Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства: на прикладі ресторану "Ужгородський замок"

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
91
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Історія розвитку управлінської науки у світі та в Україні
1.2 Методологічні засади формування менеджменту підприємства ресторанного господарства
1.3 Сутність стратегії підприємства, її значення та місце у системі управління розвитком ресторанної індустрії
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ ТА ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ РЕСТОРАНУ «УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАМОК»
2.1 Позиціювання підприємства на регіональному ринку ресторанних послуг Закарпаття
2.2 Дослідження ефективності управління рестораном «Ужгородський замок»
2.3 Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
3.1 Пропозиції щодо розробки основних елементів стратегії розвитку ресторану « Ужгородський замок»
3.2 Обґрунтування рекомендацій щодо застосування функціональної стратегії розвитку операційної системи базового підприємства
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК КИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ
 
На сучасному етапі розвитку підприємництва в галузі ресторанної справи застосування стратегічного підходу до діяльності закладів ресторанного господарства є необхідною умовою успішного розвитку в бізнес оточенні наполегливих та агресивних конкурентів та в зовнішньому середовищі змінних потреб споживачів. Однак, вже саме поняття «стратегія» часто відлякує вітчизняних власників та менеджерів закладів ресторанного господарства своєю невизначеністю, багатоваріантністю, складністю і довго терміновістю розробки, відсутністю прямої залежності між наявністю стратегії та результатами діяльності. Це можна пояснити не тільки суб'єктивними моментами, тобто відсутністю необхідних знань, навиків у власників-рестораторів та у найманого топ-менеджменту підприємств ресторанного господарства. Такий стан справ обумовлюється і такими об'єктивними чинниками як, зокрема, неадекватна очікуванням ефективність операційно-матричної практики стратегічного аналізу (К. Андрюс, І. Ансофф, М. Портер, С. Прахаладом, Г. Хамелом, Д. Тіісе, Р. Грантом) [ 10с. 260] розробленої в рамках «теорії фірми» на базі інформаційного матеріалу здобутого із досвіду багатих країн розвинутої ринкової економіки.
Разом з тим умови ведення бізнесу в Україні все більш ускладнюються як внаслідок впливу глобалізацій них процесів в економіці та соціокультурному житті, так і внаслідок різно-векторних впливів спадної фази фінансової кризи та стагнації багатьох сегментів світової економіки, що здійснює негативний вплив на українську економіку. Енерго-затратна та ресурсо-затратна поведінка галузей української економіки та майже всіх підприємств, які працюють в згаданих галузях економіки спонукає змінювати економічні пріоритети. Пріоритетними повинні стати високотехнологічні виробничі галузі економіки та добре оснащені підприємства сфери послуг, зокрема послуг гостинності ресторанній індустрії. Працювати в таких складних умовах використовуючи суто адміністративні підходи, бюджетування, та короткострокове і довгострокове планування вже стає без результативним.
Це обумовлює потребу залучення адаптованих до вітчизняних умов ведення бізнесу підходів стратегічного планування, стратегічного управління та стратегічного маркетингу до формування ефективних систем управління закладами ресторанного господарства. Як стосовно виробничого потенціалу закладів ресторанного господарства, так і стосовно операційної системи в цілому.
Необхідність у вивченні процесів, що спонукають до впровадження рестораном стратегії розвитку його операційної системи пов'язана із зовнішніми та внутрішніми чинниками конкурентними діями, заходами та методами здійснення стратегічної діяльності на підприємстві знайшла свої відображення у виконанні дипломної роботи на тему: „ Розробка стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства ”, тому на нашу думку, тема являється актуальною і потребує більш глибокого наукового дослідження.
Метою даної дипломної роботи є розкриття змісту і важливості стратегічного управління операційною системою ресторанного господарства на підприємстві, визначення на основі цього стратегії розвитку підприємства.
Об’єктом дослідження в дипломній роботі є ресторан «Ужгородський замок».
Предметом дослідження являється стратегічне управління виробничою системою закладу ресторанного господарства – ресторану «Ужгородський замок».
Практична цінність роботи полягає в тому, що отримані результати досліджень, висновки і пропозиції можуть лягти в основу прийняття рішень що сприятимуть підвищенню ефективності стратегічного управління на підприємстві.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1 Історія розвитку управлінської науки у світі та в Україні
 
Поняття менеджмент має широке трактування. Менеджмент (management) – в перекладі з англійської мови означає керівництво людьми. В Оксфордському словнику менеджмент визначається як: спосіб, манера спілкування, управління людьми; особливого роду уміння і адміністративні навички; орган управління, адміністративна одиниця.
У Словнику іноземних слів менеджмент трактується як управління виробництвом і як сукупність методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності і прибутковості. Джек І. Дункан вважає, що менеджмент – це напрямок теоретичних досліджень і практики управління, еволюції економічних і соціальних інститутів, що так чи інакше мають відношення до проблем управління. На думку І. Н. Герчикової, менеджмент – це організація управління фірмою в ринкових умовах, організація роботи людей, процес прийняття управлінських рішень. Близьким до цього є визначення В. Р. Весніна: менеджмент – це теорія і практика управління фірмою та її персоналом в умовах ринку. Заслуговує на увагу визначення цього поняття, зроблене О. С. Віханським і О. Ш. Наумовим: менеджмент являє собою багатопланове явище, що охоплює процеси, які відбуваються в організації і пов'язані як з її внутрішнім життям, так і з її взаємодією з навколишнім середовищем [10c. 135 ].
Розвиток концепції і теорії управління як відповідь на зростання вимог практики відбувається безперервно. Управління з'явилось разом з появою людей. Перші спроби розв'язання проблем управління дійшли
Фото Капча