Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

План лекції з дисципліни Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

що сталася або може статися у прогнозований термін, оцінюється, обґрунтовано відноситься до рангу надзвичайних ситуацій, та визначається рівень реагування, що відповідає масштабу цієї події.

Клас надзвичайної ситуації – характеристика надзвичайної ситуації, яка визначається походженням подій, що зумовлюють її виникнення.
Клінічна смерть – стан організму, при якому відсутні видимі ознаки життя (серцева діяльність та дихання), згасають функції центральної нервової системи, але зберігаються обмінні процеси у тканинах.
Компенсація – відновлення порушеної рівноваги несприятливими внутрішніми або зовнішніми впливами.
Компоненти життєвого середовища – природне, соціальне та техногенне середовища.
Комунікація – спілкування.
Комфорт – сукупність побутових зручностей: упорядженість і затишок житла, суспільних закладів, засобів повідомлення та інше.
Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників.
Концепція прийнятого ризику – прагнення створити таку найменшу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час; компроміс між рівнем безпеки й можливостями її досягнення.
Кореляція – взаємозалежність будови і функцій клітин, тканин, органів і систем організму, що виявляється у процесі його розвитку і життєдіяльності.
Корпускулярне іонізуюче випромінювання – потік елементарних часток з масою спокою, відмінною від нуля, що утворюються при радіоактивному розпалі, ядерних перетвореннях або генеруються на прискорювачах.
Креаціонізм – концепція, що трактує різноманіття форм органічного світу як результат створення їх Богом.
Кровотеча – витік крові з кровоносних судин внаслідок порушення їх цілісності.
Лабільність – час у піщині якого тканина відновлює працездатність після чергового циклу збудження.
Локальний – віднесений до визначеного місця, обмежений тісними кордонами, територіальними межами.
Людина – вища сходинка живої природи на нашій планеті, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури, цілісна єдність біологічного, психічного і соціального начал.
Матеріально-культурне середовище – див. техногенне середовище.
Металізація шкіри – проникнення у верхні шари шкіри дрібних часток металу, що розтопився або випарився під впливом електричної дуги.
Мислення – найвища форма відображення реальності та свідомості цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на опосередкування, абстрактне узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, суті цих явищ і зв'язків між явищами.
Мікроелементи – група хімічних елементів, присутніх в організмі людини і тварин у низьких концентраціях.
Місцева електротравма – чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або електричної дуги.
Мораль (моральність) – один з основних засобів нормативної регуляції дії людини в суспільстві; особлива форма суспільної свідомості і вад суспільних відносин.
Мотивація – дії, спрямовані на задоволення власних потреб.
МСК – максимальне споживання кисню.
Мутагенні речовини – призводять до порушення генетичного коду, зміни спадкової інформації.
Мутагенні фактори, мутагени – фізичні явища та хімічні речовини, що діють на спадковий апарат організмів, викликаючи мутації їх потомства.
Мутація – 1) зміна властивостей чи ознак виду під впливом мутагенних факторів; 2) раптово виникаючі природні (спонтанні) або викликані штучно стійкі зміни спадкових структур живої матерії, відповідальні за збереження і передачу генетичної інформації.
Надзвичайна ситуація – подія, при якій відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей і яка може призвести або призводить до загибелі людей або до значних матеріальних втрат.
Надзвичайний стан – особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом «Про надзвичайний стан» обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов’язки.
Наркотик – речовина рослинного чи синтетичного походження, яка при введенні в організм може змінити одну чи декілька функцій та внаслідок багаторазового вживання призвести до психічної чи фізичної залежності.
Настрій – найстійкіший емоційний стан. Настрій відображає загальне ставлення щодо сприйняття або не сприйняття людиною світу. Настрій може бути похідним від темпераменту.
Наукова гіпотеза – судження про закономірний зв'язок явищ.
Небезпека – негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту.
Небезпечна ситуація – подія, при якій створюється реальна можливість прояву небезпеки або небезпека проявляється.
Небезпечне природне явище – подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об’єкти економіки та довкілля.
Небезпечний фактор – чинник життєвого середовища, який причиняє травми, опіки, обмороження, інші пошкодження організму або окремих його органів і навіть раптову смерть.
Непритомність – стан організму, при якому людина втрачає усвідомлений контакт з оточуючим середовищем, але рефлекторно реагує на зовнішні подразники.
Нервова система – сукупність структур в організмі, яка об'єднує діяльність усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму як єдиного цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем.
Ноосфера – сфера людського розуму, частина Всесвіту, де людська свідома діяльність стає визначальним фактором існування та розвитку.
Нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК) – органічні кислоти, основна складова частина (разом з білками) живої матерії.
Обмін речовин – постійне поглинання речовин з навколишнього середовища і виділення кінцевих продуктів розпаду в це середовище.
Онтогенез – індивідуальний розвиток організму, сукупність послідовних морфологічних, фізіологічних і біохімічних перетворень, що
Фото Капча