Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогіка як наука і як мистецтво

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лекція 1.
Педагогіка як наука і як мистецтво.
 
План 
  1. Об'єкт, предмет та завдання педагогіки 
  2. Місце педагогічної науки у системі наук
  3. Система педагогічних наук
  4. Основні категорії педагогіки
  5. Завдання освіти 
  6. Педагогіка як мистецтво
 
1.1. Об'єкт, предмет та завдання педагогіки 
 
 Назва дисципліни педагогіка (παιδαγωγική) походить від грецьких слів — від «педе» (παίδε мн. від παίς) — хлопчики (хлопчик) и «агогіке» (αγωγική від ἄγω) — ведення (вести). 
Отже, педагогіка – це наука про принципи, закономірності та практичне здійснення процесу формування осо-бистості людини як члена суспільства.
Педагогіка – це прикладна наука, що спрямовує свої зусилля на оперативне розв'язання суспільно ва-жливих проблем виховання, освіти, навчання. 
З визначення зрозуміло, чому суспільство приділяє педагогіці важливого значення. Адже педагогіка є одним з ключових факторів самовідтворення суспільства. Як правило, від його імені діє держава, встанов-люючи суспільно прийнятні стандарти педагогіки.
З’ясуємо спочатку значення широко відомого поняття «наука». 
Наука – це людська діяльність з виробництва нового знання та методів його отримання та збережен-ня їх в інваріантній (незмінній, однаковій для всіх людей) формі – з метою майбутнього вільного викорис-тання, а також результат такої діяльності, тобто знання в інваріантній формі, придатне до вільного викорис-тання. 
Педагогіка як і кожна наука має власний об'єкт і предмет вивчення та дослідження.
Об'єкт дослідження – це фрагмент реальності, який досліджується, а предмет – це властивості, хара-ктеристика об'єкта. Тобто предмет дослідження завжди уточнює та конкретизує поле дослідження. Нові напрямки науки завжди виділялися з основної галузі як новий предмет дослідження який виникає при розв’язанні нових завдань, які ставляться заради досягнення нових цілей. Це і забезпечує процес розвитку науки. 
Об'єктом педагогіки є процес формування особистості, система явищ, пов'язаних з розвитком індивіда.
Предметом педагогіки є об’єктивні закони процесу виховання а також реальна суспільна виховна практика формування підростаючих поколінь, особливості й умови організації цього процесу.
Ціль, мета педагогіки – ефективне передання досвіду, накопиченого людством для молодого поколін-ня, його виховання. 
Тому найважливішими завданнями педагогіки як науки є дослідження закономірностей процесу ви-ховання, його структури й механізмів, розробка теорії й методики організації навчально-виховного проце-су, його змісту, принципів, організаційних форм, методів та прийомів.
Робота, дії, що виконуються об’єктом з певною метою, для виконання завдань, називається функцією цього об’єкту. Функція об’єкту у процесі також визначає значення цього об’єкту, роль яку цей об’єкт віді-грає в розглянутому процесі.
Головна функція педагогіки – пізнавати закони виховання, освіти й навчання людей і на цій основі пропонувати педагогічній практиці найоптимальніші засоби досягнення накреслених завдань. Тобто вона складається з теоретичного та практичного компонентів.
Слід зауважити, що стаючи до написання наукової роботи (дипломної, магістерської, курсової), слід дуже чітко сформулювати і виписати предмет, об’єкт та завдання роботи. Якщо роботу у повному обсязі читає лише обмежене коло фахівців, то незвані пункти – усі, хто знайомиться з нею. За ними формується попередня думка про роботу, яка досить часто стає і остаточною.
 
1.2. Місце педагогічної науки у системі наук
 
Успіхи вчених у розробці педагогічних інновацій здебільшого досягаються в результаті загальнонау-кового підходу до об'єктів дослідження. Саме на межі педагогічних наук з іншими науками про людину найчастіше здійснюються відкриття. Ізоляція педагогіки від інших наук – причина низької ефективності її розробок, непереконливих практичних рекомендацій і рецептів. Історія науки свідчить, що педагогічна ду-мка спочатку розвивалася в руслі загальнофілософських знань. Ідеї освіти й виховання відображалися в релігійних догматах, вченнях про державу, законодавчих актах, літературних творах минулого.
У філософії наука про виховання знаходить, перш за все, опорні методологічні положення. Теорія наукового пізнання є методологічною основою наукової педагогіки. Сприяють розвитку творчого мислення й такі розділи філософії, як теорія пізнання (гносеологія), філософська антропологія, логіка. Під впливом впливових філософських шкіл сформувалися основні педагогічні напрямки. А саме: екзистенціалізм та фе-номенологія, позитивізм, прагматизм. 
Педагогіка органічно пов'язана з психологією. 
Педагогіка тісно пов'язана з фізіологією. 
Соціологія як наука про суспільство, про процеси його функціонування і розвитку, торкається й га-лузі освіта, виконання науки про них. В результаті соціального відображення дійсності розвиваються й такі спеціальні дисципліни, як, наприклад, соціологія освіта, виховання, соціологія студентства, соціологія міс-та, села, здоров'я та інші. Результати соціологічних досліджень збагачують педагогічну науку і дозволяють оцінювати педагогічні явища в ракурсі іншої науки. 
 
1.3. Система педагогічних наук
 
З розвитком суспільного прогресу, зростанням нових знань, будь-яка наука розширює поле свого до-слідження. З’являються нові об’єкти та предмети дослідження. Так само відбувається й розширення галузей педагогіки. У загальновизнаному переліку педагогічних наук нині налічується їх досить значна кількість.
Ясельна педагогіка вивчає закономірності і умови виховання дітей ясельного піку. Її значущість стрімко зростає. Характерною особливістю є її взаємозв'язок з психологією, фізіологією, медициною та ін-шими науками.
Дошкільна педагогіка 
Педагогіка школи – найбагатша і найрозвиненіша галузь науки про виховання. Тисячоліття її існу-вання в світовій історії дозволили надбати найцінніший досвід керівництва розвитком, формуванням підро-стаючих поколінь у різних соціально-економічних умов. 
Педагогіка середньої спеціальної освіти перебуває нині у стадії становлення. Її теоретичний фонд розвивається за рахунок запозичення, адаптації теоретичних та прикладних положень шкільної
Фото Капча