Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

План лекції з дисципліни Безпека життєдіяльності

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

п. Рівні небезпечного впливу на людину в цьому випадку визначаються характеристиками технічних систем і тривалістю перебування людини в небезпечній зоні. Ймовірно прояв небезпеки і при використанні людиною технічних пристроїв на виробництві та в побуті; електричні мережі і прилади, верстати, ручний інструмент, газові балони і мережі, зброя і т. п. Виникнення таких небезпек пов'язано як з наявністю несправностей у технічних пристроях, так і з неправильними діями людини при їх використанні. Рівні, виникаючих при цьому небезпек визначаються енергетичними показниками технічних пристроїв.

В даний час перелік реально діючих негативних факторів значний і нараховує понад 100 видів. До найбільш поширених, які володіють досить високими концентраціями або енергетичними рівнями відносяться шкідливі виробничі фактори: запиленість і загазованість повітря, шум, вібрація, електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, підвищені або знижені параметри атмосферного повітря (температури, вологості, руху повітря, тиску), недостатнє і неправильне освітлення, монотонність діяльності, важка фізична праця та ін.
Навіть у побуті нас супроводжує велика гама негативних факторів. До них відносяться: повітря, забруднене продуктами згоряння природного газу, викидами ТЕС, промислових підприємств, автотранспорту та сміттєспалювальних пристроїв; вода з надмірним вмістом шкідливих домішок; недоброякісна їжа, шум, інфразвук; вібрація; електромагнітні поля від побутових приладів, телевізорів, дисплеїв, ЛЕП, радіорелейних пристроїв; іонізуючі випромінювання (природний фон, медичні обстеження, фон від будівельних матеріалів, випромінювання приладів, предметів побуту) ; медикаменти при надмірному і неправильному споживанні; алкоголь; тютюновий дим; бактерії, алергени і ін.
 
Питання 2. Безпека системи. Теоретичні основи БЖД
 
Всі небезпеки реальні тоді, коли вони можуть впливати на конкретні об'єкти (об'єкти захисту). Об'єкти захисту, як і джерела небезпек, різноманітні. Кожен компонент навколишнього середовища може бути об'єктом захисту від небезпек. У порядку пріоритету до об'єктів захисту відносяться: людина, спільнота, держава, природне середовище (біосфера), техносфера і т. п.
Основний бажаний стан об'єктів захисту – безпечний. Він реалізується при повній відсутності впливу небезпек. Стан безпеки досягається також за умови, коли небезпеки, що діють на об'єкт захисту, знижені до гранично допустимих рівнів впливу.
Безпека – стан об'єкта захисту, при якому вплив на нього всіх потоків речовини, енергії та інформації не перевищує максимально допустимих значень.
Інакше, «Безпека – це стан захищеності людини і навколишнього середовища від небезпек».
Термін «безпека» часто використовується при оцінці якості джерела небезпеки, кажучи про нездатність джерела генерувати небезпеки. У цьому випадку доцільно використовувати термін екологічність джерела небезпеки – стан джерела, при якому дотримується його допустимий вплив на людину, техносферу або біосферу.
Говорячи про реалізацію стану безпеки, необхідно розглядати об'єкт захисту і сукупність небезпек, що діють на нього. Реально існуючі сьогодні системи безпеки наведені в таблиці.
 
Системи безпеки
 
 
По об'єктах захисту, реально існуючі в даний час системи безпеки можна розділити на такі основні види:
- систему особистої та колективної безпеки людини в процесі її життєдіяльності;
- систему охорони природного середовища;
- систему державної безпеки;
- систему глобальної безпеки.
На всіх етапах розвитку людина завжди прагне забезпечити особисту безпеку, безпеку своєї сім'ї, зберегти здоров'я. Це прагнення є мотивацією багатьох дій і вчинків людини. Людина завжди прагне «передбачати небезпеку; по можливості діяти». В даний час ці завдання вирішуються в системі «безпека життєдіяльності людини у всіх сферах».
Мета, завдання і предмет дисципліни БЖД, її місце в навчальному процесі. Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною обов'язковою, самостійною дисципліною для навчання студентів денних і заочних відділень і входить до циклу дисциплін професійно – кваліфікаційної підготовки, освітньо – кваліфікаційного рівня – бакалавр.
Мета викладання дисципліни: полягає у набутті студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за фахом, з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій та природних небезпек, які можуть викликати надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври (молодші спеціалісти) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов'язаних із забезпеченням збереження життя і здоров'я персоналу об'єкта в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.
У результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври (молодші фахівці) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції.
Загальнокультурні компетенції включають:
- культуру безпеки і ризик орієнтованого мислення, при якому питання безпеки, захисту і збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті та діяльності;
- знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов'язків з виконання завдань професійної діяльності, з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть викликати надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання;
- вміння оцінити середовище проживання з особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров'я та захисту працівників в умовах загрози та виникнення небезпечних і надзвичайних ситуацій;
- здатність приймати рішення безпеки в межах своїх повноважень.
Професійні компетенції за видом діяльності включають:
виробничо – технологічна діяльність:
Фото Капча