Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
 
Даценко Ірина Миколаївна
 
УДК 173.1:37(438)
 
ПІДГОТОВКА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЖИТТЯ В СІМ'Ї У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
 
13.00.07 – Теорія і методика виховання
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
ТЕРНОПІЛЬ – 2008
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України КРАВЕЦЬ Володимир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, ректор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ЦОКУР Ольга Степанівна, Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова, завідувач кафедри педагогіки, м. Одеса; кандидат педагогічних наук ЯВОРСЬКА Людмила Геннадіївна, Європейський університет (Тернопільська філія), доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, м. Тернопіль.
Захист відбудеться 27 червня 2008 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027 м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2.
Автореферат розіслано 26 травня 2008 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність і доцільність дослідження. Соціально-економічні проблеми сучасного суспільства знаходять відгук у всіх сферах життя. Особливо боляче вони впливають на функціонування інституту сім'ї. Серед негативних тенденцій у сфері сімейних стосунків у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, домінують такі, як зменшення кількості зареєстрованих шлюбів, поширення нетрадиційних форм організації співжиття, зниження народжуваності, малодітні сім'ї, побудова та адаптація сімейних ролей до статевого рівноправ’я, нівелювання жіночих і чоловічих обов’язків під час ведення домашнього господарства тощо. 
Акселерація, автономність дозвілля підлітків та юнацтва, інтенсивність їхніх міжособистісних контактів зумовили актуалізацію багатьох соціально-педагогічних проблем, зокрема: розуміння проблем статевих зносин, здорового способу життя, знецінення моральних якостей в учнівському середовищі, венеричні захворювання, зростання і помолодшання проституції, недостатня інформованість молоді з питань статі, шлюбу і сім'ї, спотворені знання про шлюбно-сімейні стосунки, загальна моральна дезорієнтація суспільства. Всі ці негативні явища в нашому суспільстві спричинені, очевидно, відсутністю системи підготовки учнівської молоді до сімейного життя. Саме тому постала нагальна потреба у чіткому розумінні суті такої підготовки, обґрунтуванні змісту, форм, методів та розробці особистісно зорієнтованих технологій прородинного виховання школярів.
Повноцінний аналіз теоретичних і практичних проблем формування моральних стосунків підлітків різної статі, підготовки молоді до сімейного життя неможливо реалізувати без вивчення праць вітчизняних і зарубіжних фундаторів освіти (Г. Ващенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського, І. Беха, П. Блонського, Л. Богдановича, В. Постового), психологів (М. Корольчук, В. Маценко). 
У працях вітчизняних науковців знайшли своє відображення різні аспекти проблеми підготовки молоді до сімейного життя. Так, питання статевого виховання та просвіти учнівської молоді вивчали Ю. Бжиська, О. Василенко, О. Главацька, П. Дробязко, О. Коган, С. Колосовський, Г. Корчова; формування в учнівської молоді мотивації до здорового способу життя досліджували В.Кравець, С.Страшко, Л.Животовська; питання дошлюбної підготовки учнівської молоді розглядали Л. Яворська, В. Кравець; соціальну зрілість та шляхи формування життєвих компетенцій молоді аналізували О.Безкоровайна, С.Ситнікова, О.Заболотна, Н. Лавриченко, О. Поліщук, В. Радул; гендерне виховання дівчат та юнаків вивчали О. Цокур, Т. Говорун, О. Кікінеджі, С. Вихор; виховання загальнолюдських цінностей, свідомої дисципліни та культури поведінки С. Кириленко, І. Корнієнко, В. Хмель, К. Чорна; формування гуманістично спрямованої особистості підлітків А. Степанюк, І. Бех.
Окрім цього в монографічних дослідженнях вітчизняних педагогів знайшли відображення проблеми теорії і практики дошлюбної підготовки молоді (В. Кравець); індивідуального підходу до старшокласників у підготовці майбутнього сім’янина (В. Бизова, М. Феоктистова); взаємодії школи та сім'ї у підготовці учнів до шлюбу (В. Постовий, Д. Перфильєвська, Є. Сичова); підготовки до виконання батьківських і материнських функцій (В. Бойко, Д. Луцик, Г. Чередниченко).
Важливим науковим джерелом стали для нас монографії і статті польських педагогів, присвячені проблемам морально-статевого виховання (Марія Браун-Галковська, Войцєх Брейнак, Влодзімеж Фіялковський, Збігнев Іздебський), підготовки до виконання подружніх і сімейних ролей (Кристина Островська, Міхал Козакевич), здорового способу життя (Марія Рись, Гражина Венглярчик), сексуального виховання учнів (Гражина Венглярчик, Вінценти Оконь), формування поглядів на сім'ю (Дорота Тераковська, Яцек Бомба). Специфіка польської системи підготовки учнівської молоді до життя в сім'ї висвітлена в працях Гражини Ковальчик, Марти Коморовської-Пудло, Ванди Ельжбети Папіс, Марії Рись, Терези Круль, Кристини Маснік.
Актуальність педагогічних досліджень, пов’язаних із проблематикою дотримання норм моралі в сім'ї і поза нею, зростає як в Україні, так і за кордоном. Соціокультурні і соціологічні зміни в умовах сучасного суспільного життя вимагають пошуку нових підходів і адекватних часові практичних методик морально-сексуальної освіти школярів, яка полягає насамперед у підготовці учнів до виконання ролей, пов’язаних зі статтю; у формуванні здатності дітей досягти оптимально узгодженої взаємодії з особами протилежної статі у різних життєвих ситуаціях; у прищепленні вихованцям школи уміння адекватно репрезентувати себе як представника певної статі і самореалізуватися у ролі рівноправного члена сімейної спільноти незалежно від статевої приналежності.
Цьому може сприяти вивчення зарубіжного педагогічного досвіду морального й прородинного виховання з метою його вмілої адаптації до умов суспільного життя в Україні. Зокрема, звернення до педагогічних реформ
Фото Капча