Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна тематика пісень stromae: структура та семантика

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ
1.1 Сутність феномену пісенного тексту
1.2 Пісня як засіб вираження внутрішнього світу людини та соціуму
1.3 Значення пісенного матеріалу для вивчення мови та культури
1.4 Розвиток популярної музики у Франції: від Піаф до Stromae
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ STROMAE
2.1 Структурні особливості пісенних текстів Stromae
2.2 Фонетичні особливості текстів пісень
2.3 Поетика пісенних текстів Stromae
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ ПІСЕНЬ STROMAE
3.1 Лексичні особливості пісень Stromae
3.2 Насильство у сім’ї
3.3 Щоденна рутина
3.4 Світова криза
3.5 Ракові захворювання
Висновки до розділу 3
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК. Список пісень Stromae
 
ВСТУП
 
Пісня – важливий складник життя сучасного суспільства. Це один із видів мистецтва, який супроводжує соціум практично кожного дня. «Пісня – найбільш проста і поширена форма вокальної музики, яка об’єднує поетичний текст з нескладною мелодією, що легко запам’ятається. Це – малий віршований ліричний жанр, що існує у всіх народів і характеризується простою музично- словесною побудовою фіксацій реченнєвих структур» [5, с. 405].
Складність дослідження пісень полягає у тому, що пісня є двокомпонентним елементом, що представляє єдність музичного та вербального компонентів. Тому, проводячи лінгвістичне дослідження, необхідно пам’ятати про двояку природу пісні, абстрагуючись від мелодичного компоненту, оскільки останній не піддається однозначній інтерпретації.
Сучасне мовознавство характеризується виходом у сфери суміжних наук, оскільки дійсність, що осягається сучасною свідомістю, не може бути пізнавана з позицій вузькодисциплінарного підходу через надзвичайно велику кількість явищ та фактів, що не належать до сфери лінгвістики та філології. Саме через це дослідження пісень породжує особливий інтерес, але разом з тим і особливі труднощі. 
Франція завжди була у центрі культуротворчих процесів Європи. Не останню роль вона відіграла і у формуванні музичного мистецтва: французькі артисти створили власний музичний стиль ¬– шансон, який наслідували інші співаки усього світу. Крім того, Франція зробила великий внесок у розвиток електронної та «вуличної» музики (хіп-хопу). Одним із найбільш популярних виконавців цього жанру сьогодні є Stromae, франкомовний бельгійський співак, стиль якого можна охарактеризувати як хіп-хоп, хаус, реп. Stromae пише пісні для дискотек, вкладаючи у свої тексти актуальні соціальні проблеми сьогодення, що робить його не схожим на інших представників його жанру. 
Актуальність роботи зумовлена насамперед важливістю вивчення мови у різних її проявах, зокрема – у вигляді пісенних текстів, що представляють інтерес не тільки з точки зору лексичного матеріалу, а також як джерело лінгвокультурологічної інформації. Дослідження популярної музики допомагає краще зрозуміти нові тенденції суспільства та мови, оскільки мистецтво найшвидше реагує на зміни у цих сферах. 
Мета роботи – дослідити структуру та семантику соціальної тематики французьких пісень на прикладі творчості Stromae. Досягнення мети передбачає виконання низки завдань:
проаналізувати підходи до визначення феномену пісенного тексту;
з’ясувати взаємозв’язок між піснею як соціокультурним явищем та суспільством;
окреслити значення пісенного тексту для вивчення мови та культури;
прослідкувати історію розвитку музичного мистецтва Франції;
визначити структурні особливості пісенних текстів Stromae;
дослідити лексичні характеристики пісенних текстів Stromae та семантику соціальних проблем.
Об’єктом дослідження є пісенні тексти франкомовного виконавця Stromae.
Предметом дослідження є структурні та семантичні особливості вираження соціальних тем у пісенних текстах Stromae.
Для досягнення мети та поставлених завдань були використані такі методи, як структурно-семантичний аналіз, елементи статистичного аналізу, елементи асоціативно-концептуального аналізу, метод лінгвопоетичної інтерпретації. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на сьогодні не було проведено ґрунтовних робіт, що досліджували б саме соціальну тематику сучасних популярних франкомовних пісень. 
Теоретична цінність роботи полягає в тому, що матеріали цього дослідження можуть бути використані як підґрунтя для подальших досліджень соціальних аспектів франкомовних пісень.
Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть використовуватись на практичних заняттях із французької мови, лінгвокраїнознавства, а також бути матеріалом для написання рефератів та наукових робіт із теми.
Стуктура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатку зі списком пісень, які були використані для аналізу.
Бібліографія нараховує 50 джерел, на основі яких було досліджено проблематику роботи.
Загальний обсяг роботи – 62 сторінки.
У кінці роботи поданий додаток із списком пісень, взятих для аналізу.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ
 
1.1.Сутність феномену пісенного тексту
 
Взаємозв’язок пісенного тексту та музики вже кілька століть є предметом роздумів та досліджень композиторів, письменників, поетів, літературознавців та лінгвістів. Музиці притаманна властивість зливатись із різними видами мистецтва: танцем, кіно, виставою тощо. Однак найтісніший зв’язок відчувається між музикою та текстом, тобто в пісні.
Складність дослідження полягає в першу чергу в тому, що вона є особливою знаковою системою, що характеризується синтезом кількох семіотичних сфер в одному цілому. Основним семіотичним складником пісні є слова (текст) та музика (гармонія, ритм, інтенсивність). Відповідно пісня набуває змісту лише
Фото Капча