Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика виробництва продовольчих товарів в Рівненській області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 інтервалу;

      fmo+1 – частота  наступного  інтервалу.
  ;
Знайдемо  моду  графічно,  де  на  осі  ОХ  відкладемо  групи  за  кількістю  вантажних  автомобілів,  а  на  осі  ОУ – кількість  АТП (див мал.2).
Обчислимо  медіану  за  допомогою  формули:
   ;
де  хme – нижня  границя  медіанного  інтервалу;
      ime – розмір  медіанного  інтервалу;
       - півсума  накопичених  частот; 
Sme-1 – сума  накопичених  частот  інтервалу,  які  передують  медіанному;
     fme – частота  медіанного  інтервалу.
 
Тоді  медіана  буде  дорівнювати:
 .
Знайдемо  медіану  графічно,  де  на  осі  ОХ  відкладемо  групи  за  кількістю  вантажних  автомобілів,  а  на  осі  ОУ – накопичену  частоту.
 
 
3)Обчислення  варіації  ряду  розподілу:
3.1. Для  обчислення  показників  варіації  кількості  вантажних  автомобілів  для  зручності  складемо  наступну  таблицю.
 
Таблиця  6
 
Розрахункова  таблиця 
для  обчислення  показників  варіації
Кількість
вантажних 
автомобілівКількість
АТП,
fСередина
інтервалу,
хРозрахункові  дані  
x2x2fxf 
 f
 f
 
21-35528784392014021,28106,62264,19
35-498421764141123367,2858,24423,99
49-636563136188163366,7240,32270,95
63-7767049002940042020,72124,322575,91
РАЗОМ25--662481232-329,485535,04
СЕРЕДНІ---2649,9249,28-13,18221,4
 
 
Проведемо  табличні  розрахунки:
  з  попередніх  розрахунків.
 
3.1.1. Розмах  варіації:
 ,
де xmax – найбільше  значення  інтервалу;
xmin – найменше  значення  інтервалу;
 ,
3.1.2. Середнє  лінійне  відхилення:
 
 
3.1.3. Середнє  квадратичне  відхилення:
 
3.1.4. Загальна  дисперсія:
І спосіб                
ІІ  спосіб         
 
ІІІ спосіб        
 
де                                           
 
А – середина  інтервалу (варіанта), якій відповідає найбільша частота,
і  -  величина  інтервалу.
 
і=14
 
3.2.Обчислимо  
а)  коефіцієнт  осциляції:
    ,
де  R – розмах  варіації;
        - середнє  значення  варіанти;
 
 
б) квадратичний  коефіцієнт  варіації:
   ,
де    - середнє  квадратичне  відхилення;
 
оскільки  , то статистична сукупність є однорідною.
3.3. Обчислимо  показники  дисперсійного  аналізу  для  виробітку  на  100  машинотонн.
 Розрахункові  дані  помістимо  в  таблицю.
Визначимо  ширину  інтервалу:
    ;
Отже:
 
 
Таблиця 7
 
Розрахункова  таблиця  для  обчислення  групових  дисперсій
Групи
АТПВиробіток на
100 машинотон, т/кмКількість
автомобілівРозрахункові  дані
 
21-35124-142,52133,25266,518,5684,5
142,5-1611151,75151,7500
161-179,52170,25340,518,5684,5
179,5-1980188,750370
РАЗОМ-5-758,75-1369
35-49124-142,52133,25266,518,5684,5
142,5-1615151,75758,7500
161-179,50170,25018,50
179,5-1981188,75188,75371369
РАЗОМ-8-1214-2053,5
49-63124-142,51133,25133,25371369
142,5-1610151,75018,50
161-179,53170,25510,7500
179,5-1982188,75377,518,5684,5
РАЗОМ-6-1021,5-2053,5
63-77124-142,50133,250370
142,5-1611151,75151,7518,5684,5
161-179,54170,2568100
179,5-1981188,75188,7518,5684,5
РАЗОМ-6-1021,5-1369
 
 
3.3.1.Внутрішньо групові  дисперсії  виробітку  на  100  машинотонн:
 
Розрахуємо  середній  виробіток  для  кожної  групи:
  
Використовуючи розрахункові дані та наведену формулу отримаємо:
 
3.3.2.Середня  із  внутрішньогрупових  дисперсій:
 
3.3.3.Міжгрупова  дисперсія:
 
де    
 
Використовуючи розрахункові дані та наведену формулу отримаємо:
 
3.3.4.Загальна  дисперсія:
 Перевірка  отриманого  результату  шляхом  обчислення  загальної  дисперсії,  як  середньозваженої:
 
3.3.5.Коефіцієнт  детермінації:
 
3.3.6.Емпіричне  кореляційне  відношення:
 
3.3.7.Дисперсія  долі  АТП  третьої  групи:
   де  d – частка  підприємств  групи.
 Частка  підприємств  третьої  групи  складає:
 
Тоді  дисперсія  буде  дорівнювати:
 
 Отже  в  цьому  завданні  було  проведено  обчислення  характерних  рядів  розподілу, середніх  величин  та  показників  варіації.
Отримали,  що  середня  кількість  вантажних  автомобілів  для  всієї  сукупності  становить 49,28.  Центр  ряду  розподілу (моду)  і  медіану   обчислили  за допомогою  формул  і  графічно,  результати  збіглися  і  становлять  відповідно  43,4  і  45,5.
Розраховуючи  показники  варіації  кількості  вантажних  автомобілів  отримали,  що  розмах  варіації  склав  56,  а  відхилення  варіюючої  ознаки  від  середньої  величини   .  Дисперсія  обчислена  трьома  методами  становить  221,4,  а  середнє  квадратичне  відхилення  14,88.  Оскільки  середнє  лінійне  і  середнє  квадратичне  відхилення  невеликі,  то  досліджувана  статистична  сукупність  однорідна.  Про  це  свідчить і  коефіцієнт  варіації  (30,19%)  який  менше  33%.  Загальна  дисперсія  виробітку  на  100машинотонн  склала  359,23,  обчислювалась  методом  складання  середньої  із  внутрішньогрупових  дисперсій  і  міжгрупової  дисперсії  та  як  середньозважена.
Коефіцієнт  детермінації  становить  0,2377,  а  це  означає,  що  23,77%  загальної  дисперсії  виробітку  на  100 машинотонн  обумовлено  кількістю  вантажних  автомобілів,  а  решта  76,23%  зумовлена  іншими  факторами.
Емпіричне  кореляційне  відношення  ( )  показує,  що  залежність  між  виробітком  на  100  машинотонн  і  кількістю  вантажних  автомобілів  середня.
3.3.Ряди  динаміки.
Завдання  3.
А.  Маємо  слідуючі  дані  про  виробництво  основних  видів  продовольчих  товарів  на  душу  населення  в  Україні.
 
Таблиця  8
 Виробництво  продовольчих  товарів  в  Україні
 
Вид  продукції20002001200220032004
Фото Капча