Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика робочої сили України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Для більшої наочності зображення статистичних явищ можна замінити абстрактні геометричні фігури малюнками. Такого виду діаграми називаються фігурними.

Фігурні діаграми будують двома способами:
перший, коли малюють фігури, розмір яких пропорційний величині зображуваного явища;
другий, коли встановлюють певний масштаб для фігур.
Фігурні діаграми фіксують на собі увагу, достатньо зрозумілі і дохідливі, а тому їх часто використовують як агітаційний інструмент.
 
3.3 Наочне зображення структури і структурних зрушень
 
Для статистичного дослідження складу сукупності використовують структурні діаграми. Структурні діаграми – це діаграми питомих ваг, які характеризують відношення окремих частин сукупності у загальному їх обсязі. За видами вони поділяються на стовпчикові, стрічкові і секторні.
Стовпчикові і стрічкові діаграми застосовують не лише для порівняння самих величин між собою, але й для одночасного порівняння їх частин. Звернемось до прикладу.
 
Таблиця 2.2
Вищі заклади освіти (на початок навчального року) 
І-ІІ рівнів акредитації III-IV рівнів акредитації
1985/ 1986 1990/ 1991 1997/ 1998 1998/ 1999 1985/ 1986 1990/ 1991 1997/ 1998 1998/ 1999
Кількість закладів 731 742 660 653 146 149 280 298
 
Для характеристики та ілюстрації кількості вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації побудуємо стовпчикову діаграму. На осі абсцис на однакові відстані будуємо стовпчики, розбивши їх на частини, величини яких відповідають кількості ВУЗів в різні навчальні роки (див. рис. 1. 3.). Аналогічно будуємо і стріч- кову діаграму, тільки в даному випадку масштабна шкала відкладається на осі абсцис, а перпендикулярно до осі ординат малюють смужки (стрічки), які відображають статистичне явище (рис. 1. 4.). Кожна частина стовпчика відповідно заштриховується.
 
Рис. 1. 3. Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації.
 
Рис. 1. 4. Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації
 
Для наочного зображення сруктури і структурних зрушень на графіку можуть відкладатись не лише абсолютні величини, а й їх питомі ваги.
Стовпчики або стрічки в цьому випадку мають однаковий розмір, який відповідає 100%. В такій діаграмі стовпчики або стрічки розбивають на частини за питомими вагами, котрі інколи для кращого порівняння структурних зрушень з'єднують пунктирними лініями. Охарактеризуємо структуру випуску учнів середніми навчаль- ними закладами в процентах (табл. 2. 3.) і побудуємо графік (рис. 1. 5.).
 
Таблиця 2.3
Випуск учнів середніми навчальними закладами
Роки Закінчили школу II ступеня (неповну середню) Закінчили школу III ступеня (середню) 
тис. чоловік в% тис. чоловік в% 
1985 700 17% 585 24% 
1990 696 17% 406 17% 
1995 639 16% 361 15% 
1996 657 16% 374 15% 
1997 670 16% 310 13% 
1998 724 18% 408 17% 
 
Рис. 1.5 Випуск учнів середніми навчальними закладами
Секторні діаграми – це графічні зображення на площі круга, розділеного радіусами на окремі сектори за кількістю різновидів номінальних ознак. Ці діаграми застосовуються для ілюстрації структури і структурних зрушень явища.
На секторних діаграмах можуть зображуватись частини абсолютних величин явищ або їх процентний вираз.
Для побудови діаграми на основі абсолютних величин спочатку знаходять радіуси кругів, добувши квадратні корені з цих абсолютних величин. Щоб розбити круг на сектори, потрібно 360» розділити на обсяг цілого (цим самим ми знайдемо, скільки градусів припадає на одиницю явища), отриманий результат перемножити на величину відповідних частин. Якщо секторна діаграма враховує лише питомі ваги частин явища, абстрагуючись від розмірів явища, креслять круги однакових діаметрів. Вся величина явища приймається за 100%, розраховуються частки окремих його частин в процентах (табл. 2. 4.). Круг поділяють на сектори пропорційно до частин зображуваного цілого. Таким чином, на 1% припадає 3, 6°. Для отримання кутів секторів, які зображують частки частин цілого, потрібно їх процентний вираз перемножити на 3, 6°.
 
Таблиця 2.3
Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти (на початок навчального року; тисяч)
1985/1986 1990/1991 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999
Всього навчались 9653 9430 9239 9246 9242 9230
У середніх закладах освіти 7249 7132 7143 7134 7078 6987
У тому числі: денних 6648 6939 7007 7016 6970 6876
вечірніх (включаючи тих хто вчився заочно) 601 193 136 118 108 111
У професійно-технічних закладах освіти 742 660 555 540 528 529
У вищих закладах освіти:
І-ІІ рівнів акредитації 809 757 618 95 526 504
 
ІІІ-IV рівнів акредитації
853
881
923
977
1110
1210
За останні чотири роки дані наведені по всіх закладах освіти, включаючи систему Міністерства внутрішніх справ та Міноборони, а також по закладах з недержавною формою власності.
Приклад кругової діаграми зображено на рис. 1. 6. :
 .
Рис. 1. 5. Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти на початок 1998/1999 навч. Року
 
У лінійній діаграмі динаміки шкала на осі ординат повинна починатись з нуля, інакше діаграма буде неправильно відображати характер розвитку явища.
Оскільки при великих значеннях рівнів динамічного ряду діаграма
Фото Капча