Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія держави і права

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

його місце і роль у державному апараті а також порядок його взаємовідносин з іншими державними органами і організаціями;

 • Надання державним органам повноважень державно-владного характеру.
 •  
  27. Класифікація органів держави.
   
  Органи держави класифікують по шести основним критеріям:
  I.За роллю і місцем в системі державного апарату:
  • первинні, що утворюються шляхом безпосередніх виборів населенням;
  • вторинні, що утворюються первинними і їм підзвітні.
   
  II.За напрямком та змістом діяльності:
  • органи державної влади;
  • глава держави;
  • органи державного управління;
  • судові органи;
  • контрольно-наглядові органи.
   
   
   
   
  III.За способом утворення:
  • ті, що обираються;
  • ті, що призначаються;
  • ті, що передаються у спадок.
   
   
  IV.За часом функціонування:
  • постійні органи, що виконують основні функції держави та існують тривалий історичний період;
  • тимчасові, що створюються для виконання одноразових завдань.
   
  V.За складом та способом прийняття рішень:
  • єдиноначальні, рішення від імені яких приймаються керівником;
  • колегіальні, рішення яких приймаються в процесі обговорення шляхом голосування.
  • VI.За територією, на яку поширюються рішення:
  • центральні органи, рішення яких поширюються на всю територію;
  • місцеві органи, рішення яких поширюються на адміністративну одиницю;
  • локальні органи, рішення яких поширюються на певні підприємства, установи чи організації.
  Найбільш поширеною є класифікація державних органів на законодавчі, виконавчі та судові.
  Законодавчі:
  • обираються населенням;
  • здійснюють повноваження по прийняттю актів вищої юридичної сили;
  • діють колегіально;
  • мають виключні повноваження (ст 93 КУ).
   
   
   
   
  Виконавчі:
  • здійснюють виконаві повноваження, тобто конкретизують норми законів та реалізують їх на практиці;
  • здійснюють розпорядчі повноваження, тобто самостійно визначають структуру своїх органів;
  • приймають нормативні акти на основі, на виконання і у відповідності до законів;
  • складають систему вищих центральних та місцевих органів;
  • функціонують за принципом подвійного підпорядкування (органу що створив та вищестоящому органу).
   
   
   
   
   
  Судові:
  • здійснюють особливу діяльність – правосуддя;
  • незалежні і підкорюються тільки закону;
  • приймають рішення в особливій формі (постанови, вироки, рішення);
  • діють в особливих процесуальних формах;
  • їх рішення можуть бути оскаржені чи опротестовані.
   
   
   
   
   
  28. Органи держави та самоврядування: співвідношення.
   
  Орган держави – основна структурна одиниця механізму держави, що визначається як колектив службовців, створений державою з метою реалізації державних функцій.
  Орган самоврядування – структура, що надає можливість населенню певної адміністративної одиниці самостійно вирішувати питання місцевого характеру.
   
  Спільні риси:
   
  1. Виконують функції по управлінню суспільством;
  2. Передбачені законодавчо;
  3. Приймають рішення нормативного характеру, які в разі протиріччя Конституції можуть бути певним чином скасовані;
  4. Мають нормативно закріплену компетенцію;
  5. Діють у чітко визначеній сфері;
  6. Формуються у встановленому законом порядку;
  7. Функціонують на основі принципу розподілу повноважень.
  Відмінні риси:
  Органи самоврядування
   
  1. Формуються шляхом виборів, призначення чи затвердження;Обираються населенням;
  2. Рішення поширюються на всю територію;Рішення поширюються на адміністративну одиницю;
  3. Складаються із службовців, що виконують свої повноваження на професійній основі;Діяльність не має професійного характеру;
  4. Діють за принципом розподілу влади, що закріплюється конституційно.Можуть із врахуванням особливостей певної місцевості на підставі договору перерозподіляти між собою повноваження;
  5. Порядок прийняття рішень є колегіальним чи одноособовим;Рішення приймаються шляхом голосування;
  6. Реалізують повноваження безпосередньо;Можлива реалізація повноважень через представників чи обрані органи;
  7. Фінансуються за рахунок держбюджету;Фінансову основу становлять місцеві бюджети та позабюджетні фонди;
  8. Діють від імені держави;Не мають державно-владного характеру;
  9. Виконавчі органи складають самостійну частину держапарату;Виконавчі органи формуються керівництвом органів самоврядування;
  10. Мають можливість делегувати деякі виконавчі повноваження органам самоврядування;Делегування повноважень державним органам є неможливим.
   
  29. Поняття та елементи форми держави.
   
  Держава характеризується не лише наявністю певного змісту, який складають функції та структури, що складають механізм держави, а й наявністю зовнфшньої форми прояву своєї діяльності.
  Форма держави – це такий устрій держави, в якому виявляються основні формальні характеристики держави і який забезпечує організацію державної влади, а також визначає способи та прийоми реалізації владних повноважень.
  Форма держави дає можливість визначити структурну, територіальну та політичну організацію влади.
   
  Форма держави складається з трьох основних елементів:
  а) форма державного правління, що визначає порядок утворення та організації вищих органів влади та управління.
  Цей елемент дає можливість:
  визначити структуру вищих органів влади держави;
  визначити порядок утворення цих органів;
  визначити порядок розподілу повноважень між вищими органами;
  дати характеристику взаємодії вищих органів влади в процесі здійснення владних повноважень.
  б) форма державного устрою – спосіб територіальної організації влади держави, що характеризує порядок взаємодії центральних, регіональних та місцевих влад.
  Цей елемент характеризують:
  принцип розподілу держави на складові частини;
  характер управлінської функції держави, тобто способи організації населення на певних територіях;
  можливості врахування інтересів національних меншин шляхом надання території, де вони проживають, певних пільг по територіальному самоврядуванню;
  можливості характеризувати взаємовідносини між різними рівнями владних органів.
  в) політичний режим – сукупність способів та методів за допомогою яких здійснюється політична влада.
  Цей елемент характеризує:
  способи взаємодії держави з населенням;
  політичний статус громадських об’єднань;
  роль державних органів в процесі управління населенням;
  співвідношення правових та позаправових методів в процесі здійснення влади;
  рівень ідеологічного тиску на населення в процесі реалізації державно-владних повноважень
   
  30. Характеристика держав за формою правління.
   
  Фото Капча