Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему: "Морально-етичні норми журналістики та їх порушення під час інформаційної війни в 2014 року"

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
67
Мова: 
Українська
Оцінка: 

контекст подій та найважливіші зв’язки для забезпечення суспільства достатньою кількістю матеріалу, що дає можливість сформувати точне і найбільш адекватне уявлення про сьогодення. [24].

Повага до особистого життя
Журналіст, висвітлюючи інформацію, зобов’язаний з повагою ставитися до приватного життя особи та не розповсюджувати без її згоди інформацію про стан її здоров’я, сімейне життя, сексуальну орієнтацію, дозвілля, релігійні переконання тощо. [24].
Повага до презумпції невинуватості
Журналіст зобов’язаний поважати презумпцію не винуватості та уникати висловлення своїх суджень при висвітленні інформації про вчинення правопорушення. Звинувачення підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні правопорушень до прийняття судового рішення є грубим порушенням професійної етики журналіста. [24].
Незалежність
У своїй професійній діяльності журналіст має бути незалежним від бізнесу та рекламодавців. Інтереси користувачів інформації та громадськості повинні мати пріоритет над особистими інтересами журналістів і засобів масової інформації. [24].
Сумлінність
Журналіст не може вдаватися до некоректних, протизаконних способів одержання інформації, фотографій і документів, в тому числі шляхом підкупу, залякування або введення людей в оману відносно своєї професії. [24].
Компетентність
Наклеп, образа, необґрунтовані звинувачення, підробка документів, умисне викривлення фактів і надання неправдивої інформації, умисне скорочення інформації з метою викривлення її змісту, плагіат та поширення прихованої реклами є неетичними. [24].
Довіра
Журналіст повинен постійно дотримуватися журналістських цінностей, приймати на себе відповідальність за висвітлення важливих подій і проблем, замовчування яких могло б негативно вплинути на суспільство. [24].
Взаємовідносини між журналістами
Статус журналіста є несумісним з зайняттям посад в органах виконавчої, законодавчої чи судової влади, а також керівних органах політичних партій. [24].
Взаємовідносини журналістів з редакцією засобів масової інформації
Журналіст має право відмовитися від виконання завдання редакції по підготовці та публікації власної інформації, якщо її зміст після редакційної правки зазнав істотних змін, що суперечать його переконанням або пов’язані з порушенням норм професійної етики. [24].
Дія Кодексу за предметом, колом осіб та в часі
Дія Кодексу поширюється на всі види професійної діяльності журналіста та на іншу його діяльність, яка не повинна суперечити його професійними обов’язкам або підривати престиж професії. Дія цього Кодексу поширюється на відносини, що виникли після його прийняття. [24].
Здійснення контролю за виконанням Кодексу
Виконання Кодексу підтримують та контролюють Комісії з журналістської етики.
Право офіційного тлумачення принципів і норм журналістської етики, закріплених у Кодексі, а також розгляду скарг журналістів та громадян щодо порушення норм журналістської етики належить комісіям з журналістської етики. [24].
Наслідки порушення положень цього Кодексу
Порушення норм цього Кодексу піддаються громадському осуду, розглядаються на зборах редакційних колективів та комісіями з журналістської етики.
Всі ці положення показують мораль та совість журналіста, та як компас ведуть і допомагають в його праці.
Етичний кодекс журналіста України є надійним захисником свободи слова на Україні. [24].
 
1.3 Проблеми професійної етики та моралі у вітчизняній журналістиці
 
З’ясувати походження професійної етики – це простежити взаємозв’язок моральних вимог з поділом суспільної праці і виникненням професії.
На ці питання, багато років тому звертали увагу Аристотель, потім Конт, Дюркгейм. Вони говорили про взаємозв’язок поділу суспільної праці з моральними принципами суспільства.
В перше матеріалістичне обґрунтування цих проблем дали Карл Маркс та Фрідріх Енгельс.
Виникнення перших професійно-етичних кодексів відноситься до періоду ремісничого поділу праці в умовах становлення середньовічних цехів у XI-XII століть. Саме тоді в перше констатують наявність у цехових статутах ряд моральних вимог стосовно професії, характеру праці, співучасникам по праці.
Професійна етика – це сукупність моральних норм, які визначають становлення людини до свого професійного обов’язку.
Моральні відносини людей в трудовій сфері регулює професійна етика. Суспільство може нормально функціонувати і розвиватися тільки в результаті безперервного процесу виробництва матеріальних і духовних цінностей. Змістом професійної етики є етичні та моральні кодекси, розпорядчі певний тип моральних відносин між людьми і способи обґрунтування даних кодексів.
Професійна етика вивчає:
Відносини трудових колективів і кожного фахівця окремо;
Моральні якості, особливості фахівця, які забезпечують найкраще виконання професійного боргу;
Взаємини всередині професійних колективів, і ті специфічні моральні норми, властиві для даної професії;
Особливості професійного виховання.
Виникає запитання:
Що таке професійний обов’язок журналіста?
Це вироблене співдружністю журналістів уявлення про зобов’язання перед суспільством, які журналісти сумлінно беруть на себе, погодившись з місцем і роллю своєї професії у житті.
Особистісне самовизначення професійного обов’язку породжує переконання в необхідності особисто брати участь у виконанні прийнятих спільністю зобов’язань («Якщо не я, то хто?»), а в підсумку веде до виникнення системи внутрішніх спонукань, стійких професійних установок.
Зміст професійного обов’язку сучасного журналіста описано зокрема в «Міжнародних принципах журналістської етики», прийнятих на IV консультаційної зустрічі міжнародних і регіональних журналістських організацій, що проходила в 1983 році в Празі.
Цей документ свідчить: «Найперше завдання журналіста – гарантувати людям отримання правдивої та достовірної інформації за допомогою правдивого відображення об’єктивної реальності». [28].
Саме в такій гарантії укладена серцевина загальної формули професійного обов’язку. Слова «професійний обов’язок» і «завдання» нерідко виявляються поруч, звучать майже синонімічно. Однака це не синоніми. Завдання,
Фото Капча