Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Релігійно-філософський світогляд В. Екземплярського

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
ГРИЩЕНКО Вікторія Леонідівна
 
УДК: 140. В + 215 ] (477)  (092)
 
РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ СВІТОГЛЯД В. ЕКЗЕМПЛЯРСЬКОГО
 
Спеціальність 09. 00. 05 – історія філософії
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії та релігієзнавства Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент ТКАЧУК МАРИНА ЛЕОНІДІВНА, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор БИЧКО АДА КОРНІЇВНА, Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, завідувач кафедри суспільних наук; кандидат філософських наук, ЙОСИПЕНКО СЕРГІЙ ЛЬВОВИЧ, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, науковий співробітник.
Провідна установа Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра історії філософії, м. Київ.
Захист відбудеться “ 19 ” квітня 2002 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 161. 02 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Київ -1, вул. Трьохсвятительська, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Одним з найважливіших напрямків сучасної історико-філософської україністики є вивчення історії духовно-академічної філософії, пов’язане з осмисленням теоретичної спадщини викладачів і вихованців Київської духовної академії. Систематичний неупереджений аналіз духовно-академічної традиції філософування є необхідною складовою відтворення процесів становлення і розвитку професійної філософії в Україні, адже викладачами та вихованцями Київської духовної академії були зроблені важливі кроки в її розбудові. Водночас вивчення традиції професійного філософування містить потужний потенціал для розвитку сучасної української філософії.
У межах київської духовно-академічної традиції, як відомо, сформувалась і зросла ціла плеяда глибоких і оригінальних філософів та богословів, чиї творчі здобутки донедавна залишались суцільною “білою плямою”. Публікації останніх років переконливо свідчать про прагнення сучасної історико-філософської науки до відтворення об’єктивної і цілісної картини становлення і розвитку київської духовно-академічної філософії, до систематичного наукового аналізу творчості її окремих представників.
Серед духовно-академічних мислителів кінця ХІХ – початку ХХ століття особливу увагу привертає Василь Ілліч Екземплярський (1875-1933), релігійний філософ і богослов, “опальний” професор Київської духовної академії, відомий релігійно-церковний діяч, голова Київського релігійно-філософського товариства (1912-1918), видавник і головний редактор часопису “Христианская мысль”. В особі і творчості В. Екземплярського, немовби у фокусі, відбилися ті процеси і зрушення, що відбувались у стінах Київської духовної академії на початку ХХ ст. З його іменем пов’язані найважливіші події у релігійно-філософському відродженні в Києві двох передреволюційних десятиліть.
Історико-філософський аналіз творчих здобутків відомого у свій час мислителя, у творчості якого увиразнені характерні проблеми та особливості вітчизняної філософської культури на зламі ХІХ – ХХ століть, зумовлюється нагальною потребою відтворення цілісної картини розвитку вітчизняної філософської думки. Адже лише за умови виокремлення науковозначущих результатів у творчому доробку кожного з діячів вітчизняної філософської думки, можливе цілісне і неупереджене розуміння історії української філософії. Відтак історико-філософський аналіз спадщини В. Екземплярського є необхідним кроком не лише у вивченні київської духовно-академічної традиції, а й в осмисленні релігійно-філософських процесів у найважливішому з осередків вітчизняної культури.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації узгоджена з планами науково-дослідної роботи кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, зокрема з програмою “Історія української філософії: європейський контекст”.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є цілісний аналіз релігійно-філософської спадщини В. Екземплярського.
Поставлена мета обумовила необхідність розв’язання у дисертації таких завдань:
• з’ясувати стан, методологічні і джерелознавчі проблеми наукового дослідження релігійно-філософської спадщини В. Екземплярського;
• простежити віхи життя та творчості В. Екземплярського, становлення його релігійно-філософського світогляду;
• з’ясувати місце мислителя у розвиткові київської духовно-академічної традиціі та релігійно-філософському відродженні початку ХХ ст.
• здійснити історико-філософський аналіз творчості В. Екземплярського, визначити її стрижневі компоненти і науковозначущі результати.
Об‘єктом дослідження є київська духовно-академічна філософія початку ХХ ст.
Предмет дослідження складає творча спадщина одного з найвизначніших її речників – Василя Ілліча Екземплярського.
Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні реалізується культурологічний підхід до вивчення історії філософії, керівними методологічними принципами якого є історизм, діалогічність і толерантність. Текстологічний аналіз у дисертації здійснюється через застосування герменевтичних і компаративних методик історико-філософського дослідження.
Наукова новизна дисертаційного дослідження. На основі вивчення широкого кола джерел, у тому числі архівних документів і матеріалів, у дисертації вперше в історико-філософській літературі відтворені віхи життя і творчості В. Екземплярського, простежене становлення його релігійно-філософського світогляду на тлі тих процесів, що відбувались у вітчизняній духовній культурі на зламі ХІХ – XX ст., здійснений цілісний аналіз його наукової спадщини, з’ясоване місце мислителя у релігійно-філософському відродженні в Києві початку ХХ ст.
Наукова новизна дисертації конкретизується у таких результатах:
• з’ясовано, що стрижневий компонент богословської і філософської творчості мислителя складає розробка проблем християнської етики;
• доведено, що творчість В. Екземплярського у галузі християнської етики мала своїм підгрунтям ствердження нормативного значення моральних заповітів Христа в
Фото Капча