Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

План лекції з дисципліни Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи і методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

• вміння оцінити сталість функціонування об'єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;
• вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об'єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їх наслідків;
організаційно – управлінська діяльність:
• здатність орієнтуватися в основних нормативно – правових актах в галузі забезпечення безпеки;
• знання організаційно – правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання в повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;
• вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
проектно – конструкторська діяльність:
• вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного, техногенного середовища та знайти шляхи запобігання їх вражаючих дій, використовуючи ймовірнісні структурно – логічні моделі;
• вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання, та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;
• вміння обґрунтувати нормативно – організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
педагогічно – консультативна діяльність:
• обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності, та дій у надзвичайних ситуаціях;
• вміння надати допомогу та консультації працівникам і населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;
контрольно – консультативна діяльність:
• оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;
• здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища проживання з урахуванням специфіки механізму токсичної дії шкідливих речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих факторів.
Предметом навчальної дисципліни є люди і середовище, в якій вони живуть і здійснюють трудову діяльність.
Обсяг навчального матеріалу для студентів економічних напрямів, агрономічного факультету «агрономія» 72 академічні години (2 кредити EСTA). Кількість модулів 2, аудиторних занять 24, самостійна робота 48 годин, у т. ч. лекції 8 годин, практичні заняття 6, семінарські заняття 10. Вид підсумкового контролю – іспит.
Обсяг навчального матеріалу для студентів агрономічного факультету «Лісове і садово-паркове господарство», а так само біотехнологічного факультету, факультету механізації сільського господарства «Технологія переробки зерна» 54 академічних години (1, 5 кредиту EСTA). Кількість модулів 1, аудиторних занять 24-32 години, вид підсумкового контролю – диференційований залік.
Курс БЖД спирається на концепцію ООН про постійний розвиток людства, європейською програмою вивчення дисциплін у сфері наук пов'язаних з ризиком «FОRМ – ОSЕ» та іншими міжнародними і національними програмами та науковими досягненнями у сфері безпеки людини.
Безпека життєдіяльності – це наука, яка забезпечує загальний підхід до розвитку і реалізації відповідних засобів та заходів, спрямованих на створення і підтримку здорових і безпечних умов життя і діяльності людини у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.
Безпека життєдіяльності – інтегрована наука, яка вивчає процеси взаємодії людини з внутрішнім і зовнішнім середовищем у всіх сферах життєдіяльності людини.
Безпека життєдіяльності залежить від засобів, шляхів і методів її дослідження.
Ця дисципліна вирішує такі основні завдання:
- оволодіння знаннями, вміннями і навичками вирішення професійних завдань з обов'язковими розрахунками галузевих можливостей для забезпечення безпечності персоналу та захисту населення в умовах небезпек і НС;
- формування мотивації для посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об'єктів галузі, матеріальних і культурних цінностей у межах науково – обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику;
- ідентифікація (розпізнавання і кількісна оцінка) негативних впливів (небезпек середовища проживання із зазначенням їх кількісних характеристик і координат) ;
- попередження і захист від небезпек, розробка, використання і визначення засобів захисту від небезпек, на основі зіставлення витрат з вигодами, тобто витратами екологічної доцільності;
- розробка заходів з ліквідації негативних наслідків впливу (небезпек) ;
- навчання працюючих і населення основам захисту від небезпек;
- створення нормального, тобто комфортного стану середовища проживання.
Основні функції БЖД – забезпечення безпеки праці та життєдіяльності людини, охорону навколишнього середовища через:
- опис життєвого простору;
- формування вимог безпеки до джерел негативних факторів у межах допустимого ризику;
- організацію моніторингу, стану середовища існування та інспекційного контролю джерел негативного впливу;
- розробку і використання засобів біозахисту;
- реалізація заходів, щодо запобігання та ліквідації наслідків НС.
Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври повинні мати сукупність загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов'язаних з гарантованим забезпеченням життя і здоров'я персоналу об'єктів господарювання (ОГ) в умовах небезпек та надзвичайних ситуацій (НС).
У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов'язаних з питаннями безпеки. Згідно з Європейською програмою вивчення дисципліни у сфері наук пов'язаних з ризиком «FORM – OSE» науки про безпеку мають світоглядно – професійний (гуманітарно-технічний) характер.
Дисципліна «Безпека життєдіяльності» використовує досягнення
Фото Капча