Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зразків, що призводить до формування шаблонності і схематичності мислення учнів, до освіти, основа й мета якої – розвиток особистості. 

8. Сучасні тенденції розвитку школи надають дедалі більше прав і вибору можливостей учителю стосовно шляхів і способів досягнення освітніх цілей, створюють умови для реалізації творчого потенціалу педагогів, що викладають предмет. З’ясовано, що багато вчителів коректують (адаптують) чинні програми. Набуває особливої актуальності питання створення авторських моделей програм, які забезпечують наступність та неперервність, гнучкість, варіативність та альтернативність навчання й виховання. 
Метою авторських програм є інспірація розвитку через зміцнення в дітях і молоді відповідного фундаменту, що спирається на універсальні загальнолюдські вартості. Мова йде про інспірування творчої рефлексії дітей і молоді над реаліями життя, про те, щоб вони самі могли шукати відповіді на питання, що їх цікавлять. Програми роблять акцент на підготовку до нелегкого періоду життя – молодості. 
Програми католицького спрямування розраховані на формування моральних стосунків між людьми різної статі і розглядають утримання від дошлюбних статевих зв’язків як єдиний варіант вирішення цього питання. Сучасний Католицький моралізм не обмежується дотриманням декалогу, але є позитивістичний – вимагає від людини постійного морального вдосконалення і прагнення до святості, виділяє світське апостольство, покликане переробити світ на більш людяний.
9. В Україні можливим є використання таких елементів польського досвіду: 
- підготовку до сімейного життя молоді здійснювати у формі самостійного курсу за рахунок варіативної складової навчального плану, попередньо провівши конкурс на кращу програму навчального курсу, і водночас заохочувати створення і використання в практиці авторських програм;
- створити навчально-методичні центри з підготовки молоді до сімейного життя, які займатимуться підготовкою і сертифікацією викладачів з основ сімейного життя, проведенням курсової підготовки вчителів, забезпечення їх матеріально-технічною базою; випуск підручників для вчителів та учнів, аудіовізуальних засобів;
- проведення моніторингу якості навчальних занять та їх результатів.
Теоретичними та практичними орієнтирами формування вітчизняної концепції підготовки молоді до життя в сім'ї як складової загального виховання є комплекс позитивних ідей польського досвіду, а саме: підготовка молоді до виконання важливих суспільних ролей – батьківських, подружніх, професійних, громадянських; присвоєння певної квоти біологічних, медичних, сексуальних, психологічних, теологічних знань про людину як багатовимірну істоту; наявність спеціальної професійної кваліфікації викладачів та їх автентичність; наявність добре підготовленої дидактичної бази – підручників для учнів, програм і дидактичних посібників для вчителів, наочні посібники(відеофільми, світлини, моделі, плакати, фоліограми); забезпечення права вибору програми навчання учителями та учнями, наявність авторських та релігійних програм навчання, що дають можливість задовольнити найнеобхідніші потреби учнів, їх батьків і вчителів у сфері діяльності, що має на меті виховання до відповідального сімейного життя; підготовка до відповідального батьківства; передбачення занять з поділом на групи за статтю; відповідність тем занять вікові учнів, їх перцептивним можливостям і рівневі розвитку дітей із урахуванням умов і соціокультурного середовища, з якого вони виходять; самостійність вибору вчителем форми викладу матеріалу і способів його реалізації; пріоритетна роль активних методів навчання; надання прав батькам приймати рішення про участь дитини у заняттях; гуманістичний, демократичний стиль взаємодії вчителя й учня; зміцнення комунікативності у відношеннях „Вчитель–Учень”, „Учень–Учень”; проведення моніторингу реалізації навчальних занять „Підготовка до життя в сім'ї”; особистісно-орієнтований підхід до дитини.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого вивчення потребують система навчання та підвищення професійної кваліфікації вчителів основ підготовки до сімейного життя у Польщі, залучення засобів масової інформації на допомогу навчальним закладам, проблема єдності школи, сім'ї і церкви в прородинному вихованні молоді.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:
 
І. Статті в наукових фахових виданнях
1. Даценко І.М. Польський досвід підготовки молоді до сімейного життя / І. М. Даценко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2006. – № 4. – С. 177–182.
2. Даценко І.М. Досвід і проблеми впровадження курсу „Підготовка молоді до сімейного життя” в школах Польщі” / І. М. Даценко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2007. – № 4. – С. 88–91.
3. Даценко І.М. Інноваційні технології у професійній діяльності польських учителів на заняттях „Виховання до життя в сім’ї” / І. М. Даценко // Педагог професійної школи: збірник наукових праць / К.: Видавництво „Науковий світ”, 2007. – Вип. VIII. – С. 270–277.
4. Даценко І.М. Формування ієрархії сімейних цінностей – основа підготовки молоді до сімейного життя в Польщі / І. М. Даценко // Вісник педагогіки і психології Дніпропетровського національного університету. – 2007. – № 7. – С. 134–138.
5. Даценко І.М. Передумови впровадження предмету „Виховання до життя в сім'ї в навчальних закладах Польщі” / І. М. Даценко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2007. – № 9. – С. 214–219.
6. Даценко І.М. Авторські програми підготовки учнівської молоді до життя в сім'ї – пошук нових концептуальних підходів до сімейного виховання у Республіці Польща / І. М. Даценко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2008. – № 1. – С. 114–121
ІІ. Статті у періодичних педагогічних виданнях:
Фото Капча