Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія держави і права

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

визначає її політичний характер та закріплюється шляхом прийняття конституційного закону.

Розрізняють три поняття суверенітету:
 • національний;
 • народний;
 • державний.
 
 
 
Зміст державного суверенітету розкривається в його чотирьох компонентах:
 
I.Верховенство влади, тобто її універсальність, що характеризує неможливість існування на території держави більш ніж однієї державної влади, а також можливість держави визнати незаконними рішення будь-якої іншої з суспільних влад;
II.Єдність – наявність єдиного змісту влади (державної, політичної, публічної) з одночасним розподілом влади відповідно до функціонального призначення органів, що її здійснюють;
III.Незалежність – можливість держави самостійно вирішувати проблеми внутрішнього і зовнішнього характеру засновуючись на принципах національної та міжнародної систем права;
IV.Неподільність – можливість держави самостійно вирішувати питання щодо участі в міждержавних утвореннях, визначати принципи поділу території та статус адміністративних одиниць.
 
 
12.Поняття та ознаки правової держави.
 
Правова держава – це держава, в якій владні повноваження здійснюються в рамках і на основі законів нею ж прийнятих.
Ознаки правової держави.
Верховенство права:
 • в системі нормативно-правових актів;
 • над інтересами держави.
 • Законодавче регулювання найважливіших сфер життєдіяльності суспільства.
 • Здійснення влади на основі принципу її розподілу на законодавчу, виконавчу, судову.
 • Взаємна відповідальність держави і особи.
 • Висока якість законодавства, що виключає прогалини та юридичну неточність.
 • Високий ступінь захищеності особи.
 • Наявність спеціальних органів, що здійснюють нагляд за конституційністю законодавства.
 • Високий рівень правової культури та правосвідомості громадян.
 
 
13.Теорії походження держав.
 
Теорії походження держави – система поглядів суб’єктивного характеру на питання про виникнення держави та її призначення в суспільстві.
 • Теологічна (Фома аквінський). Держава створена Богом.
 • Договірна.
 • Патріархальна (продукт розвитку сім’ї).
 • Насильства.
 • Марксистсько-ленінська.
 • Космічна.
 • Технократична.
 • Теорія магії (Джон Фрезер).
 • Географічного детермінізму.
 • Демографічна.
 • Гідравлічна (іригаційне землеробство).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Поняття та ознаки громадянського суспільства.
 
Суспільство, в рамках якого функціонує держава, прийнято називати громадянським. Для визначення рівня розвитку цього суспільства визначають риси громадянського суспільства, наявність яких в реальному суспільстві свідчить про його розвинутість.
Громадянське суспільство – це співтовариство вільних і незалежних громадян, кожному з яких надаються рівні можливості та покладаються рівні обов’язки.
 
Ознаки громадянського суспільства.
 1. Людина, її права та свободи становлять основну цінність держави;
 2. Наявність реальних механізмів реалізації норм, що приймаються державою;
 3. Можливість вільного вибору сфери трудової діяльності, що засновується на принципі рівноправності праці;
 4. Наявність механізмів соціального захисту;
 5. Наявність структур, що реально відображають суспільні інтереси;
 6. Наявність системи права, що відповідає загальнолюдським цінностям;
 7. Реальна можливість захисту прав суб’єктів;
 8. Пріорітет інтересів суспільства над інтересами держави;
 9. Наявність реальних механізмів впливу на політику держави з боку суспільства.
СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ “ЛЮДИНА” – “ОСОБА” – “ГРОМАДЯНИН”.
Функціонування держави в рамках суспільства визначає необхідність дослідження основного елементу суспільства – людини та особливостей її взаємодії з такими утвореннями як суспільство та держава.
Людина – біологічна категорія, що надає можливість віднести певну живу істоту до людського роду. Для людини характерні:
 1. Особливість фізіологічної будови (структури);
 2. Наявність мови;наявність усвідомлених інстинктів;
 3. Можливість до самоорганізації.
 
15. Характерні ознаки особи.
 
З виникненням суспільства біологічна категорія “людина” набирає соціального змісту і перетворюється в категорію “особа”.
Особа – людина, що має історично зумовлений ступінь розвитку, а також користується правами, що надаються суспільством, чи виконує обов’язки, що ним покладаються.
Для особи є характерними наступні риси:
 1. Розумність – здатність мислити і приймати усвідомлені, а не інстинктивні рішення.
 2. Індивідуальність – наявність певних характеристик, які вирізняють особу з маси інших людей.
 3. Свобода – можливість вибору того варіанту поведінки, з встановлених суспільством, що задовільняє інтереси особи та не порушує прав інших суб’єктів.
 4. Відповідальність – можливість розуміти значення своїх дій та керувати ними, а також можливість виконання обов’язку щодо відповідальності перед суспільством у випадку порушення прав інших осіб чи невиконання власних обов’язків.
З виникненням держави категорія “людина” набирає політичного змісту і перетворюється у категорію “громадянин”.
Громадянин – це людина, що належить до постійного населення держави та користується захистом з її боку.
Для громадянина характерні слідуючі риси:
 1. Належність до постійного населення держави.
 2. Наявність юридично гарантованих прав та обов’язків.
 3. Можливість користуватися правом на захист своїх інтересів як всередині держави, так і за її межами.
 4. Необхідність нести юридичну відповідальність у чітко визначених державою випадках.
 
16. Правовий статус: поняття, зміст, структура.
 
Місце особи в суспільстві, а громадянина в державі визначається категорією “правовий статус”. Це складне юридичне поняття, що має зміст та структуру.
Змістом правового статусу є права та обов’язки суб’єктів.
Право – міра можливої поведінки, що надається для реалізації інтересів конкретного суб’єкта. Оскільки це право надається конкретному суб’єкту, то воно називається суб’єктивним.
Обов’язок – міра необхідної поведінки, що встановлюється з метою забезпечення реалізації суб’єктивного права. Оскільки обов’язки мають правову форму закріплення, вони називаються юридичними.
Класифікації прав і обов’язків:
 • конституційні права і оболв’язки;
 • закріплені галузевим законодавством.
 • Загальні;
 • Спеціальні.
 • Соціально-економічні;
 • Політичні;
 • Соціально-культурні;
 • Особисті;
 • І т. п.
 
Структуру правового статусу складають три елементи:
 
 1. Можливість мати права та обов’язки (правоздатність).
 2. Можливість власними діями виконувати обов’язки та реалізовувати права (дієздатність).
 3. Можливість самостійно нести відповідальність у випадку невиконання обов’язків (деліктоздатність).
Фото Капча