Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Постановка системи контролінгу на підприємстві

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
І. Мета, функції та завдання контролінгу, його види місце і роль в управлінні підприємством
II. Постановка системи контролінгу на підприємстві
2.1 Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
2.2 Діяльність підприємства та її результати
2.3 Аналіз ефективності існуючих систем, методик та процедур
2.4 Проектування виробничих систем на підприємстві
2.5 Розробка методики обліку витрат та фінансові результати підприємства
III. Динамка показників виробничо-господарської діяльностi за зiставнi періоди та їх тенденцію
3.1 Розробка, аналіз і контроль бюджетів на підприємстві
3.2 Фінансова звітність
3.3 Проектування ціноутворення, системи оплати праці
3.4 Впровадження інформаційних систем на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел
 
I. Мета, функції та завдання контролінгу, його види місце і роль в управлінні підприємством
 
Система контролінгу – це синтез обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує вироблення альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевої мети і результатів діяльності підприємства. 
Контролінг є найважливішим засобом успішного функціонування підприємства, оскільки:
-забезпечує необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень шляхом інтеграції процесів збору, обробки, підготовки, аналізу, інтерпретації інформації;
-надає важливу інформацію для визначення стратегії і планування майбутніх процесів і результатів діяльності підприємства;
-надає інформацію для управління трудовими і фінансовими ресурсами;
-забезпечує життєздатність підприємства на рівнях стратегічного і тактичного управління;
-сприяє оптимізації залежності «виручка – витрати – прибуток».
Мета контролінгу полягає в забезпеченні прибутковості і ліквідності підприємства шляхом виявлення причинно-наслідкових зв’язків при зіставленні виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і витрат, а також застосування заходів щодо регулювання відхилень, які виникли та оптимізації співвідношення «витрати-прибуток».
Мета системи контролінгу визначає основні її функції. Головним аргументом при виділенні комплексу функцій системи контролінгу є суть концепції і мета системи. Виходячи з визначення системи контролінгу, суттю якого є інтеграція окремих елементів функцій управління (обліку, аналізу, контрою, планування), витікає, що даній системі властиві такі функції.
Контролінг – один з основних елементів, що формують систему управління підприємством. При цьому сучасний менеджмент розділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) і стратегічні (довгострокові, перспективні). А значить, контролінг як система включає два основні аспекти (підсистеми): стратегічний і оперативний.
Стратегічний контролінг повинен допомагати підприємству ефективно використовувати переваги, які є у нього, і строювати нові потенціали успішної діяльності в перспективні. Служба стратегічного контролінгу виступає як внутрішній консультант менеджерів і власників підприємства під час вироблення стратегії, стратегічних цілей і завдань. Вона поставляє необхідну інформацію, яка орієнтує керівництво в процесі прийняття рішення.
Основне завдання оперативного контролінгу – надавати допомогу менеджерам в досягненні запланованих цілей, які виражаються частіше за все у вигляді кількісних значень рівнів рентабельності, ліквідності або прибутку.
Оперативний контролінг орієнтований на короткостроковий результат, тому його інструментарій принципово відрізняється від методів і методик стратегічного контролінгу.
Суть стратегічного контролінгу полягає в забезпеченні виживання підприємства, його орієнтації на потенціал успіху, який може бути охарактеризован як шанси і ризики. 
Суть оперативного контролінгу полягає у формуванні засобів і методів ефективного управління поточними цілями підприємства, які можуть бути визначені як прибутковість і ліквідність.
На практиці існує тісний взаємозв’язок між оперативним і стратегічним контролінгом. При стратегічній постановці питання завжди домінує питання оперативної здійсненності або навпаки – оперативні проблеми прибутковості можуть бути не поміченими при зневажанні стратегічної постановки питання. Цей взаємозв’язок завжди носить фундаментальний характер.
Система управління являє собою формування і організацію всього виробничо-господарського і фінансово-економічного процесу, а також координацію і регулювання різноманітних її елементів. Сутність системи управління підприємством полягає у визначенні його політики на тривалу перспективу, координації підрозділів і служб, стратегічної політики персоналу, рішення основних задач ведення бізнесу. При цьому окремі стадії управлінського процесу представляють собою логічні зв’язки і створюють комплекс управлінського циклу, для якого характерний прямий і зворотній зв’язок. 
При зростаючий динаміці розвитку навколишнього середовища менеджмент об’єднує окремі завдання управління підприємством в окремі штабні органи управління. Таким чином, відокремлюється складова частини управління підприємством – специфічна сервіс-функція контролінгу.
Специфічна функція контролінгу полягає в координації системи планування і контролю, а також системи інформаційного забезпечення.
 
II. Постановка системи контролінгу на підприємстві
 
2.1 Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
 
Експерта діагностика фінансово-господарського стану підприємства проводиться з метою оцінки різних сторін діяльності підприємства, визначення «вузьких місць», можливостей і небезпеки для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних рішень. 
Головною метою аналізу фінансового-господарського стану підприємства є підготовка інформації для ухвалення управлінських рішень на всіх сходинках ієрархічних сходів.
Діагностика фінансово-господарського стану в межах стратегічного контролінгу включає перш за все аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. Для цього застосовують спеціальні методи, найпоширеніші з яких – SWOT-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз. 
ВП „Шахта „Росія” с 01.06.2005 року на підставі наказу Мінпаленерго від 26.05.2005 року № 237 реорганізована в відокремлений підрозділ Державного Підприємства „Селидіввугілля”. 
Юридична адреса: 85400, Україна, Донецька область, м. Селидове, вул. Карла Маркса, будинок 41 А, ВП „Шахта „Россия” ДП „Селидіввугілля”.
Розташована шахта на території Красноармійського району Донецької області в
Фото Капча