Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика виробництва продовольчих товарів в Рівненській області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

продукції, товарної продукції, реалізованої продукції, обсягу продукції в нормативах собівартості і ватрості обробітку та чистої продукції. Кожен із цих показників має певний економічний зміст, методуку обчислення, а загалом вони становлять систему взаємопов'язаних вартісних показників. Всі ці показники, крім валового обороту, можуть бути розраховані заводськими чи галузевими методами. На практиці найширше застосовуються  показники обсягу продукції, що обчислені  заводським і об'єднанським методами. Це зумовлено тим, що саме вироблена  ними  продукція  включається  в  народногосподарський  оборот.

Порядок  оцінки  і  обліку  окремих елементів продукції регламентується  відповідними  нормативними  документами  Міністерства  статистики України.
 
Товарна, відвантажена і реалізована продукція
Значну  частину  виробленої продукції, а часто й всю  становить  товарна  продукція. Товарне виробництво – це суспільне виробництво, продукти якого виробляють не для особистого споживання  самого виробника,  а для обміну  через  купівлю-продаж (виникло з розвитком  суспільного поділу праці).
Товарна продукція підприємства  чи фірми виражає в грошовій формі обсяг продукції, яка підготовлена в звітному періоді за відпуску за межі  основної  діяльності (для виробничого чи особистого спожавання). Власне кажучи, товарна продукція є частиною валової продукції, яка підготовлена для передачі в народногосподарський оборот, тобто для її реалізації. При визначенні її обсягу  використовують заводський метод.
В товарну продукцію включаються: 
вартість готових виробів, виготовлених у звітному періоді основними, підсобними і побічноми цехами підприємства;
вартість напівфабрикатів власного виробництва і виробів допоміжного виробництва, відпущених у звітному періоді за межі основної  діяльності;
вартість робіт, виконаних на замовлення  зі сторони.
До  складу товарної продукції входить також вартість сировини і матеріалів замовника, якщо підприємство-виробник їх оплатило, вартість капітального і середнього ремонту власного устаткування і транспортних засобів. Як відомо, вартість сировини і матеріалів замовника до складу валової продукції входить незалежно від того, оплачена вона чи ні.
 
2. Кореляційне дослідження
 
Методику кореляційного дослідження розглянемо на прикладі залежності обсягу споживання хліба та хлібопродуктів від обсягу виробництва хліба та хлібопродуктів. Для визначення залежності між названими показниками скористаємось рівнянням прямої:
 , 
де    - вирівняне значення рівня споживання;
  - обсяг виробництва хліба та хлібопродуктів;
  - шукані параметри.
Для спрощення розрахунків складемо наступну таблицю.
Таблиця 1
Розрахункова таблиця для обчислення показників кореляції
 
РокиВиробництво хліба та хлібопродуктів (тон)   
Споживання хліба та хлібопродуктів (кг)   
Розрахункові дані
 
199839471110,4155795984112188,164357598,4123,19
199933806100,8114284563610160,643407644,8112,42
200036545139,2133553702519376,645087064117,63
2001392801261542918400158764949280122,82
200241772127,2174489998416179,845313398,4127,56
Разом190874603,6732416088673781,2823114985,6603,6
Середні38174,8120,721464832177,214756,2564622997,12120,72
 
Параметри рівняння зв'язку визначимо способом найменших квадратів складеної і системи двох рівнянь з двома невідомими:
 ,      де n – кількість років.
Підставивши відповідні дані з таблиці, розв'яжемо дану систему рівнянь:
 
 
Отримаємо наступні значення параметрів:
 = 48,19
 =0,0019
Тоді лінійне рівняння зв'язку між обсягом споживання та обсягом виробництва хліба та хлібопродуктів матиме вигляд:
 
Отже, зі збільшенням виробництва хлібопродуктів на одну тону споживання хліба зростає на 1,9 кг.
Послідовно підставляючи в дане рівняння значення фактичної ознаки  , отримаємо теоретичне значення результуючої ознаки   .
Для вимірювання тісноти зв'язку і визначення його напрямку при лінійній залежності використаємо лінійний коефіцієнт кореляції, який визначається за формулою:
 
Всі дані знаходимо в таблиці 1.
 
Скористаємося іншою формулою:
 
Це означає, що між розміром обсягу споживання та виробництва хлібопродуктів існує тісний ( ) прямий ( >0) зв'язок.
Обчислимо коефіцієнт детермінації як коефіцієнт кореляції в квадраті:
 
Отже, зміни в обсягу споживання хлібопродуктів на 15,21% залежать від обсягу виробництва.
 
Графік залежності обсягу споживання хлібопродуктів від їх виробництва по Рівненській області
 
3. Практична  частина
 
3.1.Завдання  1
 
Вихідні  дані  приймаємо згідно варіанту  22  [21-31]  [46-61].
Дані  про  автотранспортні  підприємства
На  основі  даних  по 25  автотранспортним  підприємствам (АТП)  необхідно  виконати:
Таблиця   2
№ авто
підприємстваКількість вантажних
автомобілівКоефіцієнт використання
вантажівокВиробіток на 100 машинотон т/км
15666162
26280191
35963196
46872178
55268164
64866156
74560126
84762131
92161171
103978159
116561152
123878149
134071154
145370175
157764182
162570142
173462170
183961198
194469156
205372138
216861162
226366167
237077124
242968145
253366140
 
1) Групування  АТП  за  кількістю  вантажних  автомобілів,  виділивши  чотири  групи  з  рівними  інтервалами.  Для  кожної  групи  підрахувати  число  АТП,  питому  вагу  групи  в  загальній  чисельності  АТП,  кількість  вантажних  автомобілів  в  середньому  на  одне  АТП,  середню  продуктивність  та  середній  процент  використання  вантажних  автомобілів. Результати  групування  представити  у  вигляді  таблиці ( оформленої  з  урахуванням  всіх  правил  оформлення  статистичних  таблиць)  і  проаналізувати.
2)  Здійснити  комбінаційний  розподіл  АТП  за  кількістю  вантажних  автомобілів  і  коефіцієнтом  використання  вантажних  автомобілів,  використовуючи  результати  першого  групування  та  утворюючи  чотири  групи  за  другою  ознакою.  Охарактеризувати  одержані  групи  і  підгрупи  рядом  показників,  необхідних  для  аналізу.  Зробити  висновки.
 
Розв'язання:
1) Проведемо  групування  АТП  за  кількістю
Фото Капча