Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика робочої сили України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Загальна теорія статистики
Статистика як суспільна наука
Предмет статистичної науки
Метод статистики
Поняття, категорії і показники статистичної науки
Розділ 2. Статистика робочої сили підприємства
Вивчення складу працівників підприємства (фірми)
Вивчення чисельності працівників підприємства (фірми)
Розділ 3. Статистичні графіки
Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови
Графіки порівняння статистичних величин
Наочне зображення структури і структурних зрушень
Контрольно-планові графіки
Розділ 4. Дослідження кваліфікації робочої сили
Висновки
Список використаної літератури
Довідково
 
Вступ
 
Тема даної курсової роботи “Статистика кваліфікації робочої сили”. Ця тема, в теперішній час реформ та змін які настали в Україні, є досить важливою. Сучасний ринок праці ставить перед робочою силою все жорсткіші та жорсткіші вимоги.
Вирішальним фактором процесу суспільного відтворення виступає жива праця як прояв свідомої діяльності людини. При поєднанні робочої сили із засобами виробництва відбувається процес праці, результатом якої є створення продукції або ж виконання певних послуг, здатних задовольнити запити фірм чи населення.
Життєдіяльність людських індивідумів, груп чи спілок, робота підприємців, комерсантів, менеджерів, економістів в умовах формування ринкових відносин наповнилась якісно новим змістом. Це в свою чергу, не могло не позначитися на зростаючій ролі статистичної науки, оволодіння методологією якої є неодмінною умовою вивчення наслідків підприємницької діяльності, тенденцій попиту і пропозицій, прийнятті оптимальних рішень на всіх рівнях підприємницької діяльності.
Сучасна статистика вивчає потенційну робочу силу, трудові ресурси, що зайняті у суспільному виробництві, а також ту їх частину, яка зайнята безпосередньо у сфері матеріального виробництва. Для їх характеристики використовуються поняття і значення, що запропоновані міжнародною організацією праці (МОП) з врахуванням особливостей організації статистики в Україні. В останні роки відбуваються значні зміни у соціальній структурі суспільства: збільшилась частка осіб, зайнятих розу- мовою працею.
Перехід до ринкових відносин ставить перед статистикою ряд важливих завдань щодо вивчення працевлаштування та зайнятості населення, перерозподілу робочої сили, підготовки і перепідготовки кадрів, їх використання, ринку праці і ін. Саме тому метою написання даної курсової роботи було намагання дослідити структуру робочої сили, її кваліфікацію, визначити перспективи на майбутнє, тобто дослідити рівень освіти сучасної молоді та визначити чи існує тенденція до підвищення квалі- фікаційного рівня робочої сили в Україні.
Статистичні дослідження були проведені методом статистичних графіків, а завдяки використанню комп’ютера при написані курсової, та данним взятих із статистичних щорічників за останніх декілька років, то ступінь розробки теми, та її висвітлення є досить високим. Також при написанні роботи використовувались різні підручники та видання, такі як “Статистика підприємництва”, “Графічні методи в статистиці” та багато інших.
Як ми вже згадували, сучасний ринок праці в Україні реформується, і тому дана тема є дуже актуальною на сьогоднішній день.
 
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ
 
1.1 Статистика як суспільна наука
 
Життєдіяльність людських індивідумів, груп чи спілок, робота підприємців, комерсантів, менеджерів, економістів в умовах формування ринкових відносин наповнилась якісно новим змістом.
Це в свою чергу, не могло не позначитися на зростаючій ролі статистичної науки, оволодіння методологією якої є неодмінною умовою вивчення наслідків підприємницької діяльності, тенденцій попиту і пропозицій, прийнятті оптимальних рішень на всіх рівнях підприємницької діяльності.
Термін «статистика» у практичній і науковій діяльності вживається в різних значеннях. По-перше, під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, спрямованої на збір, обробку і аналіз масових суспільно-економічних явищ і процесів. По-друге, статистика розглядається як галузь знань, тобто як спеціальна наукова дисципліна (статистична наука) і відповідно як навчальна дисципліна, що вивчається у вищих навчальних закладах всіх рівнів. Як навчальна дисципліна статистика складає важливий блок навчального плану підготовки підприємців, менеджерів, комерсантів, економістів вищої кваліфікації. По-третє, під статистикою розуміють сукупність зведених підсумкових цифрових показників, зібраних для кількісної характеристики будь-якої галузі суспільних явищ чи окремого питання.
Слово «статистика» походить від латинського слова «статус» (яіашх), що означає стан, становище. Вживалось воно також в значенні «політичний стан», звідси італійське слово: «statio» – держава і «staritia» – знавець держав. В науковий обіг слово «статистика» увійшло вже в XVIII столітті і вживалось спочатку в розумінні «державознавство».
Однак статистика як наука почала розвиватися ще в середині XVII століття у формі так званої «політичної арифметики». Її засновниками були англійські вчені Джон Граунт (1620-1674) і особливо Вільям Петті (1623-1687).
Засновником іншого напряму розвитку статистичної науки визнаний німецький вчений Г. Конринг (1606-1681), який розробив описову систему державного ладу. Його послідовник професор філософії і права Г. Ахенваль (1719-1772) вперше у Марбургському університеті (1746 р.) започаткував читання нової дисципліни і назвав її статистикою. Основним змістом цієї дисципліни був опис політичного стану держав.
Пізніше професор Геттингенського університету А. Шліцер (1736-1809) спростував точку зору про те, що статистика повинна давати лише описову характеристику політичного ладу держав. На думку А. Шліцера, предметом статистики є все суспільство.
Значний вклад в розробку теорії стійкості статистичних показників вніс бельгійський вчений-статистик А. Кетлє (1796-1874). Він вперше здійснив спробу осмислити статистику як науку про закономірності суспільних явищ.
Математичний напрям у статистиці
Фото Капча