Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політичні ідеї Михайла Драгоманова

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 
КРУГЛАШОВ Анатолій Миколайович
 
УДК: 301 + 340 + 930. 9
 
Політичні ідеї Михайла Драгоманова
 
Спеціальність 23. 00. 01 – теорія і історія політичної науки
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Науковий консультант – доктор історичних наук, професор Макар Юрій Іванович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри міжнародних відносин.
Офіційні опоненти: доктор політичних наук, доцент Кармазіна Марія Степанівна, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри філософських та соціальних наук доктор політичних наук Горбатенко Володимир Павлович, Конституційний Суд України, науковий консультант судді доктор політичних наук Кортунов Олексій Васильович, Інститут економіки та права “КРОК”, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін.
Провідна установа Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра політології.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Дослідження “Політичні ідеї Михайла Драгоманова” присвячено вивченню феномену вченого, видатного українського політичного мислителя, теоретика і натхненника національного руху, автора політичних програм і проектів, які впливали на інтелектуальні процеси в Східній Європі.
Актуальність теми. У центрі дисертаційного дослідження знаходяться політичні теорії та концепції Михайла Драгоманова.
Політичні ідеї, теорії та концепції, сформульовані у минулому, продовжують своє існування остільки, оскільки вони потрібні спеціалістам, які досліджують історію суспільної та політичної думки, академічному співтовариству, врешті-решт – широким верствам суспільства. На кожному із цих рівнів можна зустрітись із певним уявленням про Драгоманова та його творчість. Нерідко це уявлення хибує на поверховість, спрощеність, одномірність.
Відповідно, залишається потрібним нове бачення історичного значення творчості Драгоманова. Актуальне прочитання його теоретичної спадщини відбувається в просторі, на який впливають не лише наукові чинники. Діяльність Драгоманова не становила б інтересу для дослідників, якби вона не стала помітним явищем в історії української, російської суспільно-політичної думки другої половини ХІХ ст., якби вона не відповідала напрямкам розвитку європейської політичної теорії, історіософії, філософії. Політичні ідеї Драгоманова цікаві тим, що в них відбиті пошуки відповідей на питання, котрі ставило політичне життя Російської та Австро-Угорської імперії, міжнародні відносини в Європі. Драгоманов діяв у різних сферах. Він був активним та ініціативним у науково-педагогічній роботі та в журналістиці, в організації нових форм громадської праці в Україні, а також у своїй діяльності закордонного представника українства. Йому належить роль визначного ідеолога українського визвольного руху і, разом з цим, піонера нової стадії розвитку конституціоналізму, ідей правової держави у всеросійському масштабі. Універсальність і суперечливість ролей Драгоманова – теоретика і практика надають дослідженню його творчості особливого значення.
Запропонований аналіз теоретичної спадщини вченого не ставить на меті точного відтворення життєвого шляху Драгоманова. Зусилля автора скеровувало прагнення зрозуміти, чому цей шлях виявився саме таким, а не інакшим.
Дослідника вражала величезна працездатність Драгоманова. Він культивував раціональну стратегію діяльності, повагу до наукової аргументації і методології вивчення суспільних явищ, намагався відкрити нові шляхи збагачення науки достовірними фактами, їх системним дослідженням. Разом з цим, хибним бачиться уявлення про Драгоманова як жерця науки, який священнодіяв у своєму храмі – кабінеті, але долею обставин змушений був залишати академічні вправи і втручатись у політичні відносини. Його якості вченого і політика, дослідника та ідеолога були різними проявами цілісної натури. Важко зрозуміти драгомановську спадщину, роблячи наголос, а тим більше протиставляючи одну його творчу властивість – іншій. Для нас найважливішими виявами творчості Драгоманова є його діяльність як політичного теоретика, мислителя, ідеолога. Дослідженню саме цих аспектів і присвячена дисертаційна робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось у відповідності з тематикою наукової роботи кафедри Всесвітньої історії та міжнародних відносин та кафедри політології та соціології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича в рамках комплексної теми: “Питання соціально-економічної і політичної історії країн Європи і Північної Америки в новий та новітній час”, номер державної реєстрації 0199U001875.
Мета роботи – проаналізувати політичні ідеї та теоретичні концепції Драгоманова як феномен суспільно-політичного життя України, впливове ідеологічне явище в суспільно-політичному розвитку Російської імперії та Австро-Угорщини останньої третини ХІХ ст.
Об’єкт дослідження – науково-теоретична, літературна спадщина Драгоманова, його громадсько-політична діяльність.
Предмет дослідження – драгомановські теоретичні погляди, політичні ідеї, програми соціально-політичних перетворень і національного визволення.
Мета роботи, об’єкт і предмет дослідження визначили такі завдання:
Вивчити основні аспекти теоретичної спадщини М. Драгоманова.
Проаналізувати формування та розвиток політичної програми Драгоманова, яку він розробляв для потреб українського національного руху.
Розглянути теоретичні погляди мислителя на національне питання, зокрема, на проблеми формування української нації, інших “бездержавних” націй Східної Європи.
Визначити оригінальний внесок ученого і громадського діяча у зміну парадигм української національної ідеології, зокрема, у трансформацію “слов’янської ідеї”, його бачення реформаційно-протестантського шляху модернізації українського суспільства.
Розкрити новаційний характер, теоретичні переваги і недоліки драгомановського бачення взаємин народів Східної Європи, засобів розв’язання спірних питань.
Розв’язати комплекс проблем, пов’язаних з драгомановською концепцію федералізму та особливостями його ставлення до ідеалу національної державності тощо.
Фото Капча