Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Польщі може сприяти подоланню наявного розриву між вітчизняною системою освіти і світовими тенденціями в реформуванні освіти і запозиченні найбільш цінних ідей для вдосконалення української школи. 

Виявлення і творче використання ідей польського досвіду сприятиме теоретико-методологічному обґрунтуванню положень національної концепції підготовки молоді до сімейного життя та впровадження її в практику роботи навчальних закладів. 
Необхідність розробки національної концепції підготовки молоді до життя в сім'ї та відсутність у нашій державі порівняльних досліджень досвіду Республіки Польща зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: „Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках державного замовлення Міністерства освіти і науки України Тернопільському національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка на тему „Гендерна освіта і виховання: перспективи розвитку” (№ 0106U002384). Тему наукового дослідження затверджено вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 9 від 29.04.2004р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 25.09.2007р.)
Об’єкт дослідження – теорія і практика підготовки учнівської молоді до життя в сім'ї в Республіці Польща.
Предмет дослідження – зміст і методи підготовки учнівської молоді до життя в сім'ї в Республіці Польща. 
Мета дослідження – з’ясувати особливості змісту і методів підготовки учнівської молоді до життя в сім'ї у різних типах шкіл Польщі.
Відповідно до предмета і мети дослідження було сформульовано такі завдання:
1. Визначити й охарактеризувати етапи становлення польської системи підготовки молоді до життя в сім'ї. 
2. Охарактеризувати зміст і методи підготовки молоді до життя в сім'ї в навчальних закладах Польщі.
3. Дослідити сучасний стан та специфіку польської системи підготовки молоді до життя в сім'ї.
4. Виокремити перспективи реалізації ідей польської системи підготовки учнівської молоді до життя в сім'ї у вітчизняній педагогічній теорії і практиці підготовки підлітків до сімейного життя.
Теоретико-методологічною основою дослідження є ідеї діалектики, засновані на історичному, логічному, системному підходах у розгляді проблем підготовки молоді до життя в сім'ї; філософські і загальнонаукові підходи до моделювання загальних процесів, філософські ідеї суті статевого виховання і його вплив на розвиток особистості, врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, органічної єдності навчально-виховного процесу, історичний, логіко-гносеологічний, структурно-функціональний підходи до освітніх явищ, які забезпечують їх системний та системно-генетичний аналіз, результати досліджень в галузі педагогіки в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів.
Вирішення поставлених завдань та досягнення мети забезпечує сукупність методів, використаних у дисертаційному дослідженні, зокрема:
− аналіз філософської, психологічної і педагогічної літератури з проблеми дослідження; аналіз діяльності польських педагогів в сучасних умовах;
− аналіз і класифікація матеріалу ретроспективним методом, методом історичного і логічного аналізу, які вимагають наукового, конкретно історичного підходу до явищ, що вивчаються; 
− індуктивний метод, з метою виявлення основних етапів еволюції системи підготовки учнів до сімейного життя в Польщі;
− дедуктивний метод, який сприяв дослідженню специфіки прояву проблеми в навчально-виховному процесі;
− традуктивний метод, який дав можливість порівняти сучасний стан функціонування інституту сім'ї в Україні та Польщі та виокремити спільні для обох країн тенденцій, що наближають зарубіжний досвід до вітчизняних реалій, актуалізують його вивчення і творче використання;
− вивчення, зіставлення і порівняння різних документальних дослідницьких даних для того, щоб виокремити основні фактори, що впливають на формування змісту прородинного виховання молоді, його основні напрямки розвитку; 
− фрагментарні спостереження автора за навчальним процесом безпосередньо під час проведення занять «Підготовка до життя в сім'ї»; бесіди та інтерв’ю автора з викладачами цього навчального предмета різних типів шкіл Польщі та батьківською громадськістю;
− опрацювання даних офіційної статистики й результатів соціологічних опитувань, які розкривають значення впровадження предмета „Підготовка до життя в сім'ї”.
Джерельна база дослідження: статистичні дані соціологічних досліджень Гданського університету про результати впровадження занять „Підготовка до життя в сім'ї” (Oddział Realizacji Badań Socjologicznych); документи Міністерства Освіти, Науки і Спорту (МЕНІС) з питань організації занять „Підготовка до життя в сім'ї”; міністерські і авторські програми польських шкільних курсів з підготовки молоді до життя в сім'ї; методична література для вчителів і учнів; матеріали зарубіжних і вітчизняних періодичних видань, праці польських науковців та педагогів з окремих аспектів контекстної проблеми.
Організація дослідження. Дослідження проводилось у 2004-2007 роках й умовно поділено на три етапи науково-педагогічного пошуку.
Перший етап (2004 – 2005рр.) – осмислення і оцінка стану проблеми. На цьому етапі аналізувалась вітчизняна і зарубіжна наукова література з даної проблеми, визначались загальна ідея, проблема дослідження, його об’єкт, предмет, мета та завдання, етапи становлення польської системи підготовки молоді до життя в сім'ї. 
Другий етап (2005 – 2006рр.) – аналіз основних напрямків підготовки молоді до життя в сім'ї в навчальних закладах Польщі, виявлення його характерних особливостей і тенденцій. На цьому етапі розглядались розробки основних дидактичних концепцій змісту підготовки молоді до життя в сім'ї, досліджувались її принципи і методи.
Третій етап (2006 – 2007рр.) – виокремлення перспектив реалізації позитивних ідей польського досвіду у вітчизняну освітню систему, систематизація вивченого й емпіричного матеріалу, оформлення результатів дослідження.
Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що
Фото Капча