Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія держави і права

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1.Поняття та класифікація юридичних наук.
 
Наука – сфера людської діяльності, що передбачає отримання нових знань про суспільство, природу чи техніку.
В залежності від особливостей діяльності людини та змісту відносин, що виникають в суспільстві, науки прийнято класифікувати на три групи: 
 1. технічні;
 2. природничі;
 3. суспільні;
 
 
Технічні науки – система знань, що визначає закономірності взаємодії людини та технічних засобів.
Природничі науки – система знань, що визначає закономірності функціонування людини як живої істоти та взаємодії людини та живої природи.
Суспільні науки - система знань, що визначає закономірності функціонування суспільства та діяльності особи як суспільної одиниці.
В системі суспільних наук розрізняють:
 • філософія;
 • історія;
 • соціологія;
 • психологія;
 •   юридична наука; 
 
 
 
 
Юридична наука є суспільною, оскільки предметом її вивчення є держава і право як суспільні категорії.
Держава і право мають багатоаспектну структуру, тому їх вивчення визначає необхідність існування системи юридичних наук, що можуть бути розділені на три групи:
 • Загальнотеоретичні (теоретикоісторичні) науки, предметом вивчення яких є загальні закономірності виникнення, становлення, функціонування, розвитку та вдосконалення держави і права. Серед них:
 • теорія держави і права;
 • історія держави і права;
 • історія політичних і правових вчень;
 • філософія права;
 • політологія.
 
 
 
 
 
Галузеві науки. Предметом їх вивчення є особливості державно-правового впливу на певну сферу суспільних відносин, що здійснюється завдяки наявності чітко визначеного предмету та методу регулювання. Серед них:
 • конституційне право;
 • адміністративне право;
 • сімейне право;
 • земельне право;
 • кримінальне право;
 • процесуальне право;
 • виправно-трудове право;
 • екологічне право і т. д.
 
 
 
 
 
 
 
Спеціально-прикладні науки – різновид юридичних наук, предметом вивчення яких є можливості використання знань неюридичного характеру в процесі вирішення конкретних юридичних справ. Серед них:
 • судова медицина;
 • юридична психологія;
 • правова соціологія;
 • правова статистика;
 • судова психіатрія;
 • кримінологія;
 • криміналістика.
 
 
 
 
 
 
Отже, юридична наука є різновидом суспільної, що завдяки своєму комплексному характеру найбільш повно досліджує державно-правові явища.
 
 
 
3. Предмет теорії держави та права і його особливості.
 
Предметом науки є система категорій чи відносин, які досліджуються наукою з метою отримання певного приросту знань.
Предметом теорії держави і права є загальні закономірності зародження, виникнення, функціонування та вдосконалення держави і права.
Оскільки теорія держави і права характеризується як самостійна юридична наука, то її предмету властиві певні особливості, що визначають його своєрідність.
 1. Оскільки держава і право функціонують в рамках суспільства і взаємодіють з ним, а суспільство розвивається за певними законами та закономірностями, то предметом теорії є вивчення тих закономірностей суспільного розвитку, що безпосередньо випливають на державу та право.
 2. Теорія вивчає закономірності, що мають об’єктивний характер. Вони визначаються впродовж тривалого періоду розвитку державності і залежать від рівня розвитку суспільних відносин.
 3. Закономірності, що вивчаються теорією, мають загальний характер. Вони характеризують державу і право як логічно завершені явища, не враховуючи історичних та національних особливостей певної держави.
 4. Оскільки основу будь-якого суспільства складають економічні відносини, то предметом теорії є визначення взаємодії державно-правових інститутів та економічних відносин.
 5. Окрім держави існує система органів та організацій що приймають участь у розробці, прийнятті та реалізації політичних рішень. Ці організації складають поняття політичної системи. І предметом теорії є визначення взаємодії держави та інших елементів політичної системи в процесі реалізації владних повноважень.
 6. Оскільки держава і право регламентують суспільні відносини як самостійно так і в процесі взаємодії між собою, то закономірності, що вивчаються теорією, можуть бути притаманні як державі і праву одночасно, так і окремо кожній з цих категорій.
 7. Регулююча функція держави і права визначає необхідність упорядкування відносин між людьми. Тому предметом теорії держави і права є визначення ступеню впливу державно-правових інститутів на особистість. Саме теорія вивчає такі категорії як закон, законність, правовідносини, громадянство, правосвідомість, правова культура, правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність.
 8. Оскільки держава і право є динамічними явищами що постійно розвиваються, то теорія вивчає закономірності та перспективи їх розвитку (правова держава, громадянське суспільство).
 9. Отже, теорія держави і права є суспільною юридичною наукою і належить до загальнотеоретичних юридичних наук.
 
 
4. Методи пізнання  держави і права: поняття та різновиди.
 
Самостійність будь-якої з юридичних наук визначається за двома критеріями:
 1. предмет дослідження;
 2. метод дослідження.
 
Метод дослідження – система способів та прийомів, за допомогою яких досліджується предмет науки.
Сукупність методів складає поняття “методологія”.
Методологія юридичної науки складається з трьох груп методів:
 1. Загальнонаукові;
 2. Спеціальнонаукові;
 3. Приватнонаукові.
 
5.Загальнонаукові методи дослідження держави і права.
 
Загальнонаукові методи – це способи, що характеризують процес дослідження будь-яких явищ. Вони використовуються всіма науками, а в юридичній складають поняття “філософський рівень юриспруденції”.
Роль теорії держави і права в процесі використання загальнонаукових методів зводиться до надання їм юридичного змісту.
Серед загальнонаукових методів розрізняють:
 1. Матеріалістичний, що визначає залежність державно-правових інститутів від рівня розвитку матеріальної основи суспільства. Застосовується в процесі вивчення співвідношення держави, права та економічних відносин.
 2. Ідеалістичний – характеризує державу і право як першооснову розвитку суспільства. Застосовується в процесі дослідження впливу держави на суспільство, на суспільні інститути.
 3. Діалектичний . Характеризує
Фото Капча