Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Польсько-українські відносини 1991 - 2000 рр.: політична та економічна взаємодія

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
 
АФАНАСЬЄВ ІЛЛЯ ЮРІЙОВИЧ
 
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ 1991-2000 РР.: ПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ
 
07. 00. 02 – всесвітня історія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
 
Київ-2004
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент БАЛАБУШЕВИЧ Тетяна Аркадіївна, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, кафедра історії.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор МАЙБОРОДА Олександр Микитович, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, завідувач відділу етнополітології; кандидат історичних наук, доцент ЧЕКАЛЕНКО Людмила Дмитрівна, Національний інститут проблем міжнародної безпеки, державний експерт відділу регіональної безпеки.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Відносини між польським та українським народами, польськими та українськими політичними угрупованнями у ХХ ст. були насичені, з одного боку, трагічними подіями (насамперед, конфлікт між значною частиною українського населення та адміністрацією Другої Речі Посполитої, “Волинська трагедія” (1943 р.), акція “Вісла” (1947 р.)), а з іншого, – прикладами взаємовигідної співпраці (насамперед, антиабсолютистська діяльність в Російській імперії, жваві економічні та культурні контакти 50-80-х рр. ХХ ст.). В останнє десятиліття ХХ ст. відносини України з Польщею були одним з пріоритетів української зовнішньої політики, суттєво позначилися на розвитку української держави, її економіки й культури.
Республіка Польща (РП) – найбільший за територією та населенням із західних сусідів нашої держави. За своїм географічним розташуванням і історичною традицією Польща була і залишається одним з важливих мостів, які сполучають Україну з Західною Європою. Якщо ж врахувати ще й спільність історії, мови, культури, наявність великих етнічних меншин – української в Польщі та польської в Україні, – то стає цілком зрозумілим, що для блага обох народів відносини між Польщею та Україною обов’язково повинні мати характер стратегічного партнерства. Саме як стратегічний партнер нашої держави незмінно характеризувалася Польща українським керівництвом, починаючи з середини 1990-х рр.
Незважаючи на складний історичний спадок, у польсько-українських відносинах 90-х рр. ХХ ст. не сталося гострих конфліктів. Це сприяло не лише розвитку двосторонньої співпраці, але й покращенню загальної ситуації безпеки у Східно-Центральній Європі (СЦЄ), полегшило інтеграцію східноєвропейських країн (насамперед, Польщі) до ЄС і НАТО.
З середини 90-х рр. українське політичне керівництво проголошувало курс на прагматизацію зовнішньої політики, пріоритетність економічного аспекту двосторонніх відносин, зокрема, з Польщею. Існуючі на сьогодні праці, присвячені польсько-українським взаєминам 1990-х рр., розкривають далеко не всі найважливіші процеси, події, причини та наслідки цих контактів. В українській історичній науці на сьогодні відчувається брак наукових праць, в яких головна увага приділялася б висвітленню взаємодії політичного та економічного компонентів польсько-українських відносин. Саме цим, на думку автора, обумовлена актуальність теми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною комплексної наукової теми кафедри історії Національного університету “Києво-Могилянська академія”: “Східно-Центральна Європа як історичний регіон і геополітична реальність”.
Об’єкт дослідження – події та процеси, безпосередньо пов’язані з динамікою, причинами та наслідками польсько-українських контактів 1991 – 2000 рр. на президентському, урядовому, відомчому рівнях, а також на рівні громадських і комерційних організацій та окремих громадян.
Предмет дослідження – взаємодія політичних та економічних компонентів польсько-українських відносин 1991 – 2000 років.
Хронологічні рамки охоплюють період від здобуття Україною незалежності до кінця 2000 р. Нижня хронологічна межа знаменує початок відносин між Польщею та Україною як повноцінними суб’єктами міжнародного права, двома незалежними державами. Вибір верхньої межі обумовлений тим, що: 1) події 2000 р. вже віддалені у часі від теперішнього моменту достатньо для вивчення їх як історичних фактів (відбулася обробка первинних статистичних даних, підведені підсумки років цього періоду державними діячами та керівниками комерційних структур) ; 2) наприкінці 2000 р. посилився вплив Російської Федерації (яка, здебільшого, не була зацікавленою в стратегічному партнерстві України з Польщею) на польсько-українські взаємини; 3) період 1991-2000 рр. складає повне десятиліття, що може слугувати формальною підставою для вибору його верхньої та нижньої меж як хронологічних меж дисертації.
Географічні межі роботи охоплюють території України та Польщі в межах їх адміністративно-територіального поділу в досліджуваний період.
Мета роботи полягає у тому, щоб на основі широкого кола джерел здійснити комплексну оцінку найважливіших складових польсько-українських відносин: політичної та економічної.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити такі завдання:
- проаналізувати літературу і джерела з проблематики дослідження, розкрити недостатньо вивчені аспекти польсько-українських відносин 1990-х рр. ;
- з’ясувати ступінь придатності наявної джерельної бази для реалізації мети дослідження, ввести в науковий обіг невідомі документи;
- виявити шляхом аналізу преси і матеріалів архівів урядових установ найбільш важливі, з точки зору керівництва української та польської держав, напрямки польсько-українських відносин;
- визначити динаміку та окреслити основні етапи двосторонніх відносин, виявити чинники найбільш важливих змін польсько-українських відносин;
- проаналізувати значення зв’язків з Польщею для процесу інтеграції Польщі та України у європейські політичні та економічні структури, а також вплив польсько-українських відносин на внутрішню ситуацію в обох країнах;
- сформулювати практичні рекомендації з викладання історії польсько-українських відносин 1990-х рр. ;
Фото Капча