Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія держави і права

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

надання суспільству рис системності та створює умови щодо подальшого вдосконалення суспільних відносин.

 
Основним засобом забезпечення суспільної влади в додержавному суспільстві були соціальні норми.
Соціальні норми – правила поведінки, що певним чином встановлюються та забезпечуються, мають певний ступінь обов’язковості і існують з метою визначення найбільш стійких аспектів взаємовідносин між людьми.
Соціальні норми додержавного суспільства характеризуються певними рисами:
 1. Вони існують у формі звичаїв та традицій, тобто правил поведінки, що усвідомлюються людьми та передаються з покоління в покоління. Вони мають характер мононорм, тобто одна і та ж норма регламентує невизначену кількість суспільних відносин, що належать до різних сфер;
 2. Як правило, існували у свідомості і мали усний характер;
 3. Процес виконання норм забезпечувався всім суспільством;
 4. Норми вдосконалювались з процесом вдосконалення суспільних відносин;
 5. Невиконання норм не передбачало наявності відповідальності;
 6. Мали єдиний зміст, тобто права і обов’язки суб’єктів не були відокремлені.
Отже, норми додержавного суспільства мали соціальний зміст і були основним засобом провадження та реалізації рішень суспільної влади.
 
9.Причини виникнення держави.
 
Причини виникнення держави – це умови розвитку суспільства, що спричинили необхідність вдосконалення методів управління та виникнення в рамках суспільства державної його організації.
Причини виникнення держави поділяють на дві групи:
Загальні, що визначають основні закономірності виникнення будь-якої держави та характерні для державотворення в рамках будь-якого суспільства;
Особливі, що відображають своєрідність процесу виникнення однієї держави чи групи держав.
Оскільки основною умовою виникнення держави є розвиток суспільних відносин, то загальні причини класифікують за сферами життєдіяльності суспільства:
Економічні. Це умови розвитку матеріальних відносин в суспільстві, що спричинили необхідність їх державно-правового закріплення та охорони. Серед них:
 • розподіл праці;
 • поява надлишкового продукту;
 • можливість купівлі-продажу праці;
 • поява приватної власності та необхідність забезпечення інтересів власника.
 
 
 
Політичні. Це умови ускладнення суспільних відносин, що визначили необхідність їх єдиного регламентування. Серед них:
 • поділ суспільства на соціальні групи;
 • поява різноманітних соціальних інтересів;
 • необхідність врівноваження цих інтересів та надання владі вождя певних рис професіоналізму.
 
 
Соціальні. Це умови, що визначили неможливість існування родоплемінної організації суспільства в нових історичних умовах. Серед них:
 • ускладнення взаємовідносин між людьми;
 • неефективність управління в рамках сім’ї та необхідність закріплення прав і свобод, що належать окремому індивіду.
 
Психологічні. Умови, що визначили особливості розвитку психології людини. Серед них:
 • поява відчуття провини;
 • поділ свідомості на права і обов’язки та необхідність гарантування закріплених на рівні суспільства прав.
 
Культурні. Умови, що відобразили рівень духовного розвитку суспільства. Серед них:
 • поява релігії та письма, а також необхідності спілкування не лише в рамках соціальних одиниць суспільства, а й за їх межами.
 
Серед особливих причин розрізняють три форми виникнення держави:
Афінська. Сутність її полягає у визначенні процесу виникнення держави як боротьби інтересів соціальних груп, що утворюють основні класи суспільства (класична);
Римська. Характеризує процес виникнення держави як боротьбу соціальних інтересів різноманітних груп, що не становлять основних класів суспільства;
Германська. Відповідно до неї, виникнення держави пов’язується з процесом загарбання інших територій та необхідністю управління ними.
 
10. Поняття та ознаки держави.
 
Держава як особлива форма організації суспільства характеризується у двох аспектах:
 1. Теоретичному, що визначає державу як юридичну категорію;
 2. Функціональному, що визначає державу як засіб управління та здійснення політичної влади в суспільстві.
 
Як юридична категорія держава характеризується наявністю певних ознак, що відрізняють її від влади додержавного суспільства, а також від інших соціальних утворень, що існують в рамках державного суспільства.
Ознаки держави поділяють на основні та факультативні.
Відсутність хочаб однієї з основних ознак не дає можливості характеризувати суспільні утворення як держави.
Факультативні ознаки мають доповнюючий характер та конкретизують основні.
 
Основні ознаки держави:
 1. Територія.
 2. Суверенітет.
 3. Наявність системи органів, установ та організацій, що створюються державою для виконання її функцій та об’єднуються поняттям “механізм держави”. Частина державних органів, що наділені владними повноваженнями, складає поняття “аппарат держави”, який входить в структуру механізму держави.
 4. Наявність політичної публічної влади.
 5. Політичний характер влади визначає ступінь обов’язковості державно-владних рішень. Вони є загальнообов’язковими, виконуються всіма суб’єктами та забезпечуються можливістю застосування примусових заходів.
 6. Публічний характер влади визначає ступінь її поширеності на населення держави. Лише державна влада поширюється на всіх суб’єктів, надаючи відносинам між ними упорядкованого характеру шляхом надання їм певних прав чи покладання на них певних обов’язків.
 7. Наявність можливості розробляти, приймати чи санкціонувати правові норми, що закріплюють повноваження державних органів та гарантують виконання обов’язків  держави щодо особи.
 8. Можливість встановлювати форми та види податків з метою утримання державних органів та виконання загально-соціальних ьфункцій.
 
Факультативні ознаки держави.
 1. Наявність громадянства;
 2. Наявність грошової одиниці;
 3. Наявність кордону;
 4. Наявність збройних сил;
 5. Наявність символіки;
 6. Визнаність держави світовим співтовариством;
 7. Наявність чітко визначеної політики.
Отже,  держава – особлива організація суспільства, що характеризується суверенітетом, який поширюється на певну, чітко визначену територію, характеризується наявністю політичної публічної влади, яка здійснюється в процесі реалізації повноважень державними органами, надає своїм рішенням правової форми та існує за рахунок податків і зборів з населення.
 
11.Поняття та компоненти суверенітету держави.
 
Суверенітет – це політико-правова характеристика державної влади, що
Фото Капча