Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політичні ідеї Михайла Драгоманова

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 

роки – початок ХХ сторіччя) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1995. – Випуск 47. – С. 65 – 68.

Круглашов А. Критерій – інтереси власного народу // Буковинський журнал. – Чернівці, 1993. – № 2. – С. 160 – 169.
Круглашов А. Румуно-молдавські сюжети у творчості М. Драгоманова // Проблеми історії міжнародних відносин: Збірник. – Чернівці, 1993. – С. 72 – 88.
Круглашов А. Єврейське питання в ідейній спадщині М. Драгоманова // Національний фактор і міжнаціональні відносини: історія та сучасність: Збірник. – Чернівці, 1992. – С. 139 -144.
Конференції та конгреси:
Круглашов А. Творячи минуле: образ М. Драгоманова в історіографії та політичній літературі (до початку 1920-х рр.). // Українська історична наука на порозі ХХІ століття. – Міжнародний науковий конгрес. – Чернівці, 16 – 18 травня 2000 р. – Чернівці, 2001. – Т. 3. – С. 25 – 32.
Круглашов А. Європейська цивілізація та українська історія (деякі аспекти драгоманівської теоретичної інтерпретації) // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. – Матеріали наукової конференції 16 – 18 березня 2000 р. – Чернівці, 2000. – С. 51 – 57.
Круглашов А. У пошуках геополітичної ідентичності України //Четвертий Міжнародний Конгрес Україністів, Одеса, 26 – 29 1999 р. Доповіді та повідомлення. – Історія. – Частина І. Від давніх часів до початку ХХ ст. – Одеса-Київ-Львів, 1999. – С. 311 – 318.
Круглашов А. Політичні аспекти розвитку слов’янської ідеї в Україні (друга половина ХІХ ст.) // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Харків, 26 – 29 серпня 1996. Філософія, Історія культури, Освіта. – Харків, 1996. – С. 95 – 100.
Круглашов А. М. М. П. Драгоманов про проблему консолідації української нації // Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ століття. Матеріали п’ятої науково – практичної конференції. – Київ, 22 – 25 травня 1997 р. – Київ – Чернівці, 1997. – С. 39 – 43.
Круглашов А. М. Педагогічні ідеї М. Драгоманова: історичний контекст та актуальні аспекти // Матеріали міжнародної наукової конференції “Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми”. – Чернівці, 1996. – С. 44 – 46.
Круглашов А. М. Проблеми слов’янських меншин України у теоретичних працях М. Драгоманова // Актуальні проблеми відродження мов і культур західних та південних слов’ян в Україні. Міжвузівська науково-практична конференція 14 – 15 травня 1993 р. Тези доповідей і повідомлень. – Одеса, 1993. – С. 192 – 198.
Круглашов А. М. Історичні традиції та політичні перспективи міського самоврядування в теоретичній спадщині М. Драгоманова // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (Історія і сучасність), м. Рівне, 7 – 9 квітня 1993 р. – Тези міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне, 1993. – С. 5 – 7.
Круглашов А. М. Михайло Драгоманов: від всеслов’янства до європеїзму // Х Всеукраїнська славістична конференція “Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової культури” (Тези доповідей). – Чернівці, 1992. – Т. ІІ. – С. 146 – 147.
Круглашов А. Буковина у творчості Михайла Драгоманова // До витоків назви краю Буковина (600-річчя першої писемної згадки). Тези доповідей та повідомлень ІІ Буковинської історико-краєзнавчої конференції, м. Чернівці, 2 – 3 жовтня 1992. – Чернівці, 1992. – С. 98 – 99.
Круглашов А. М. М. Драгоманов у творчих зв’язках з українською інтелігенцією Буковини // 370 років Хотинської війни. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. Чернівці, 27 – 28 вересня 1991 р. – Чернівці, 1991. – С. 50 – 52.
Круглашов А. М. Проблеми національно-культурної праці українців Галичини в творчості Драгоманова (деякі аспекти) // 900 років Дрогобичу: історія і сучасність. Тези доповідей міжвузівської краєзнавчої науково-практичної конференції, Дрогобич, 18 – 19 грудня 1991 року. – Дрогобич, 1991. – С. 62 – 64.
Круглашов А. М. М. П. Драгоманов про співвідношення еволюції та революції у суспільно-політичній боротьбі // Михайло Драгоманов і українське національне відродження. – Тези Доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 150 – річчю з дня народження Михайла Петровича Драгоманова, Київ, 22 – 23 травня 1991 р. – Київ, 1991. – С. 19 – 22.
 
Анотація
 
Круглашов А. М. Політичні ідеї Михайла Драгоманова. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23. 00. 01 – теорія і історія політичної науки. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2001.
У дисертації на основі оригінальних праць, архівних документів і мемуарів, листування, публіцистики та наукових публікацій досліджується розвиток політичних ідей М. Драгоманова. Вивчена еволюція поглядів Драгоманова на суспільну організацію, простежено зміну його ідеологічних орієнтирів. Особлива увага приділена реформаційно-протестантському плану мислителя.
Проаналізовані погляди вченого на етногенез, його концептуальні розробки в царині теорії нації та національних рухів, зроблений ним теоретичний внесок у розв’язання “національного питання” в Східній Європі. Розглянуто місце слов’янської ідеї в поглядах Драгоманова. Розкрито еволюцію політичної програми мислителя, визначено основні етапи розвитку його політичного світогляду, вплив ученого на формування ідеології українського національного руху, російського конституціоналізму та земського лібералізму.
Визначено теоретичні та практичні орієнтири Драгоманова щодо проблем політичної етики, оцінено його внесок у формування моральних засад громадської діяльності сучасників. Обґрунтовано причини федералістського вибору Драгоманова, розглянуте його ставлення до ідеалу національної державності та визначення ним умов її завоювання. Підсумовано внесок ученого в розвиток української та російської політичної думки, його значення як одного з східноєвропейських теоретиків національної демократії.
Ключові слова: Політичні ідеї Драгоманова, протестантський проект, європоцентризм, слов’янська ідея, федералізм, права людини, національна демократія.
 
