Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні енциклопедії

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
94
Мова: 
Українська
Оцінка: 

та чорно-білих ілюстрацій.

Редакційна колегія: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко О.О. (співголова), Зяблюк М.П. (заступник голови), Карпіловська Є.А. (відповідальний секретар), Вихованець І.Р., Гриценко П.Ю., Єрмоленко С.Я., Задунайська Л.М., Клименко Н.Ф., Мельничук О.С., Німчук В.В., Півторак Г. П., Скляренко В.Г., Ткаченко О.Б.
Украї́нська літерату́рна енциклопе́дія — перше видання узагальненого змісту, започатковане 1988 року, яке всебічно висвітлює історію національної та світової літератури. Із запланованих п'яти томів вийшло три (до літери Н).
Українська літературна енциклопедія містить понад 10 тисяч статей про письменників, критиків, літературознавців, перекладачів, бібліографів, фольклористів, а також про літературні течії, об'єднання, музеї, видавництва, періодичні видання, альманахи тощо. Подаються матеріали з теорії літератури, поетики. Охарактеризовано творчий доробок якнайширшого кола діячів українського красного письменства — від найдавніших часів до наших днів.
Енциклопедію добре ілюстровано. До більшості статей подано чорно-білі та кольорові ілюстрації.
Українська літературна енциклопедія видається видавництвом «Українська енциклопедія» імені Миколи Бажана (Київ) за активної участі наукових співробітників Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Її редакційну колегію спочатку очолював Ігор Дзеверін, нині Микола Жулинський.
1-ий том. А—Г. Київ. Головна редакція УРЕ. 1988. 536 стор., іл. Тираж: 75000. Містить понад 2000 статей.
2-ий том. Д—К. Київ. Головна редакція УРЕ. 1990. 576 стор., іл. Тираж: 75000. Містить 2700 статей.
3-ий том. К—Н. Київ. Українська енциклопедія. 1995. 496 стор., іл. Тираж: 75000. Містить 1997 статей.
Філософський енциклопедичний словник (ФЕС) — однотомний енциклопедичний словник, що містить систематичний виклад філософських знань з позицій сьогодення, а також відомості про творчість визначних філософів минулого і сучасності. Представлені основні філософські напрями, категорії, поняття філософських дисциплін. Призначений для філософів-науковців, студентів, викладачів, а також широкого кола читачів, що вичають філософію і цікавляться нею.
ФЕС містить 1700 статей.
Словник підготовлено великим колективом авторів, основу якого склали науковці з Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України під керівництвом В.І. Шинкарука з залученням спеціалістів як з інших установ України, так і з Польщі та Франції.
Київ, "Абрис", 2002.- 742 с.: - тираж 1000 прим.
Енциклопедія постмодернізму. Київ, Основи. 2003. 504 с.
За редакцією Чарлза Вінквіста та Віктора Тейлора. Переклав з англійської Віктор Шовкун. Науковий редактор перекладу доктор філософських наук Олексій Шевченко.
Універсальне видання, що містить ґрунтовне зібрання відомостей про найістотніші течії новітньої західної думки та про найяскравіших її представників. У виданні з належною повнотою представлено всю множину концепцій, понять і категорій, запропонованих сучасним постмодернізмом, а також біографії чільних філософів і культурологів останніх десятиліть, включно з переліком їхніх найголовніших праць.
«Філософська думка в Україні» — біобібліографічний словник.
Київ. Університетське видавництво "Пульсари". 2002. 244 с., іл. Тираж: 3000.
Авторський колектив: В.С. Горський, М.Л. Ткачук, В.М. Нічик, В.Д. Білодід, Я.М. Стратій, І.Я. Лисий, С.В. Бондар. Відповідальний редактор доктор філос. наук В. С. Горський. Редактор-упорядник М. Л. Ткачук
Біобібліографічинй словник "Філософська думка в Україні" містить понад 150 статей, що відтворюють віхи життя та творчості провідних діячів філософської культури України Х-XX ст., висвітлюють їхній філософський доробок і стан його наукової дослідженості. За кількістю охоплених персоналій і широтою бібліографічного матеріалу пропоноване видання не має аналогів у філософській довідковій літературі.
Енциклопедія політичної думки. Київ. Дух і Літера. 2000.
"Енциклопедія політичної думки" Я. Міллера - одна з найавторитетніших і найпопулярніших європейських енциклопедій сучасності. Вдала ідея авторів поєднати в одній книжці філософію історії, історію політичної думки, історію права та філософію права, соціальну філософію та соціологію політики робить її необхідною як для дослідників минулого, так і для акторів сучасної політики. З виходом "Енциклопедії політичної думки" українською мовою вітчизняний читач чи не вперше отримує можливість осягнути систему понять наук, що вивчають політику. Найперше, ця система включає добірку статей про основоположні категорії політичних наук: бюрократію, владу, громадянство, законність і далі за алфавітом. Енциклопедія дає визначення цих понять (категорій) та необхідні історичні та філософські коментарі до них. Особливу увагу в Енциклопедії приділено статтям про основні ідеології сучасності: лібералізм, націоналізм, націонал-соціалізм, консерватизм [29, 76].
Кожна з ідеологій представлена як певна система цінностей, надані довідки про історію формування ідеологій, позначені ролі цих ідеологій сучасному світі. В "Енциклопедії політичної думки" також вміщено добірку статей, що висвітлюють історію політичної думки в світі. Це, в першу чергу, статті про історію політичної думки Риму, Відродження, Реформації.
Юридична енциклопедія — перша в Україні багатотомна систематизована наукова робота про державу і право. Спільна робота Інституту держата і права ім. Корецького, Національної академії наук України та видавництва Українська енциклопедія. Складається з шести томів. Загальна кількість статей — 10006. Розрахована на широке коло читачів.
З часу прийняття Україною незалежності у 1991 році постала необхідність у зібранні та систематизації знань з юридичної науки, в умавах вільної та демокричної діяльності наукових установ України. Тож, керуючись необхідністю створення великого ґрунтовного видання Президія Національної Академії наук України видала постанову «Про підготовку фундаментальної Юридичної енциклопедії» від 8.IX 1993. Необхідність видання такої праці і забезпечення фінансової підтримки змусило Кабінет Міністрів України видати постанову «Про держану підтримку видання «Юридичної енциклопедії» від 29.II 1996. Таким чином у справу створення енциклопедії доєднались і органи
Фото Капча