованих звітах), а також схеми проводок, що формуються її документами, повинні контролюватися бухгалтером.
Конфігурація містить необхідний набір довідників для введення і зберігання інформації, набір документів, реєструючих ті або інші господарські операції, набір різних звітів і інших допоміжних коштів управління даними.
Мета курсової роботи:
1) систематизація та закріплення теоретичних знань з систем автоматизації бухгалтерського обліку;
2) цілеспрямоване використання матеріалів виробничої практики, подальше вдосконалення навичок самостійного вирішення поставлених завдань за допомогою комп'ютера;
3) узагальнення отриманого на практиці досвіду, реалізація невикористаних можливостей покращення автоматизації облікової роботи, розробка рекомендацій по підвищенню ефективності облікового процесу та оцінка впровадження найефективнішого програмного забезпечення.
Завдання курсового проектування:
- розширити набуті теоретичні знання з питань автоматизованої організації облікового процесу на підприємстві;
- перевірити вміння застосувати ці знання при дослідженні системи бухгалтерського обліку підприємства: облікової політики, форми бухгалтерського обліку, способу обробки облікової інформації;
- розвинути навички самостійної роботи, вивчення законодавчої нормативної бази з питань бухгалтерського та податкового обліку, нових можливостей систем автоматизованої обробки економічної інформації та інформаційно-пошукових систем, налагодження систем у відповідності із змінами у нормативно-законодавчій базі;
- навчитися використовувати отримані знання з метою формування реальних пропозицій по покрашенню обліку та звітності суб'єкта господарювання.
Основою інформативного джерела є чинні законодавчі документи з питань організації бухгалтерського і податкового обліку та звітності в Україні. Також в роботі використано статті, учбові посібники, присвячені проблемним питанням автоматизації бухгалтерського обліку, документацією до окремих систем автоматизації фінансово-господарської діяльності підприємства.
 
1. Основні принципи організації автоматизації обліку на прикладі закритого акціонерного товариства «Укрдрук»
 
1.1 Економіко-організаційна характеристика підприємства
 
Закрите акціонерне товариство “Укрдрук” (далі Товариство) створено на основі Закону України “Про власність”, Закону України “Про підприємство”, Закону України “Про господарські Товариства” та інших нормативних актів України.
“Товариство” створюється на добровільних засадах для здійснення підприємницької дальності на території України і за кордоном на підставі Установчого договору між засновниками від «14» березня 1997р.
Засновниками Товариства є громадяни України:
1. Палій Володимир Матвійович.
2. Нагорнюк Сергій Миколайович.
3. Парчевський Ігор Анатолійович.
Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у визначеному чинним законодавством, має відокремлене майно, баланс, діє на принципах самофінансування та самоокупності, може від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов’язки, бути учасником цивільно-правових відносин, має круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмовий, торговий і товарний знаки.
Товариство відкриває в банківських установах розрахунковий та поточні рахунки (в т. ч. валютні) для зберігання грошових кошті і здійснення креднтно-розрахункових операцій за місцем реєстрації або у будь-якому банку України, та інших держав у відповідності з законодавством останніх.
Товариством можуть створюватись дочірні підприємства, філіали ч та представництва, а також спільні підприємства на території України та за її межами.
Товариство може бути учасником іншого товариства, об’єднання, асоціації та інш.
Товариство має право використовувати найману працю.
Засновники та акціонери можуть передавати майно, кошти Товариству в користування та у власність. Товариство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях тим майном, на яке згідно законодавства України може бути спрямовано стягнення. Засновники та акціонери Товариства несуть майнову відповідальність за борги Товариства в межах своїх вкладів.
Держава не відповідає
Фото Капча