Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Порівняльний аналіз діючих польських навчальних програм з „Підготовки до життя в сім'ї” свідчить про те, що вони враховують вікові особливості дітей, прискорений статевий розвиток учнів, передбачають профілактику поширення негативних тенденцій у молодіжному середовищі. Вищезазначене досягається впровадженням інтерактивних методів навчання.

Дослідженням виявлено позитивні ідеї польського досвіду підготовки учнівської молоді до життя в сім'ї, що є вагомими орієнтирами формування вітчизняної концепції освіти.
Проведене дослідження дало змогу сформулювати висновки: 
1. Підготовка молоді до сімейного життя належить до актуальних соціально-педагогічних проблем польського суспільства, котре знаходиться в стадії реформування, оскільки в Польщі все частіше йдеться про кризу сім'ї, порушення її єдності й інтеграції. Психологічна несумісність між членами сім'ї нерідко компенсується надмірним задоволенням матеріальних потреб, спостерігається автономізація індивідів. Все це дає підстави зробити висновок, що проблема підготовки молоді до життя в сім'ї в польському суспільстві залишається актуальною і сьогодні.
2. Система підготовки до життя в сім'ї в польських школах пройшла шлях від факультативних занять до обов’язкового самостійного предмета, долаючи перешкоди, зокрема, протести батьків проти сексуального виховання в школі, недостатність коштів на реалізацію цієї програми, відсутність належної матеріально-технічної бази. Як наслідок більшість опитаних вважає формування знань з основ сімейного життя необхідними. 
В організації статевого виховання і підготовки молоді до сімейного життя в Польщі домінує компетентісно орієнтований підхід, метою якого є формування таких рис особистості, як прагнення до духовної та фізичної досконалості, здатність до вибору поведінки, самоорганізації, самоуправління, вміння спілкуватися з людьми різної статі. Питання реалізації змісту сексуального виховання молоді в Польщі розглядаються Міністерством освіти спільно з Єпископатом. 
3. На сучасному етапі підготовка молоді до життя в сім'ї наділена статусом модуля навчальної ланки WOS (Знання про суспільство) в школах подставових, у школах-гімназіях – це самостійний модуль WOS, у школах понадподставових це самостійний предмет „Виховання до життя в сім'ї”, у ліцеях професійного спрямування та професійних школах цей предмет наділений статусом повноцінної навчальної дисципліни. Це свідчить, що збереження репродуктивного здоров'я людини, формування моральних стосунків між підлітками, підготовка молоді до виконання майбутніх подружніх і батьківських ролей, збереження і зміцнення цінностей сім'ї є пріоритетним завданням держави і суспільства. Аналіз польської системи свідчить про наявність широкого спектру змістових компонентів навчання і виховання молоді: на рівні подставової школи – показ сімейних цінностей в особистому житті людини, а також допомога в усвідомленні змін періоду дозрівання; в школах-гімназіях – інтегральне бачення людської особи і вибір цінностей, які служать її розвитку; в школах понадгімназійних – формування вмінь приймати рішення про життєвий вибір, в тому числі подружніх і сімейних ролей. Зміст матеріалу містить інформацію про фізіологічні, психологічні й педагогічні особливості підлітків, пов'язані з їх приналежністю до конкретної статі; методи контрацепції; профілактику сексуального насильства; сексуальне життя людини, принципи свідомого і відповідального батьківства, цінності сім'ї, життя в утробній фазі, а також про методи і засоби свідомої прокреації. Отже, основним завданням занять „Підготовка до життя в сім'ї” є допомога учням в досягненні психосексуальної зрілості, формування позитивного ставлення молодої людини до статі, підтримка виховної ролі сім'ї. 
4. Підготовка учнів до сімейного життя, їх статеве виховання – складова загального процесу виховної роботи навчальних закладів, позашкільних установ та сім'ї. Статеве виховання – це система педагогічних, медичних, правових заходів, спрямованих на формування правильного ставлення дітей та підлітків до питань статі та статевого життя. Статеве виховання сприяє гармонійному розвитку особистості, готує дітей та підлітків до майбутнього сімейного життя, допомагає їм у соціальному самовизначенні, активному входженні у суспільне життя, формуванні духовних цінностей та навичок культури здоров'я. У процесі статевого виховання враховуються вікові особливості, прискорений статевий розвиток учнів, поширення негативних тенденцій у молодіжному середовищі. 
5. Базовими принципами підготовки молоді до життя в сім'ї є принципи науковості і доступності знань, системності і наскрізності, безперервності та практичної цілеспрямованості, інтегративності, відкритості, плюралізму, превентивності, гуманізму. Саме вони забезпечують формування позитивної мотивації дітей та молоді на здоровий спосіб життя, прагнення ставитись до власного здоров'я як до найвищої соціальної цінності, розвиток довільних психічних процесів, адекватної самооцінки, узгодженість загальнолюдських та індивідуальних морально-духовних цінностей, здатність до саморегуляції та самовиховання.
6. Аналіз літератури та вивчення змісту підготовки молоді до життя в сім'ї дали можливість визначити такі основні її напрямки: зміцнення моральних та духовних цінностей учнівської молоді; формування навичок культури здоров’я шляхом довготривалих, цілеспрямованих впливів всіх соціальних інститутів: держави, школи, сім'ї, громадськості; урахування вікових особливостей підлітків, прискореного статевого розвитку учнів, поширення негативних тенденцій у молодіжному середовищі; формування почуття відповідальності за власні дії. Серед форм та методів навчально-виховного процесу пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До них також належать метод „Автопортрет”, ситуаційно-рольова гра, соціально-психологічний тренінг, метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, гра-інсценізація тощо. Застосовуються також традиційні методи, що сприяє формуванню адекватної моральної самооцінки школярів, посиленню позитивних моральних спонук, активізації їх проявів чи гальмуванню негативних мотивів, зниженню їх сили.
7. Основою навчально-виховного процесу, зорієнтованого на суб’єктність, є пошук шляхів співпраці, співтворчості, співдружності між учителями та учнями й між самими учнями. Моделювання такого навчально-виховного процесу означає перехід від освіти, заснованої на пасивному сприйнятті готових результатів, копіюванні даних
Фото Капча