Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

План лекції з дисципліни Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

до безпеки життєдіяльності.

2. Безпека системи. Теоретичні основи БЖД
3. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності, система «людина – машина – життєве середовище» та її компоненти.
Висновок
Додаток 1.
Основні терміни і поняття безпеки життєдіяльності
 
Література
 
  1. Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельность. Учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону. : Феншс, 2000. – 352 с.
  2. Желібо С. юП., Завірюха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів. : Каравела. 2001, – 320 с.
  3. Скобло Ю. С., Цапко В. Г., Мазаренко Д. І., Тщенко Л. М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Київ. : Знания, 2004. – 397 с. (С. 169-192).
  4. Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності. Підручник. – Київ. : Професюнал, 2004.
  5. Бедрш Я. Л., Нечай В. Я. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентов вищих навчальних закладів. – Львів. : Магнолія, 2007. – 499 с.
  6. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник, Москва, высшая школа, 1999.
  7. Гринин А. С., НовиковВ. Н. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, Москва, Гранд, 2002.
 
Додаток 1.
Основні терміни та поняття з безпеки життєдіяльності
 
Абстинентний синдром – реакція організму на відсутність наркотичної речовини.
Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. Це – вихід з ладу машин, механізмів, пристроїв, комунікацій, внаслідок порушення технології виробництва, правил експлуатації, правил безпеки, помилок, які допущені при проектуванні, будівництві, а також внаслідок стихійних лих.
Адаптація (щодо наркоманії) – пристосованість організму до певної дози наркорічної речовини.
Адекватне – відповідне, помірне, узгоджене, правильне, точне.
Анаболізм – засвоєння речовин та синтез специфічних для кожної тканини сполук.
Аналіз дерева помилок – один з інструментів системної безпеки, що використовується при оцінці надзвичайно складних або деталізованих систем.
Аналізатори – сукупність взаємодіючих утворень периферичної і центральної нервової системи, що здійснюють сприймання та аналіз інформації про явища, що відбуваються як у навколишньому середовищі так і в середовищі самого організму.
Антидепресанти – різні, за хімічною будовою і механізмом дії, психотропні засоби, які покращують настрій, знімають тривогу і напругу.
Антимутагени – фізичні та хімічні чинники, які знижують частоту виникнення спадкових змін організму – мутацій.
Антиоксиданти – природні або синтетичні речовини, які вповільнюють або запобігають окисненню органічних сполук в організмі.
Антитіло – субстанція, що виробляється лімфоцитами у відповідь на агресію в організм антигенів.
Антропометрія – вимір і опис тіла людини в цілому й окремих його частин.
Асфіксія – задуха, викликана кисневим голодуванням та надлишком вуглекислого газу в крові та тканинах.
Атрибути – невід'ємні властивості, без яких людину не можна уявити і без яких вона не може існувати (стать, вік, темперамент, здоров'я, мова, спрямованість).
Афект – найсильніша емоційна реакція, яка повністю охоплює людину і підкоряє її думки і рухи.
Бактерія – одноклітинний організм, який розмножується простим поділом.
Безпека – 1) стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди; 2) збалансований, за експертною оцінкою стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем, тощо.
Безпека життєдіяльності – галузь знань та науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання, від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.
Безпека людини – складова характеристика стратегічного напрямку людства, що визначений ООН як «сталий людський розвиток».
Безпека систем – наука, що застосовує інженерні та управлінські принципи для забезпечення необхідної безпеки, вчасного виявлення ризику безпеки, застосування засобів по запобіганню та контролю цих небезпек протягом життєвого циклу системи, та з урахуванням ефективності операцій, часу та вартості.
Безумовні рефлекси – стереотипи поведінки, надбані людиною у постійних умовах зовнішнього середовища, які формувалися в процесі всієї попередньої історії розвитку і передаються у спадок.
Біологічні ритми – періодичне повторювання зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах.
Біомеханіка – розділ біофізики, що вивчає механічні властивості живих тканин, органів і організму в цілому, а також механічні явища, що відбуваються в них.
Біота (життя) – історично сформована сукупність росин і тварин, об'єднаних загальною областю розподілу.
Вакцина – хімічна речовина, отримана з живих чи мертвих мікроорганізмів, що використовується для вироблення імунітету до збудників цієї хвороби у тварин і людей.
Вивих – стійке зміщення суглобних кінців кісток за межі їх нормальної рухомості.
Виробниче середовище – простір, в якому здійснюється трудова діяльність людини.
Вібрація – коливання твердих тіл, частин апаратів, машин, устаткування, споруд, що сприймаються організмом людини як струс.
Відмороження – пошкодження тканин організму, викликане дією низьких температур.
Відповідальність – це поняття, що відбиває
Фото Капча