Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика виробництва продовольчих товарів в Рівненській області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1.Статистика  виробництва  продовольчих товарів в  Рівненській  області
2.Кореляційне  дослідження
3.Практична  частина
Завдання  1
Завдання  2
Завдання  3
Завдання  4
Висновки
Література
Додатки
Вступ
 
Життєдіяльність  людських  індивідумів,  груп  чи  спілок,  робота  підприємців, комерсантів,  менеджерів,  економістів в  умовах  формування  ринкових відносин  наповнилась  якісно  новим  змістом.
Це  в  свою  чергу  не  могло  не  позначитись  на зростаючій ролі статистичної науки, оволодіння методологією якої є неодмінною умовою вивчення наслідків підприємницької діяльності, тенденції попиту і пропозицій, прийнятті оптимальних рішень на всіх рівнях  підприємницької діяльності.
Термін  “статистика” у практичній  і  науковій  діяльності  вживається  в  різних  значеннях. По-перше,  під  статистикою розуміють  галузь практичної діяльності,  спрямованої  на збір,  обробку і аналіз масових  суспільно-економічних явищ і процесів. По-друге, статистика розглядається як галузь знань, тобто спеціальна наукова дисципліна (статистична наука) і відповідно як навчальна дисципліна, що вивчається у вищих навчальних закладах всіх рівнів. Як навчальна дисципліна статистика складає важливий блок навчального плану підготовки підприємців, менеджерів, комерсантів, економістів вищої кваліфікації. По-третє, під статистикою розуміють сукупність зведених підсумкових цифр покузників, зібраних для кількісної характеристики будь-якої галузі суспільних явищ чи окремого питання. Статистика як суспільна наука  вивчає явища  суспільного життя. Однак  суспільство  є  об'єктом вивчення  не  лише статистики, а й багатьох  інших  усспільних  наук,  кожна з яких  має свою специфіку, свій предмет  вивчення,  досліджує  певні  особливості  суспільних  явищ,  суспільних  відносин.
Статистика – це наука,  яка  вивчає  розміри  і кількісні  співвідношення  масових  суспільно-економічних  явищ  і  процесів  у  нерозривному  зв'язку  з  їх  якісним  змістом. Вона досліджує кількісно  закономірності розвитку  суспільних явищ в конкретних  умовах місця  і часу.
Отже, статистика  вивчає  кількісні характеристики  підприємницької  діяльності  в  єдності  продуктивних  сил  і  виробничих  відносин  та  явищ  культурного  і  політичного  життя  суспільства. Вона  вивчає  також  вплив  природних  та  технічних  факторів  на  зміну  кількісних  характеристик  суспільного  життя  та  вплив  суспільного  виробництва  на  природні  умови  життя  суспільства. Для  того,  щоб  відкрити  закони  суспільного  розвитку,  необхідно  зібрати  і  узагальнити  багаточисельні  факти  суспільного  життя  і  силою  наукової  абстракції  виявити  та  дослідити  їх  сутність. І саме  тут на допомогу приходить статистика,  що покликана зібрати  дані  промасові  явища  і  процеси,  відповідно опрацювати  їх та зробити належні висновки. Без широкого залучення масових науково-опрацьованих статистичних даних неможливе глибоке вивчення стану і розвитку суспільства. Саме за цих обставин статистика визначилась як наука. Статистика  вивчає масові суспільні явища, тобто такі, що складаються з достатньо великої сукупності, кількості одиниць чи фактів. Статистика вивчає закономірності зміни  кількісних характеристик на основі  масового узагальнення фактів.
Оволодіння  методами  статистичного  вимірювання і аналізу складних суспільно-економічних явищ і процесів є невід'ємним елементом  підготовки висококваліфікованих  підприємців, менеджерів, економістів  для  народного  господарства  України.
 
1.Статистика  виробництва  продовольчих товарів в  Рівненській  області
 
Поняття продукції та завдання її статистичного вивчення
Основою життя і розвитку суспільства є виробництво матеріальних благ. Суму матеріальних благ, вироблених суспільством за певний період часу у галузях виробничої сфери, називають сукупним суспільним продуктом, матеріальна частина якого створюється у таких галузях, як сільське господарство, будівництво, лісове господарство і, особливо, промисловість, на яку припадає біля двох третіх його загального обсягу. Завдання промисловості - провідної галузі матеріального виробництва - забезпечення особистих і суспільних потреб своєю продукцією. Обсяги і структура промислової продукції визначають економічну могутність держави, здатність забезпечити певний рівень добробуту її народу.
За 1996 р. обсяг промислової продукції в Україні становив 72,5 млрд.грн. (у фактичних цінах), що на 5,0% менше, ніж в попередньому році, і на 50,0% порівняно з 1990р. Здійснювана в Україні реструктуризація, перехід народного господарства до ринкової економіки повинні забезпечити стабілізацію виробництва, його динамізм у найближчій перспективі.
Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або у формі виробничих послуг.
У цьому визначені головні ознаки промислової продукції, однак не вся вироблена на даному підприємстві продукція може належати до неї. До промислової продукції відносять вироби, які є результатом праці на даному підприємстві, в його цехах, де здійснюється обробка сировини чи предметів праці. Закуплена сировина не може зараховуватися до складу продукції даного підприємства. По-друге, промислова продукція - це результат лише основної виробничо-промислової діяльності. Тому до промислової продукції не належить продукція непромислових, хоча і виробничих підрозділів підприємства, наприклад, транспортного цеху, будівельного підрозділу чи підсобного сільськогосподарського виробництва (теплиці). Продукція цих підрозділів відноситься до відповідних галузей народного господарства - вантажного транспорту, капітального будівництва чи сільського господарства.
По-третє, промислова продукція - це прямий результат основної діяльності, тому побічні результати виробництва - відходи, одержані в процесі виготовлення продукції (стружка, тирса), не можуть бути промисловою продукцією, навіть якщо вони реалізовані. Від відходів виробництва слід відрізняти попутні продукти, які враховуються у складі промислової продукції нарівні з основною.
По-четверте, промислова продукція - це лише корисний результат виробничої діяльності, тобто те, що може використовуватися за призначенням. З огляду на це не можна вважати промисловою продукцією непридатні вироби чи деталі, тобто виробничий брак навіть за умови його реалізації.
До робіт промислового характеру відносять ремонт, операції часткової обробки
Фото Капча