Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Політичні ідеї Михайла Драгоманова

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Драгоманова та його прихильників.

Важливе значення мають архівні документи особистого походження, в яких сучасники висловлювали ставлення до ідей Драгоманова. Серед документів родини Драгоманових цінний щоденник дружини Драгоманова – Людмили, який зберігається в Архіві Болгарської Академії Наук. Суперечливе джерело вивчення теоретичної праці Драгоманова – недруковані мемуарні матеріали. Наприклад, для російського революційного діяча В. Бурцева, Драгоманов – це водночас український патріот і російський ліберал – демократ. Навпаки, учасник революційного руху 1870-х рр. Арборе-Ралле згадував про Драгоманова як про ініціатора політичних акцій, що роздратували саме російських народників.
Певне значення мають агентурні відомості про Драгоманова, але їх якість часом сумнівна. Потрібне врахування специфіки такої інформації, що нерідко формувалась на основі чуток. Згадаємо і про намагання дослідників початку ХХ ст. зібрати факти про участь Драгоманова в організаціях російських лібералів і земців. Цікаві спроби окремих товаришів Драгоманова з суспільно-політичної діяльності в 1870-1880-х рр. дати оцінку його поглядам пізніше.
Оскільки дисертація досліджує політичні ідеї Драгоманова, то найважливішими джерелами для неї були драгомановські праці. По-перше, важливу групу джерел становлять наукові твори Драгоманова. В них Драгоманов висловлював свої суспільно-політичні погляди, методологічні оцінки. Наприклад, в етнографічних працях Драгоманов торкається проблем націогенезу, менталітету окремих націй, зокрема української. По-друге, виокремимо літературно-критичні праці Драгоманова, що несуть на собі відбиток його політичної особистості. Цікавили автора науково-популярні праці Драгоманова на історичні та релігієзнавчі теми, твори, в яких він осмислював проблеми суспільно-політичного устрою, розглядав політичні процеси, роль державних інституцій на прикладах держав минулого та сучасних йому країн. Особливе значення мають його програмні виступи, звернення до громадської думки Європи.
Важко переоцінити значення редагованої Драгомановим “Громади”. Недостатньо вивченим дослідниками джерелом залишається публіцистика Драгоманова, його дописи на сторінках російських видань “Санкт-Петербургские Ведомости”, “Вестник Европы”, на сторінках київських газет, передовсім “Киевский телеграф”, його виступи в галицькій та буковинській періодиці, в часописах “Правда”, “Діло”, “Житє і Слово”, “Народ”, “Хлібороб”, “Буковина” тощо. Вони дозволяють говорити про актуальність суджень Драгоманова.
Іншу групу джерел становлять видання творів Драгоманова. Це два томи паризького видання “Собрания политических сочинений”, по одному тому московського видання “Политических сочинений” та празького видання “Твори”, а також двотомник “Літературно-публіцистичних праць”, том “Вибране”. Відзначимо видання, присвячене полеміці Драгоманова з Грінченком.
Завдяки зусиллям М. Павлика, І. Франка, М. Грушевського й інших побачили світ листи Драгоманова до окремих діячів. Відзначимо публікацію М. Возняком листування Драгоманова з В. Навроцьким, з П. Кулішем. Особливою вагомістю вирізняються том листування Драгоманова з Франком та з діячами Старої Київської “Громади”. Ця робота триває до нашого часу. Вагомим внеском у публікацію драгомановської епістолярії стала публікація листування Драгоманова з Гольштейн. Дослідника цікавили й листи третіх осіб, які стосуються драгомановської теоретичної та суспільно-політичної діяльності. Виділимо публікацію листування В. Антоновича та Ф. Вовка. Зацікавлення викликали відомості про стосунки Драгоманова з групою П. Лаврова в публікації матеріалів з архіву В. М. Смирнова.
Певну цінність мають також спогади Драгоманова. Це його автобіографія, спогади про учнівські роки, про початки входження у суспільне життя, “Австро-руські спомини”. Цікаві спогади Драгоманова про спроби знайти європейську підтримку прагнень українців на Паризькому літературному конгресі 1878 р., інші мемуарні праці.
Певне значення мали друковані збірки документів з історії суспільно-політичного життя України та Росії другої половини ХІХ ст. Привертають увагу матеріали, вміщені в закордонних публікаціях. Р. Сольчаник надрукував документи, які стосуються окремих аспектів діяльності Драгоманова у зв’язку з Емським указом 1876 р.
Значимі для дослідження опубліковані мемуари про Драгоманова. Драгоманознавча мемуаристика започаткована відзначенням єдиного прижиттєвого ювілею Драгоманова у Львові. Потім з’являються збірки мемуарних матеріалів, у яких згадуються про ставлення до ідей Драгоманова тощо, про стосунки Драгоманова з провідними суспільно-політичними діячами Росії та інших країн. Цікаві спогади про історію з “Вольним Словом”. Важливі роздуми про “драгомановський період” в українському визвольному русі О. Лотоцького, С. Русової, доньки Драгоманова Лідії та інших. Відзначимо видання “Щоденника” О. Ф. Кістяківського.
Підсумовуючи огляд джерельної бази та літератури, зробимо висновок, що опрацьовані дослідником джерела та література дозволяють досягти поставленої мети роботи та виконати ті наукові завдання, які він ставив перед собою.
У розділі ІІ. “М. ДРАГОМАНОВ У ПОШУКАХ СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ” проаналізовані теоретичні погляди мислителя на суспільний розвиток, історичні форми соціальної організації та перспективи формування громадянського суспільства українським та іншими народами Східної Європи.
Підрозділ 2. 1. “Ідеологічні перспективи драгомановського світогляду” стосується важливої проблеми в аналізі теоретичної спадщини Драгоманова – визначення його ідейних орієнтацій. Драгоманов вважав, що в західній Європі починається епоха соціальної демократії, в якій формально-демократичні права та процедури будуть доповнені соціальною рівністю та захистом економічних інтересів усіх громадян. Соціалістична ідея була своєрідною fata morgana його інтелектуальних пошуків. Наприкінці життя він віддавав перевагу прагматичним цілям, визнаючи соціалістичний ідеал для свого покоління таким, що не має актуального значення. Окрема увага приділена ставленню Драгоманова до марксистської доктрини. Історична практика підтвердила слушність драгомановських критичних зауважень щодо спроб втілити у життя вчення Маркса.
Драгоманов намагався поєднати соціальні постулати західноєвропейських соціалістичних теорій з політичними ідеалами лібералізму та демократії. Така компромісна політична програма враховувала різні фактори суспільного розвитку. Віддаляючись від соціалістичного напрямку, Драгоманов не знаходив серед інших опозиційних угруповань підтримку своїм поглядам. В його накресленнях
Фото Капча