Круглашов А. Н. Политические идеи Михаила Драгоманова. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23. 00. 01 – теория и история политической науки. – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, 2001.
Диссертация исследует политические идеи выдающегося украинского мыслителя и одного из видных политических теоретиков восточноевропейской национальной демократии последней трети ХІХ в. Михаила Петровича Драгоманова (1841 – 1895). В работе широко использованы оригинальные работы ученого, его рукописное наследие, архивные материалы, мемуары и публицистика.
Драгоманов на высоком теоретическом уровне разрабатывал проблемы национального развития. Своеобразной была его европоцентристская модель общественно-политического развития народов Восточной Европы. Он предлагал собственное видение “центральных” и “периферийных” процессов, основных и второстепенных тенденций исторического и политического развития народов Европы. Интересной теоретической новацией представляется драгомановская концепция “прерванного” развития Украины на пути к собственной Реформации. Исследователь относился к европейским тенденциям в истории Украины как к проявлениям внутренне присущего украинскому обществу развития.
Мыслитель уделил особое внимание анализу национальных процессов в Европе, теоретическому изучению этногенеза украинцев, других народов и наций, стремясь к разработке основ практической политики в сфере этнонациональных отношений. В вопросах национальной политики Драгоманову были присущи некоторые проявления догматизма. Абсолютизируя преимущества федеративного принципа государственного строительства, он меньше внимания обращал на значение новых национальных государств в европейской политической жизни. Его нежелание всесторонне осмыслить условия воплощения в жизнь идеала государственной независимости Украины свидетельствует о некоторых идейных “табу” теоретической рефлексии Драгоманова.
Несмотря на противоречия отдельных выводов Драгоманова о решении проблем украинской нации, он был одним из наиболее плодотворных отечественных политических теоретиков ХІХ в. Его конституционные проекты, политические программы остаются, в какой-то степени, актуальным теоретическим феноменом политической мысли Украины. За ним необходимо признать также определенный приоритет теоретического обоснования геополитических парадигм украинской внешней политики.
Предложена периодизация основных этапов становления личности Драгоманова как политического теоретика и национального идеолога. Находясь в постоянном поиске новых форм и содержания своих теоретических трудов, мыслитель не пришел к созданию определенной политической доктрины. Незавершенность его исканий позволяет говорить как об их противоречивости, так и о нереализованной возможности дальнейшей эволюции взглядов Драгоманова.
Актуальными и жизнеспособными остаются теоретические размышления ученого о сущности, составляющих элементах и практическом значении политической этики. Драгоманову удалось четко сформулировать важные этические принципы в политике и доказать необходимость их применения в реальной политической деятельности. Эти идеи ученого оказывали заметное влияние на современников и продолжают представлять наибольший теоретический и практический интерес.
Творчество Драгоманова занимает ведущее место в развитии украинских демократических традиций политической мысли. Он отстаивал план формирования украинской политической нации, который разрабатывал на принципах гражданского общества, на основе широкого развития местного и регионального самоуправления, на принципах всестороннего обеспечения прав человека и гражданина.
Идеи мыслителя были заметным явлением в русле федеративной традиции политической мысли России, в развитии теоретических основ конституционализма, представлений о ценностях и значении институтов политической свободы для российского общества.
Явлением, заслуживающим признания, были его идеи и в региональном – восточноевропейском измерении. Он стал одним из авторитетных теоретиков национальной демократии, выступая защитником негосударственных наций. Его борьба с великодержавными мифами Российской, Австро-Венгерской и Германской империй оказала заметное влияние на идеологические процессы в Восточной Европе конца ХІХ в.
Ключевые слова: Политические идеи Драгоманова, протестантский проект, европоцентризм, славянская идея, федерализм, права человека, национальная демократия.
 
Kruhlashov A. M. Political ideas of Mykhailo Drahomanov. – Manuscript.
A Dissertation for the Degree of the Doctor of Sciences (Politics). Speciality 23. 00. 01. – Theory and History of Political Science. – Jurii Fed’kovych Chernivtsi National University, 2001.
In the dissertation author analyses theoretical heritage of the outstanding Ukrainian political thinker M. Drahomanov, basing his conclusions on the original writings of the thinker, his archival documents etc. Step by step the key issues of his theory are considered in the survey. Starting from his attitudes towards social ideals author reflects Drahomanov’s ideological evolution and his political preferences. The main accent has been made on the Reformation plan for Ukraine drafted by the scholar.
The thinker revised the concept of nation and nationhood proposing his solution to the national question. The place of the Slavic idea in the outlooks of Drahomanov is considered as well. On the ground of his historical and political analyses he made an important contribution into the programs of Russian liberalism and Ukrainian national movement.
The most important part of Drahomanov’s theory is his political ethics. His contribution into moral stance of the contemporaries is evaluated in the dissertation. Finally, Drahomanov’s federalism and related political scripts for Ukraine, Russia and Eastern Europe has been treated in the dissertation. The author has explained Drahomanov’s approach towards the Nations State ideal and how he understood the possibilities to win the Independence for Ukraine. An importance as well as some failures of the thinker are outlined in the research.
Key words: Political ideas of Drahomanov, Protestant plan, Eurocentric approach, Slavic idea, federalism, Human rights, national democracy.
Фото Капча