Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні та практичні аспекти аналізу фінансових результатів банку та вдосконалення методик аналізу ПАТ ”Альфа – Банк”

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи аналізу фінансових результатів банків України
1.1 Сутність та завдання аналізу фінансових результатів комерційних банків
1.2 Основні методики аналізу ефективності результатів банківської діяльності
Висновки до Розділу І
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансових результатів Альфа-банку
2.1 Оцінка доходів та витрат ПАТ ’’Альфа – Банк’’: факторний та коефіцієнтний аналізи
2.2. Аналіз результатів роботи ПАТ ’’Альфа – Банк’’ за період 01. 01. 2010-01. 07. 2012 рр
2.3 Світовий досвід оцінки ефективності результатів роботи комерційних банків
Висновки до Розділу ІІ
РОЗДІЛ 3. Основні напрями вдосконалення методики аналізу фінансових результатів Альфа-банку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Сьогодні в конкурентному середовищі, що склалося на ринку банківських послуг, зростає зацікавленість клієнтів та власників банку щодо якості фінансового стану банківської установи. Тому, стабільність діяльності банку стає першочерговим питанням. Фінансовий результат є важливою категорією, що характеризує стійкість та надійність комерційного банку. Він необхідний для створення резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються. 
В умовах підвищення внутрішніх вимог до ефективності діяльності банківської системи України суттєво зростає значення і роль аналізу фінансових результатів. Дослідження теоретичних матеріалів, розробка нових та удосконалення існуючих методик аналізу доходів, витрат і прибутку дозволить підвищити ефективність функціонування як окремих фінансових установ, так і банківської системи України в цілому. Зарубіжні методики аналізу фінансових результатів банку в вітчизняних умовах недостатньо ефективні. Тому для українських банків дуже актуальним є питання розробки і застосування ефективних методів аналізу фінансових результатів відповідно до сучасних умов. 
Основи аналізу результатів діяльності банків широко представлені в іноземній та вітчизняній економічній літературі в працях І. Ансоффа, І.А. Бланка, А.Г. Грязнова, Л.М. Красавіна, Л.П. Кролевецької, О.І. Лаврушина, П. Роуза, І. Шумпетера, М. Ерхардта, А.М. Герасимовича, І.М. Парасій-Вергуненка, В. М. Кочеткова та багатьох інших. Але невисвітленими залишаються питання щодо удосконалення методичних підходів до аналізу фінансових результатів діяльності банків, що дасть можливість пошуку резервів підвищення ефективності діяльності банку. 
Об*єктом курсової роботи є дослідження аспектів формування фінансових результатів діяльності комерційного банку. 
Предметом дослідження є фінансові результати діяльності ПАТ ”Альфа – Банк” та їх ефективність. 
Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: метод групування для виділення груп банківських доходів та витрат; метод порівняння; графічний і табличний метод для наочного представлення результатів аналізу фінансового стану банку, статистичний аналіз при визначенні тенденцій в показниках прибутковості ПАТ ”Альфа – Банк”. 
Метою курсової роботи є вивчення теоретичних і практичних аспектів аналізу фінансових результатів банку та вдосконалення методик аналізу. 
Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
1) з’ясувати сутність прибутку як економічної категорії; 
2) визначити сутність аналізу доходів та витрат комерційного банку; 
3) розглянути основні методики оцінки ефективності діяльності банку; 
4) здійснити аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ ”Альфа – Банк”; 
5) здійснити факторний та коефіцієнтний аналіз доходів і витрат; 
6) проаналізувати світовий досвід аналізу фінансових результатів; 
7) запропонувати шляхи вдосконалення існуючих методик аналізу на прикладі ПАТ ”Альфа – Банк”. 
Інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, монографічні роботи і статті вітчизняних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань аналізу фінансових результатів банку, фінансова та статистична звітність ПАТ ”Альфа – Банк”. 
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу фінансових результатів банків україни
 
1.1 Сутність та завдання аналізу фінансових результатів комерційних банків
 
Фінансовий стан комерційних банків характеризується такими показниками, як доходи, витрати, прибуток (збиток) – різниця між доходами і витратами та чистий прибуток – після сплати податку. 
Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банку є одним з найважливіших напрямків в його роботі. Оцінка доходів, витрат і прибутковості дає можливість вивчення результатів діяльності банку, а отже, і оцінки ефективності його як комерційного підприємства[20, c. 63]. Зміст аналізу фінансових результатів діяльності банку полягає в тому, що його результати дозволяють керівництву банку розробляти відповідну політику надання послуг, виявити недоліки в поточній діяльності, розробити рекомендації щодо їх усунення. Однак необхідність цього аналізу зумовлюється значенням прибутку не тільки для банку, а й для всіх учасників економічного процесу. Акціонери зацікавлені в прибутку як в доході на капітал, що ними інвестований. Прибуток приносить вигоди вкладникам, бо, завдяки збільшенню резервів і підвищенню якості послуг, формується більш стабільна, надійна і ефективна банківська система[11, c. 216]. Позичальники опосередковано зацікавлені в достатньому прибутку банків, оскільки спроможність банку надавати кредити залежить від розміру і структури його капіталу. 
Метою аналізу фінансових результатів діяльності банку є визначення можливостей збільшення абсолютної величини прибутку, виявлення невикористаних резервів підвищення його рентабельності на основі ефективного управління доходами і витратами. В результаті проведеного аналізу формуються рекомендації керівництву банку щодо проведення відповідної політики в області пасивних і активних операцій. 
Аналіз результативності банківської діяльності починається з аналізу доходів і витрат, а закінчується дослідженням прибутку. Завданнями такого аналізу є: 
- визначення постатейної структури доходів і
Фото Капча