Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія держави і права

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Різноманітність напрямків державно-владної діяльності дає можливість класифікувати функції держави за різними критеріями:

I.За територією здійснення:
 • зовнішні;
 • внутрішні.
 
II.За періодом здійснення:
 • постійні;
 • тимчасові.
 
III.За соціальним призначенням:
 • загальносоціальні, що пов’язані з виконанням завдань, які відповідають природі суспільства;
 • специфічні функції, що забезпечують ліквідацію протилежностей між чиновництвом та населенням.
 
IV.За характером:
 • відкриті, що визнаються публічно і виконуються офіційно;
 • латентні, що здійснюються з метою приховування реальної сутності держави.
 
V.За сферами:
 • політичні;
 • економічні;
 • гуманітарні.
 
 
VI.За основним змістом:
 • загальносуспільні, основним призначенням яких є забезпечення існування та благополуччя суспільства (надання соціальної допомоги, соціальні прграми та ін.);
 • класові функції, що відображають інтереси тієї соціальної групи, яка здійснює владні повноваження (забезпечення інтересів еліти позаекономічними чи примусовими методами, конституційне изакріплення привілеїв та можливість забезпечити виконання інтересів за допомогою примусу);
 • національні, що характеризуються як діяльність держави, що націлена на збереження і розвиток національної культури, традицій та мови певного етносу (захист інтересів нації, яка створила державу, тих, що знаходяться за межами держави і т .п.).
 
 
VII.відповідно до принципу розподілу влади:
 • законодавчі;
 • виконавчі;
 • судові;
 • інформаційні (мають на меті цілеспрямовану інформованість населення щодо форм суспільної свідомості, що є необхідною умовою для функціонування інших гілок влади).
 
 
 
 
22. Співвідношення функцій та завдань держави.
 
Функції держави реалізуються як засоби реалізації її завдань. Це визначає необхідність визначення їх співвідношення.
Завдання і функції держави мають як спільні, так і відмінні риси.
 
Спільні риси:
 
 1. Розкривають соціальне призначення держави;
 2. Певним чином закріплені;
 3. Здійснюються у чітко визначених формах;
 4. Залежать від рівня розвитку суспільства та держави;
 5. Змінюються від характеру дії політичних, економічних, соціальних, науково-технічних та інтелектуальних факторів;
 6. Відображають процес еволюційного розвитку держави.
 
Відмінні риси:
Функції держави
 
 1. Визначають зміст діяльності держави;Є засобом реалізації завдань;
 2. Мають програмний характер;Мають прикладний характер;
 3. Стосуються лише найважливіших сфер життєдіяльності суспільства;Стосуються всіх сфер суспільного життя;
 4. Закріплюються конституційно;Закріплюються за допомогою законів та підзаконних актів;
 5. Можуть лише декларуватися;Є конкретними і повинні реалізовуватися;
 6. Форми та методи здійснення не чітко визначені;Форми та методи здійснення мають конкретний зміст і закріплюються нормативно;
 7. Мають стабільний характер і змінюються в залежності від суттєвих факторів (зміна сутності держави чи її форми).Діє механізм оновлення функцій, що залежить від суб’єктивних факторів.
 
23. Форми та методи здійснення функцій держави.
 
Функції держави здійснюються в чітко визначених формах та специфічними методами.
Форми здійснення функцій – це реальні можливості забезпечення умов для діяльності держави, що надають можливість визначити характер взаємодії держави та правових інститутів.
Розрізняють три форми здійснення функцій держави:
 1. Правотворча, тобто діяльність держави по розробці та прийняттю правових приписів, що визначають зміст функцій держави;
 2. Правореалізаційна – діяльність спеціальних державних органів по конкретизації та виконанню приписів, що прийняті державою, шляхом видання індивідуальних нормативних актів;
 3. Правоохоронна. Змістом є державна діяльність, що виявляється в контролі за виконанням чи дотриманням норм і застосуванні примусових заходів до правопорушників.
Функції держави здійснюються певними способами, які визначаються як методи:
 1. метод переконання – здійснення функцій шляхом правового виховання громадян та проведення превентивних заходів;
 2. Метод заохочення, що здійснюється шляхом впровадження державою певного досвіду, що дав позитивні результати, а також передбачає певні пільги суб’єктам які не вчиняють правопорушень;
 3. Примусові методи – застосування до осіб, які вчинили правопорушення, певного покарання, метою якого є попередження правопорушень, виховання правопорушників та відшкодування нанесених державним інтересам збитків.
 
24. Поняття та елементи механізму держави.
 
Механізм держави – це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і реалізують функції.
 
25. Співвідношення апарату та механізму держави.
 
Частина державних організацій (саме державні органи) наділяються владними повноваженнями, за допомогою яких здійснюється управління в суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина відображається окремим поняттям – “апарат держави”.
Апарат держави є частиною механізму держави.
 
26. Орган держави: поняття та риси.
 
Орган держави – це структурований і організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців (або депутатів Рад), який наділений державними владними повноваженнями, здійснює державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до його призначення.
Наявність владних повноважень означає, що орган держави здатний встановлювати обов’язкові правила поведінки, тобто юридичні норми і індивідуальні акти і домагатись за допомогою встановлених законом засобів їх здійснення.
Органи держави мають загальні і специфічні ознаки.
 
До загальних ознак можна віднести:
 1. Всі органи держави, що створюються відповідно до закону шляхом безпосередньої чи представницької демократії, покликані виконувати передбачені законом функції;
 2. Мають державно-владні повноваження;
 3. Діють у встановленому порядку;
 4. Взаємопов’язані відносинами субординації;
 5. Всі разом створюють одну цілісну систему що називається апаратом держави.
Специфічними рисами, тобто такими, що відокремлюють державні органи від недержавних і організацій, слід вважати:
 1. Формування їх безпосередньо державою чи виборцями і здійснення державними органами своїх функцій від імені держави;
 2. Виконання кожним державним органом чітко визначених, встановлених у законному порядку повноважень, видів і форм діяльності;
 3. Наявність у кожного державного органу юридично закріпленої організаційної структури, територіального масштабу діяльності, спеціального положення, що визначає
Фото Капча