Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Профілактика прееклампсії в жінок із неспецифічною патологією легень

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П. Л. ШУПИКА
 
ГОНЧАРУК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
 
УДК 616. 24-007. 271-618. 2
 
Профілактика прееклампсії в жінок із неспецифічною патологією легень
 
14. 01. 01 – акушерство та гінекологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК доктор медичних наук, професор Вдовиченко Юрій Петрович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології.
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ доктор медичних наук, професор Коломійцева Антоніна Георгіївна, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділення патології вагітності та пологів доктор медичних наук, професор Товстановська Валентина Олександрівна, Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1
ПРОВІДНА УСТАНОВА Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології №1
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В даний час екстрагенітальна патологія є однією з головних причин репродуктивних втрат (Б. М. Венцківський та співавт., 1998; Р. В. Богатирьова та співавт., 1999). Серед широкого спектра соматичної захворюваності у вагітних жінок все більше уваги приділяється неспецифічним хронічним захворюванням легень, основним варіантом яких є хронічний обструктивний бронхіт і бронхіальна астма (А. М. Братчик та співавт., 1998; Н. Г. Гойда, 1999). Як свідчать наукові дослідження останніх років (М. М. Шехтман, 1999; В. А. Заболотнов, 2000) захворювання легень є істотним фактором розвитку акушерської і перинатальної патології, в тому числі і порушень у системі мати-плацента-плід, в основному, гіпоксичного генезу.
Протягом останніх десятиліть прееклампсія залишається достатньо актуальною акушерською проблемою (В. В. Камінський, 1998; Б. М. Венцківський та співавт., 1999). Це обумовлено постійно мінливою клінічною картиною, високим рівнем соматичної захворюваності серед жінок репродуктивного віку, застосуванням широкого арсеналу сучасних медикаментозних і фізичних впливів на материнський організм і ін. (А. Г. Коломійцева, 1999). Незважаючи на той факт, що багато наукових колективів нашої країни і за рубежем працюють над рішенням цієї важливої проблеми, частота і ступінь виразності материнської і перинатальної патології в цій групі залишається достатньо високою.
В сучасній літературі є достатнє число наукових повідомлень щодо проблеми прееклампсії і захворювань органів дихання у вагітних жінок (В. А. Заболотнов, 2000), проте роботи, що знаходяться на стику цих двох найважливіших проблем сучасного акушерства є поодинокими, суперечливими і малоінформативними, особливо в плані профілактики перинатальної патології.
Все вищевикладене є достатньо переконливою підставою для проведення даного наукового дослідження, що дозволить поліпшити безпосередні результати розродження в жінок групи високого ризику.
Звўязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри акушерства, гінекології та перинатології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика «Прогнозування, профілактика, лікування і реабілітація порушень репродуктивної функції жінок на сучасному етапі» № державної реєстрації: 0101 U007154.
Мета роботи – знизити частоту і ступінь тяжкості прееклампсії та фетоплацентарної недостатності в жінок із неспецифічними запальними захворюваннями легень на підставі вивчення основних змін гомеостазу, а також розробки і впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів.
Задачі дослідження:
1. Вивчити основні клініко-статистичні особливості перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених в жінок із хронічними неспецифічними захворюваннями легень.
2. Вивчити перебіг вагітності і пологів у вагітних з хронічним бронхітом.
3. Вивчити функціональний стан зовнішнього подиху у обстежених жінок.
4. Оцінити стан гемостазу, показники токсичності крові у вагітних із неспецифічною патологією легень.
5. Вивчити стан фетоплацентарного комплексу в жінок з неспецифічною патологією легень.
6. З'ясувати роль неспецифічної патології легень у розвитку прееклампсії та фетоплацентарної недостатності, а також основні їх клінічні прояви і терміни розвитку.
7. Розробити і впровадити практичні рекомендації щодо зниження частоти і ступеня тяжкості прееклампсії та фетоплацентарної недостатності в жінок із хронічним бронхітом.
Обўєкт дослідження – прееклампсія в жінок з неспецифічною патологією легень.
Предмет дослідження – функціональний стан зовнішнього подиху, фетоплацентарного комплексу, токсичності крові, гемостазу, перебіг вагітності та пологів у жінок з неспецифічною патологією легень.
Методи дослідження – клінічні, функціональні, гемостазіологічні, біохімічні, ехографічні, кардіотокографічні, радіоімунологічні та статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлена роль неспецифічної патології легень у розвитку прееклампсії та фетоплацентарної недостатності у вагітних. Вперше встановлено взаємозв'язок між функціональним станом зовнішнього дихання і фетоплацентарного комплексу, а також змінами гемостазу і токсичності крові у вагітних із прееклампсією на фоні неспецифічної патології легень. Це дозволило розширити наявні дані про патогенез прееклампсії та фетоплацентарної недостатності і науково обгрунтувати необхідність розробки нового комплексу лікувально-профілактичних заходів.
Практичне значення одержаних результатів. Вивчено основні клініко-статистичні особливості перебігу вагітності, пологів і перинатальні наслідки розродження в жінок із хронічним бронхітом. Показано основні причини, структура і терміни розвитку основних акушерських і перинатальних ускладнень в жінок цієї групи. Запропоновані найбільш інформативні методи контролю за перебігом гестаційного процесу в жінок із неспецифічною патологією легень з урахуванням функціонального стану
Фото Капча